Eigen woning forfait 2012

Inleiding

Hoewel het nieuwe belastingjaar pas enkele dagen oud is, is het prettig om als eigen woningbezitter te weten wat er op fiscaal gebied te wachten staat. Allereerst hebben we het eigen woningforfait. Daarnaast zal er een uitgebreider taxatieverslag inzake de WOZ-waarde worden toegezonden.

Eigen woningforfait 2012

In onderstaand overzicht zijn de percentages opgenomen van het eigen woningforfait voor 2012 en 2011. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2011 gelden uiteraard de cijfers over 2011.

WOZ-waarde 2012

0 - 12.500 nihil

12.501 - 25.000 0,20%

25.001 - 50.000 0,35%

50.001 - 75.000 0,45%

75.001 - 1.040.000 0,60%

hoger dan 1.040.001 6.240 vermeerderd met 1,30% van de eigen woningwaarde voor zover deze hoger is dan 1.040.000

WOZ-waarde 2011

0 - 12.500 nihil

12.501 - 25.000 0,20%

25.001 - 50.000 0,30%

50.001 - 75.000 0,40%

75.001 - 1.020.000 0,55%

hoger dan 1.020.001 5.610 vermeerderd met 1,05% van de eigen woningwaarde voor zover deze hoger is dan 1.020.000

Conclusie

Uit het overzicht blijkt dat de percentages een stijgende tendens vertonen, op deze wijze wordt de daling van de woningprijzen gedempt, en weet de overheid zijn belastinginkomsten op peil te houden.

Vanaf 1 januari 2010 wordt voor de periode van het eigen woningforfait aangesloten bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Verder wordt het eigen woningforfait ook bij tijdelijke verhuur voortaan over het gehele jaar berekend. Ter compensatie wordt 70% in plaats van 75% van de netto huurinkomsten belast.

Aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld

Met ingang van 2005 is er een aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld. Deze aftrek wordt verleend als het saldo van eigen woningforfait minus de aftrekbare kosten zoals hypotheekrente positief is.

De aftrek is gelijk aan het verschil tussen het eigen woningforfait en de aftrekbare kosten. Door deze aftrek kan de bijtelling van het eigen woningforfait nooit leiden tot een positief inkomensbestanddeel in box 1.

De regeling beoogt een positieve prikkel te geven aan de financiering van de eigen woning uit eigen middelen.

Taxatieverslag nieuwe stijl: een opmaat naar (nog) meer acceptatie

Ondanks de lage WOZ bezwaarpercentages zoekt de Minister van Financiën toch naar oplossingen voor de vele uren die burgers, bedrijven én overheid jaarlijks kwijt zijn aan bezwaar- en beroepsprocedures.

De formele, juridische en hoofdzakelijk schriftelijke wijze waarop de overheid procedures behandelt, sluit niet aan bij de behoefte van de burger en evenmin bij de behoefte van de overheid zelf.

Het streven van het kabinet is erop gericht dat de overheid eenvoudiger, transparanter en doelmatiger te werk gaat.

Daarbij past een snelle dienstverlening en een gerichte ondersteuning, bij voorkeur op digitale wijze.

Een eerste stap naar een transparante overheid in dit verband is het taxatieverslag nieuwe stijl. Dit nieuwe taxatieverslag met extra, toelichtende informatie vergroot de aanvaarding door de burger van het taxatieverslag en de WOZ-waarde.

Uit een in 2009 uitgevoerd onderzoek naar het vertrouwen van belanghebbenden in de uitvoering van de Wet WOZ is naar voren gekomen dat het taxatieverslag de belanghebbende niet altijd overtuigt.

Daarom is de Waarderingskamer eind 2009 samen met dienstverleners begonnen met een pilot om de mogelijkheden van een gemoderniseerd, meer overtuigend taxatieverslag woningen te onderzoeken.

Ook is de afdeling communicatie van de VNG betrokken bij de totstandkoming van dit model taxatieverslag woningen. De wijziging van het model taxatieverslag betreft vooral het toevoegen van extra, toelichtende informatie aan het taxatieverslag.

In de pilot is het nieuwe model taxatieverslag zeer gunstig ontvangen, reden om het model per 1 januari 2012 als het standaardmodel te introduceren.

Door het nieuwe taxatieverslag in de komende jaren te combineren met een openbare WOZ-waarde en een zoveel mogelijk informele wijze van bezwaarbehandeling kan naar de mening van de Minister van Financiën een grotere acceptatie van de WOZ-waarde bereikt worden.

Tip: Op zoek naar een belastingparadijs ?

Meer weten ?

Fiscaal Advies

Hoe verkoop ik, ook tijdens de crisis, succesvol mijn huis.

Waardedaling eigen woning 2012

Bezwaar maken

Bron

Ministerie van Financiën

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden