Geld lenen onder gunstige voorwaarden

Geld lenen Bij een geld lening denken de meeste mensen aan de rente die over het te lenen geld bedrag betaald moet worden. Een geldlening met een laag rentepercentage lijkt aantrekkelijk, maar wellicht zijn de algemene voorwaarden niet zo aantrekkelijk. Wij hebben de algemene voorwaarden van verschillende Nederlandse aanbieders van Geld leningen naast elkaar gelegd. De belangrijkste overeenkomsten hebben wij onder de loep genomen.

Wij hebben een overzicht gemaakt van de meest aantrekkelijke aanbieders. Hieronder staat ook uitgelegd waar u op moet letten bij het lezen van ‘de kleine lettertjes’ voordat u een geldlening of krediet aan gaat.

Geld lenen

Begrippen bij Geld lenen

Kredietnemer

De natuurlijke persoon aan wie de Kredietgever een lening heeft verstrekt.

Kredietgever

De maatschappij die de lening aan de Kredietnemer heeft verstrekt, zoals in de overeenkomst is genoemd.

Krediet

Het Doorlopend Krediet (DK) dat de Kredietgever aan de Kredietnemer heeft verstrekt.

Kredietlimiet

Het tussen de Kredietnemer en Kredietgever overeengekomen kredietbedrag waarover de Kredietnemer geheel of gedeeltelijk kan beschikken.

Bevoegdheden bij één of meerdere kredietnemers

In het geval het krediet aan meerdere kredietnemers is verstrekt, beschikken zij: • samen òf ; • ieder afzonderlijk over dit krediet. De kredietnemers zijn ook bevoegd alle overige handelingen die het krediet betreffen, te verrichten. De kredietgever en kredietnemer(s) kunnen hiervan schriftelijk afwijken, waarvoor de volgende bepalingen moeten worden nagekomen: a. een kredietnemer kan de bevoegdheid om elke natuurlijke persoon afzonderlijk over het krediet te laten beschikken opzeggen. Na het opzeggen van deze bevoegdheid kunnen de kredietnemers uiteraard alleen nog samen over dit gezamenlijke krediet beschikken. De kredietnemers blijven hoofdelijk voor de gehele schuld ten opzichte van de kredietgever aansprakelijk. Zij zijn bovendien elk voor de gehele schuld aansprakelijk. Door het opzeggen vervallen alle eerdere volmachten om over het krediet te beschikken. Het is belangrijk te weten dat de opzegging pas geldig vanaf het moment dat de kredietgever de melding schriftelijk heeft ontvangen. b. elke kredietnemer kan mede namens de andere kredietnemer(s) aan de bank mededelingen doen over de lening. De kredietgever kan de kredietnemers afzonderlijk mededelingen doen over de lening.

Hoofdelijke aansprakelijkheid kredieten

Wanneer het krediet aan meerdere kredietnemers wordt verstrekt, is iedere kredietnemer hoofdelijk voor de gehele schuld aansprakelijk. Voor de rechtspersoon die een kredietnemer opvolgt geldt in beginsel hetzelfde.

Bevoegdheden kredietgever

De kredietgever is bevoegd de kredietovereenkomst te beëindigen dan wel de opname van het krediet te beperken of te weigeren hierover te beschikken. De kredietgever kan de hoogte van de maand termijn altijd wijzigen.

Betaling geld lening

De betaling van de maandelijkse termijnen vinden uiterlijk op de 30ste van de maand plaats. Zodra er een bedrag is opgenomen, moet de eerste maandtermijn de maand hierop volgend worden betaald. Vervroegde gehele of gedeeltelijke betaling van het openstaande saldo is altijd mogelijk. Dat kost de kredietnemer niets extra. Bij vervroegde gedeeltelijke betalingen blijft de kredietnemer verplicht tot het voldoen van zijn maandelijkse betalingen.

Rente wijzigingen geld lening

De kredietgever heeft altijd het recht de rente te wijzigen. De kredietgever brengt de verschuldigde rente maandelijks achteraf in rekening. Deze rente wordt toegevoegd aan het openstaande saldo van het krediet.

Vertragingsvergoeding van de rente

Indien de kredietnemer twee maanden achterstallig is in de betaling(en) van zijn maandtermijn(en), ontvangt hij van de kredietgever een ingebrekestelling. In deze ingebrekestelling wordt een termijn genoemd, waarbinnen de kredietnemer alsnog aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De kredietnemer is over deze achterstallige betalingen een vertragingsrente verschuldigd, indien hij niet binnen de genoemde periode alsnog betaalt. De hoogte van deze vertragings rente is gelijk aan de op dat moment geldende rente (= effectieve rente op jaarbasis) behorende bij de overeenkomst.

