Hoe krijg ik een schadevergoeding vanwege een beroepsziekte

Inleiding

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Ben je ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen toch slachtoffer van een beroepsziekte, dan kan je dit laten registreren en een schadevergoeding claimen.

Hoe dit in zijn werk gaat en hoe je voor letselschade vergoedingen in aanmerking komt lees je hier.

Arbeidsomstandigheden

De Arbeidsomstandighedenwet, oftewel de Arbowet, beschrijft de rechten en plichten van werkgevers en werknemers met betrekking tot de arbeidsomstandigheden, overal waar arbeid verricht wordt. Voor de werkgever houdt dit in dat hij verantwoordelijk is voor de gezondheid en de veiligheid van zijn werknemers, en dat hij er voor moet zorgen dat ze zo weinig mogelijk gevaar en risico’s lopen en daarvoor beschermende maatregelen moet treffen.

De exacte wet- en regelgeving van de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels en allerlei vragen over arbeidsomstandigheden ga je naar het Arboportaal.

Beroepsziekte versus arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is meestal een eenmalige, plotselinge gebeurtenis die plaats vindt tijdens het werk en waarbij letsel optreedt.

Een beroepsziekte is een aandoening of ziekte die je oploopt ten gevolge van bepaalde werkzaamheden tijdens het uitoefenen van je beroep. Bij een arbeidsongeval is oorzaak en gevolg meestal heel duidelijk. Bij een beroepsziekte kan het verband tussen verrichte werkzaamheden en daardoor ontstane gezondheidsproblemen nogal eens complex liggen, bijvoorbeeld omdat er meerdere schadelijke factoren tegelijkertijd een rol spelen.

Aanwijzingen voor een beroepsziekte

Hoe weet je of het gezondheidsprobleem dat je hebt een beroepsziekte is?

Er zijn een aantal zaken die er op zouden kunnen wijzen dat je met een beroepsziekte te maken hebt:

1) Er bestaat een duidelijke link tussen je aandoening en het werk dat je doet.

2) Er bestaat een relatie tussen de ernst van je klachten en de mate of frequentie waarin je bepaalde type werkzaamheden of taken uitvoert.

3) Je bent niet de enige met deze gezondheidsproblemen. Collega’s van dezelfde afdeling of die hetzelfde werk als jij doen hebben dezelfde klachten, of er is een hoog ziektepercentage op jouw afdeling.

4) Het optreden van je klachten hangt samen met een verandering op je werk, zoals bijv. een verandering van machine of omgeving of werkwijze

5) Je klachten ontstaan of verergeren als je met werken begint, of juist nadat je een hele dag gewerkt hebt.

Voorbeelden zijn: bakkerastma, kappersexceem, RSI bij secretaresses, stoflongen bij mijnwerkers, asbestose, schildersziekte, OPS bij nagelstylistes, rugklachten bij bouwvakkers, knieproblemen bij stratemakers....etc....

Wat moet je doen als je denkt dat je een beroepsziekte hebt

  • Zorg in de eerste plaats voor een goed medisch dossier. Dit betekent dat je je klachten bij moet houden in een agenda en dat je eventueel foto’s moet maken van je gezondheidsproblemen.
  • Schakel een arts in, het liefst een bedrijfsarts. Heeft jouw bedrijf geen bedrijfsarts dan bezoek je je huisarts. Je kunt als werknemer een bedrijf ook verplichten om bedrijfsgezondheidszorg te verstrekken. Dit verzoek om wetstoepassing moet je echter indienen via de Ondernemingsraad (OR), via de vakbond of via een meerderheid van werknemers. Daarna begint de strijd om erkenning, melding en registratie van je beroepsziekte.

Erkenning en registratie in België

In België kun je op 2 manieren erkenning aanvragen voor een beroepsziekte.

1) Je gezondsheidsaandoening staat op de officiële lijst van erkende beroepsziekten, erkend door het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ). Je hoeft hier geen bewijs te leveren dat het om een beroepsziekte gaat. Je moet bij je aanvraag tot erkenning wel een medisch attest van een arts plus een data-overzicht van je werkgevers en je uitgeoefende beroep indienen bij het FBZ.

2) Je ziekte staat niet op de lijst, maar je bent er zeker van dat je beroep de oorzaak is van je klachten. Ook nu kun je een aanvraag indienen bij het FBZ, en wel via het “open systeem”. Hierbij moet je nu echter wel zèlf het bewijs leveren dat er een verband is tussen je ziekte en bepaalde risico’s op je werk. De FBZ commissie neemt de uiteindelijke beslissing of je ziekte een beroepsziekte is.

Erkenning en registratie in Nederland

Ook in Nederland wordt gebruik gemaakt van de officiële lijst van erkende beroepsziekten.

1) Je gezondsheidsaandoening staat op de officiële lijst van erkende beroepsziekten. Bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is voor de erkende beroepsziekten een registratierichtlijn te verkrijgen waarbij criteria voor diagnostiek en de melding beschreven staan. Volgens de Arbo-wet zijn bedrijfsartsen en verzekeringsartsen verplicht beroepsziekten te melden. Ook hier ligt dus de bewijslast niet bij jou, maar kom je vanzelf in de molen door een arts in te schakelen.

2) Je ziekte staat niet op de lijst, maar je bent er zeker van dat je beroep de oorzaak is van je klachten. In 2005 heeft het AMC samen met het VU een Polikliniek Mens en Arbeid opgericht, die ook weer verbonden is met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Je kunt je hier naar toe door laten verwijzen door je huisarts, je bedrijfsarts, je verzekeringsarts of je specialist. Deze polikliniek is speciaal opgezet voor patiënten waarbij de relatie tussen werk en gezondheidsklachten gecompliceerd zijn. 3) Ben je lid van het FNV dan kun je het Bureau Beroepsziekten FNV inschakelen. Hier zitten allerlei deskundigen op het gebied van van arbeid, gezondheid, medisch advies, letselschade en juridische zaken. Denk je dat jouw aandoening door je werk veroorzaakt is dan onderzoeken zij of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Voorwaarde is wel dat jij de bewijzen aandraagt en dat er een werkgever is die aansprakelijk gesteld kan worden omdat hij niet aan de Arbo-wet heeft voldaan.

Vergoedingen

De meeste schadevergoedingen vanwege een beroepsziekte worden uiteindelijk geregeld via de aansprakelijkheidsverzekeringen van het bedrijf of de werkgever waarvoor je hebt gewerkt.

In veel CAO’s staat tegenwoordig de bepaling, dat een werknemer ook het 2e ziektejaar volledig doorbetaald krijgt, wanneer zijn arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een beroepsziekte, waarvoor de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden.

Links

Beroepsziekten, welke zijn officieel erkend

Praktische tips bij letselschade