Beroepsziekten, welke zijn officieel erkend

Inleiding

Onze arbeidsomstandigheden zijn de laatste decennia nogal veranderd.

Was er reeds een officiële lijst met erkende beroepsziekten opgesteld door de Europese Commissie, sinds oktober 2009 is er een nieuwe lijst met beroepsziekten, vastgesteld door de internationale arbeidsorganisatie (ILO), die waarschijnlijk per maart 2010 ingevoerd wordt.

Wanneer spreken we van een beroepsziekte

In principe zijn beroepsziekten hele “normale” ziekten, met dat verschil dat de reden dat u deze ziekte hebt opgelopen te wijten is aan uw werk of uw werkomstandigheden, hier ligt de oorzaak van het ontstaan van uw ziekte.

Omdat u bij een echte beroepsziekte een schadevergoeding voor letselschade kunt claimen, is het belangrijk te kunnen bewijzen dat er een rechtstreeks, oorzakelijk verband is tussen uw aandoening en uw arbeidsomstandigheden. Bij sommige beroepen is de link letselschade en de arbeidsomstandigheden overduidelijk, denkt u maar aan kappersexceem bij kapsters of mijnwerkers met stoflongen. Maar er zijn natuurlijk ook gevallen waarbij het niet zo gemakkelijk is om aan te tonen dat uw werk de oorzaak is van uw ziekte, zoals bij een burn-out, RSI, of een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Omdat de bewijslast van opgelopen schade en letsel in eerste instantie bij u ligt, is de eerste stap te weten welke beroepsziekten officieel erkend zijn. Staat uw aandoening op deze lijst, dan kunt u zich via uw ARBO- of verzekeringsarts bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten laten registreren. Bedrijfsartsen en ARBO diensten zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet zelfs verplicht om beroepsziekten hier aan te melden, ook als het nog slechts om een vermoeden gaat.

Enkele Cijfers

De hierboven genoemde meldingen worden opgeslagen in de Nationale Registratie Beroepsziekten.

• Volgens het FNV krijgen meer dan 20.000 werknemers per jaar een beroepsziekte.

  • Volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek bedraagt de jaarlijkse letselschade van beroepsziekten ruim 14 miljoen Euro. Het overgrote deel hiervan, zo’n 10 miljoen Euro, komt op rekening van asbestgerelateerde aandoeningen (asbestose, mesothelioom).
  • In 2008 steeg het aantal claims voor letselschade vergoedingen vanwege beroepsziekten met 6%. De gemiddelde claimgrootte bedroeg bijna 31.000 Euro.
  • De letselschade vergoedingen voor RSI zijn de laatste jaren sterk gedaald, door verbeterd bewustzijn en betere arbeidsomstandigheden.
  • De totale letselschade vergoeding voor asbestslachtoffers is in 2008 juist met 70% gestegen. Omdat het lang duurt voordat een mesothelioom zich openbaart, meer dan 30 jaar, en omdat er pas in 1993 een asbestverbod ingevoerd werd, zullen er voor asbest-aandoeningen de komende jaren nog behoorlijk wat letselschade vergoedingen uitgekeerd moeten gaan worden.

Officieel erkende beroepsziekten

1) De Europese lijst van beroepsziekten

In 1990 heeft de Europese Commissie een Europese lijst van beroepsziekten opgesteld, ontstaan uit een compromis van allerlei nationale lijsten van de verschillende lidstaten. Bij deze lijst horen Europese richtlijnen, “Information notices on occupational diseases”.

In Nederland heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) de vertaling hier van gebruikt als Registratierichtlijn voor artsen met meldingsplicht, met daarbij informatie over hoe de diagnose gesteld moet worden en wat de meldingscriteria zijn..

Op de Europese lijst staat de volgende indeling van beroepsziekten:

1) Beroepsziekte veroorzaakt door chemische stoffen. Hierbij zit een lijst met meer dan 40 verschillende met name genoemde chemische verbindingen.

2) Huidziekten veroorzaakt door stoffen en agentia, voor zover deze al niet onder andere nummers genoemd staan posten zijn opgenomen

3) Ziekten door het inademen van stoffen en agentia, voor zover deze al niet onder andere nummers genoemd staan

4) Infectieuze en parasitaire ziekten. Dit zijn meestal ziekten veroorzaakt door contact met besmettelijk materiaal afkomstig van zieke mensen of dieren (zoönose, tuberculose, brucellose, hepatitis)

5) Beroepsziekten veroorzaakt door fysische agentia (caissonziekte, hardhorendheid of doofheid, oogafwijkingen door infrarode of ultraviolette straling, gewrichts-, spier of peesaandoeningen door druk of houding zoals RSI of rugklachten)

2) De nieuwe lijst van de de internationale arbeidsorganisatie (ILO)

Vanwege voorschrijdend wetenschappelijk inzicht, veranderende arbeidsomstandigheden en nieuwe bedreigingen voor de gezondheid was een herziening van de lijst van beroepsziekten noodzakelijk. Om bovengenoemde redenen is regelmatig herzien van de lijst een vereiste.

De indeling van de ILO-lijst is iets anders de de Europese lijst.

1) Beroepsziekten vanwege blootstelling op de werkplek aan chemische factoren, fysische factoren of biologische agentia (parasieten, virussen, bacteriën)

2) Beroepsziekten ingedeeld naar aangetast orgaansysteem (luchtwegen, huid, oog, gehoor, bewegingsapparaat, zenuwstelsel en psyche)

3) Beroepskanker

4) Overige aandoeningen.

Op de ILO- lijst is Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) als beroepsziekte opgenomen. Over het plaatsen van carpaal tunnel syndroom, longkanker door kwartshoudend stof, kanker door formaldehyde en malaria op de beroepsziekte-lijst kon men het niet eens worden.

Waarom zijn deze lijsten zo belangrijk

Een lijst van internationaal erkende en geaccepteerde beroepsziekten heeft de volgende belangrijke functies:

  • het dient als referentiekader voor alle landen
  • waardoor internationale signalering en registratie van beroepsziekten mogelijk wordt
  • hierdoor worden trends zichtbaar en ondersteunt het preventie
  • het vormt de basis voor financiële compensatie en schadevergoeding van ontstaan letsel door beroepsziekte

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)

In het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) werken allerlei Arbo-deskundigen en mensen uit werkgevers- en werknemersorganisaties, overheidsinstellingen en beleidsmakers samen om kennis en informatie over beroepsziekten te bundelen. Het NCvB heeft in een internationale expertgroep meegewerkt aan de ILO-lijst. Op hun website kun je alle informatie vinden met betrekking tot beroepsziekten.

Specifieke voorbeelden Beroepsziekten

1) Asbest: Blootstelling aan asbest veroorzaakt verschillende ziektebeelden en 3 daarvan zijn internationaal erkend als beroepsziekten, te weten asbestose, bronchussarcoom en mesothelioom.

2) Oplosmiddelen: Blootstelling aan oplosmiddelen (zoals bijv. terpentine, alcohol, wasbenzine) in verf, lijm, lakken of verdunningsmiddelen kan het zenuwstelsel ernstig beschadigen. Het ziektebeeld staat bekend als het Organisch Psychosyndroom (OPS), of Chronische Toxische Encephalopathie (CTE), of als de 'schildersziekte'. Denk nu niet dat dit dus alleen bij schilders voorkomt! OPS vinden we ook bij nagelstylistes, garagemedewerkers, laboranten, of werknemers in de chemische of grafische industrie.

Vandaar de oprichting van het Solvent Team project, meer informatie hierover vind u op de website van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Zij zijn ook betrokken bij het ArbeidsDermatosen Surveillance project. Dit project zorgt voor registratie van beroepshuidaandoeningen door verschillende dermatologen verspreid over Nederland.

Link

Hoe krijg ik een schadevergoeding vanwege een beroepsziekte