Opeisbaarheid krediet

Het door de kredietnemer verschuldigde is per direct en zonder opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit opeisbaar: a. als de kredietnemer gedurende ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen maandtermijn, en na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen; b. als de kredietnemer niet meer in Nederland woont, of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de kredietnemer binnen enkele maanden niet meer in Nederland zal wonen; c. als de kredietnemer is overleden en de kredietgever een gegronde reden heeft om aan te nemen dat zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet zullen worden nagekomen; d. als de kredietnemer failliet is verklaard; dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard. e. als de kredietnemer aan de kredietgever, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt zodanig dat de kredietgever de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan, als hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.

Inperking krediet

De kredietgever zal de kredietruimte zodanig inperken dat op of omstreeks de 70-jarige leeftijd van de kredietnemer, de hele lening is afbetaald op basis van de overeengekomen maand termijnen. Vanaf het moment dat het krediet is afbetaald, kan de kredietnemer niet meer over het krediet beschikken. De kredietgever bouwt het te beschikken bedrag langzaam af. Dit houdt in dat de opname ruimte steeds kleiner wordt. Op welke leeftijd het inperken begint, hangt af van de overeengekomen maandtermijnen. De inperking gebeurt als volgt: a. als de kredietnemer maandelijks minimaal 2% van de kredietlimiet betaalt, heeft de kredietnemer vanaf het 65ste jaar geleidelijk minder opnameruimte. b. Als de kredietnemer maandelijks minimaal 2% betaalt over het uitstaande saldo, (met een minimum van 1% van de kredietlimiet) heeft de kredietnemer vanaf het 60ste jaar minder opname ruimte.

Identificatie bij geldlening

De kredietgever dient de (mede) contractant te identificeren op grond van de huidige wet- en regelgeving. De kredietgever is bevoegd te bepalen op welke wijze dit geschiedt.

Informatie over geld lenen

De kredietgever zal de kredietnemer informeren, onder andere in geval van rentewijziging, op een door haar te bepalen wijze en frequentie. De kredietnemer heeft net als de kredietgever de plicht om bij constatering van een vergissing de kredietgever direct op de hoogte te stellen en aan herstel van de gemaakte vergissing mee te werken.

Bewijs geldlening

De dóór of vóór de kredietgever gevoerde administratie dient als bewijs, totdat het tegenbewijs is geleverd. Elke kredietnemer mag documenten die de lening aangaan, ondertekenen. De door de kredietgever toegestane vormen van handtekeningen zijn bindend, tenzij het tegenbewijs wordt geleverd.

Bureau Krediet Registratie

De kredietgever is deelnemer van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. De kredietgever is door het BKR verplicht kredietgegevens te registreren. Eventuele onregelmatigheden zoals betalingsachterstanden worden ook bij het BKR geregistreerd.

Administratieve voorschriften bij kredieten

De kredietgever is bevoegd administratieve voorschriften vast te stellen. Een kredietnemer is verantwoordelijk voor de hem door de kredietgever overhandigde formulieren en andere bescheiden.

Adreswijziging

De kredietnemer is verplicht zo spoedig mogelijk de adreswijziging aan de kredietgever door te geven.

Woonplaats

De kredietnemer, die niet woonachtig is in een gemeente in Nederland, wordt geacht woonplaats te kiezen op het kantoor van de kredietgever. Alle stukken, exploiten en dergelijke die voor de kredietnemer bestemd zijn, kunnen door de kredietgever daar bezorgd of betekend worden.

Tips over geld lenen

Raadpleeg een goede adviseur. De tekst in dit artikel hoeft niet op uw situatie van toepassing te zijn. Een goedkope geld lening of doorlopend krediet kan vaak een goede oplossing zijn. Soms ook niet. Informeer u vooraf goed over de mogelijkheden van een geld lening en onmogelijkheden.

Links naar financieel adviseurs en geld verstrekkers

http://www.financieel-adviseur.com/veilig-lenen@@Veilig Geld lenen

www.bkr.nl

http://www.slim-geld-lenen.info/Waar_vind_je_het_goedkoopste_doorlopend_krediet@@Goedkoop doorlopend krediet

www.rabobank.nl

http://www.goedkoopste-lening.info@@Goedkoopste lening


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden