Proceskostenvergoeding eigen woningbezitters

Inleiding

Wie als eigenaar van een woning bezwaar maakt tegen een, zijns inziens, te hoge WOZ-waarde, heeft recht op een tegemoetkoming in de proceskosten. Dit recht is weliswaar wettelijk vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), maar is geen automatisme. Daarom is noodzakelijk om al tijdens de eerste reactie naar de gemeente toe een beroep te doen op deze zogenoemde proceskostenvergoedingsregeling. Claimt u pas in een latere fase deze proceskostenvergoeding, dan bent u afhankelijk van de rechtsprekende instantie of zij dit verzoek honoreren. De gedachtengang hierachter is dat u reeds de mogelijkheid om dit vooraf te doen heeft laten verlopen.

Het begrip belanghebbende

In het bestuursrecht staat de belanghebbende centraal, omdat alleen de belanghebbende op kan komen tegen besluiten van bestuursorganen. Dit belang moet een

 • eigen,
 • objectief,
 • actueel en
 • persoonlijk of individueel

belang zijn.

De wettelijke regeling

Een belanghebbende kan bij de gemeente een verzoek indienen ter vergoeding van zijn redelijkerwijs gemaakte proceskosten in bezwaar, (hoger) beroep en cassatie (artikel 7:15 en 8:75 Awb). Het oorspronkelijk besluit (WOZ-beschikking) is herroepen (verlaagd). En het verzoek om kostenvergoeding is ingediend voordat uitspraak op het bezwaarschrift is gedaan. De kosten die worden vergoed staan in het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Het Besluit proceskosten bestuursrecht regelt dat de volgende bezwaarkosten voor vergoeding in aanmerking komen:

 1. Door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
 2. Door een deskundige uitgebracht verslag of een naar de (nadere) hoorzitting meegenomen deskundige;
 3. Reis- en verblijfkosten van een belanghebbende;
 4. Verletkosten van een belanghebbende;
 5. Kosten uittreksels openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken.

Andere kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Overige kosten

De overige kosten bestaan uit reis- en verletkosten van belanghebbende zelf of zijn niet professionele gemachtigde bijvoorbeeld voor het bijwonen van een (nadere) hoorzitting. Belanghebbende zelf zal niet vaak naar de hoorzitting gaan. De rechtsbijstandverlener komt meestal alleen, hooguit vergezeld van een taxateur. Deze kosten zijn forfaitair vastgesteld via het puntenstelsel van het Besluit proceskosten bestuursrecht.

 • Reiskosten

De reiskosten zijn beperkt tot de kosten die een belanghebbende voor een kaartje 2e klasse openbaar vervoer maakt, tenzij de reis per openbaar vervoer niet of onvoldoende mogelijk is. In dat geval wordt een bedrag van € 0,28 per kilometer vergoed.

 • Verletkosten

Verletkosten worden per uur berekend. Het maximumbedrag voor verletkosten bedraagt minimaal € 4,54 en maximaal € 53,09 per uur. Het gaat daarbij om het verlet dat een belanghebbende van zijn werkzaamheden moet nemen om bijvoorbeeld een hoorzitting bij te wonen. Ook kosten van verlet door ontvangst van de taxateur, overleg met een taxateur of om referentiepanden te bezoeken door belanghebbende komen voor vergoeding in aanmerking (Hof Arnhem 6 oktober 2009, LJN: BK1112). Verletkosten voor het lezen van stukken of het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift worden niet vergoed (Hoge Raad 21 maart 2001, LJN: AB0636). Kosten openbare registers De kosten van uittreksels openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken worden vergoed tegen de werkelijk gemaakte kosten. De no-cure-no-paybureaus die een taxatierapport opstellen, brengen naast de kosten voor taxatiewerkzaamheden ook de kosten voor de uittreksels uit het kadaster in rekening. Die komen voor vergoeding in aanmerking.

Misvatting

Een veelgehoorde misvatting is dat men kan verdienen aan deze kostenvergoeding, dit is echter onjuist. De kostenvergoeding vormt alleen een bijdrage in de, naar redelijkheid beoordeelde, te maken kosten.

Bron

 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Wikipedia

Tip

Hoe verkoop ik succesvol mijn woning.

Lees ook

WOZ-bezwaar : de praktijk

Waardedaling eigen woning 2012

Uitspraak proceskostenvergoeding

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden