Welke zijn de verborgen gevolgen van deeltijd WW

Deeltijd WW

Niets nieuws onder de zon: omwille van de crisis is deeltijd WW in het leven geroepen. De bedoeling hiervan is goed te noemen: bedrijven die in deze barre tijden onvoldoende werk voor hun personeel hebben, kunnen tijdelijk gebruik maken van de deeltijds WW regeling. Wanneer de tijden beter worden, kunnen ze deze mensen dan weer full time inzetten. Maar … welke zijn de gevolgen van deze 'tijdelijke toestand' voor de werknemer?

 

Waarom deeltijd WW tijdens de crisis

 

Omwille van de slechte economische omstandigheden kwam er in april 2009 de mogelijkheid van deeltijd WW. De werkgever kan je (maximum) 50% van je werktijd in de WW stoppen. Al deze tijd krijg je dan voor de niet gewerkte uren een (deeltijd) WW-uitkering.

En je pensioen?

Dat is een zeer terechte vraag. Akkoord: wellicht lig je daar vandaag niet wakker van … maar de werkelijkheid is wel dat je in de media weinig leest over het gevolg van deze tijdelijke toestand. Wat gebeurt er misschien zonder dat je je daar bewust van bent? Het volgende: tijdens je deeltijdse WW-periode zal in de meeste gevallen alleen pensioenopbouw plaatsvinden op basis van de uren die je daadwerkelijk werkt bij je werkgever. Met andere woorden: tijdens je deeltijdse werkperiode is er GEEN voortzetting van de pensioenregeling door je werkgever! Er is echter één uitzondering: hebben de sociale partners hierover duidelijke afspraken gemaakt? Een werkgever kan immers niet in zijn eentje deeltijd-WW aanvragen bij het ministerie van SZW. Hiervoor is overleg en een handtekening van de vakbonden nodig, in elk geval als het een aanvraag voor meer dan 20 personen betreft. De bonden maken afspraken met de werkgever over rechten en plichten tijdens deze deeltijd WW-periode. Vraag ernaar bij personeelszaken dan weet je welke afspraken in het bedrijf gelden!

Kent u de Stichting FVP?

 • Wat doet deze stichting? De stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering zorgt ervoor dat mensen die werkloos worden toch hun pensioenopbouw kunnen voortzetten. Dit geldt ook voor mensen die in de deeltijd WW terecht komen!
 • De voorwaarden zijn hetzelfde:
 1. 40 jaar of ouder zijn,
 2. wachttijd is 6 maanden.

Dat betekent dat, indien je 40 jaar of ouder bent, de pensioenopbouw voor het ww-gedeelte na een half jaar in de deeltijd-ww wordt voortgezet via het FVP mits je de benodigde formulieren indient.

 • Voor werknemers jonger dan 40 jaar geldt deze voortzetting niet en blijft deze afhankelijk van wat daarover is geregeld tussen werkgever en werknemer.
 • Wel geldt dan voor elke werknemer in deeltijd-ww dat het overlijdingsrisico via FVP-dekking geregeld is.
 • Per 31 augustus 2009 is Kantoor FVP verhuisd naar het hoofdkantoor van de Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen. Het telefoonnummer is ongewijzigd 020 656 9151. Adres (nieuw): Postbus 8016, 1180 LA Amstelveen.

En hoe zit het met het vakantiegeld?

 1. Voor het deeltijd-ww-gedeelte heb je recht op minimaal 8% vakantieuitkering uit hoofde van (en berekend over) de ww-uitkering betaald door UWV.
 2. Uiteraard behoud je het recht op de 8% vakantie-uitkering over het gedeelte van je loon dat wordt betaald door je werkgever.
 3. Vakantiedagen? De opbouw ervan is bij wet geregeld: over de periode van deeltijd-ww bouw je de wettelijke vakantierechten op.

En als je ziek wordt in deze periode?

 • In geval van ziekte moet je de gebruikelijke procudure van je bedrijf volgen. Je werkgever meldt je dan aan als tijdelijk arbeidsongeschiktheid bij de UWV. Dit heeft geen negatieve gevolgen qua betaling: de ww-uitkering tijdens deeltijd-ww-periode loopt de eerste 13 weken gewoon door.
 • Omdat het recht op ww-uitkering als gevolg van ziekte eindigt, is de werkgever verplicht het loon weer conform de normaal geldende regels te betalen totdat de ziekte eindigt of 2 jaar heeft geduurd.

Links

Website Stichting Financiering Voortzetting Pensioen

Website UWV