Hoe bouw je een eigen onderneming op

Inleiding

Droom van veel mensen is om een eigen bedrijf te starten en deze succesvol te laten groeien. Een bedrijf starten is niet zo vanzelfsprekend, want er zijn veel factoren waarmee rekening gehouden moet worden. In dit artikel wordt in vijf stappen verteld hoe een bedrijf opgebouwd kan worden.

Eerste stap: Definieer product of een dienst aan de hand van marktonderzoek

Het is ten eerste belangrijk om te weten wat voor een product of een dienst op de markt gebracht gaat worden. Is er sprake van een nieuwe product/ dienst of is er sprake van een bestaand product en of een dienst. Bij een nieuw product moet er afgevraagd worden of het succesvol zal zijn en of de risico’s opwegen tegen de verwachte baten. Ondernemen is verantwoorde risico’s nemen, dit betekent dat het niet je ondergang moet worden.

Bij een bestaand product moet er geconcurreerd worden met bestaande producten of diensten. Het is zaak om in ieder geval net zo goed te zijn als de concurrenten om enig marktaandeel van de concurrentie te kunnen afsnoepen. Bij alle twee de aspecten geldt dat er een gedegen marktonderzoek moet komen; heeft het product of dienst enige kans van slagen en van welke factoren hangt het af. Indien er een positief antwoord komt op deze vragen, dan is het zaak om een gedegen ondernemingsplan te schrijven.

Tweede stap: Maak een ondernemingsplan

Het ondernemingsplan is vooral belangrijk om zelf inzicht te krijgen in de onderneming. In het ondernemingsplan moet in ieder geval een financieel hoofdstuk komen te staan met de verwachte opbrengsten en verwachte kosten. Er zal een investeringsplan inkomen, een liquiditeitsbegroting en een exploitatiebegroting.

Naast het financiële hoofdstuk moet het ondernemingsplan een organisatiehoofdstuk en een marketinghoofdstuk bevatten. In het organisatiehoofdstuk is een organogram een handig hulpmiddel om snel de taken en bevoegdheden per persoon inzichtelijk te maken. Bovenaan komt de directie, daaronder financiële afdeling, marketing afdeling, personeelsafdeling en productie afdeling. Hieronder is een voorbeeld gegeven van een organogram.

Financiële afdeling houdt zich bezig met betalingen van facturen, opstellen van facturen, afdracht van btw en belastingen, opstellen van jaarverslagen en afdracht van overige betalingen als gemeentelijke lasten, salarissen, sociale premies en verzekeringen.

Marketing afdeling is vooral bezig met het genereren van opdrachten, het onderhouden van relaties met klanten, het promoten van het bedrijf en overige marketingactiviteiten. In het marketinghoofdstuk zal het uitgevoerde marktonderzoek in de eerste stap een prominente rol spelen.

Personeelsafdeling verzorgt contracten met het personeel, zorgt voor goede en veilige werkomstandigheden, houdt zich bezig met ziekteverzuim en motivatie van het personeel. Productieafdeling is zeer belangrijk, omdat het product op deze afdeling naar behoren geproduceerd moet worden. Kwalitatief slechte producten zijn gedoemd tot mislukken.

Derde stap: Start bedrijf op volgens ondernemingsplan

Uit het ondernemingsplan en marktonderzoek komt naar voren wat voor product er op de markt wordt gebracht, wie de klanten zijn, waar de opdrachten te halen zijn, een verwachte omzet en verwachte kosten. Daarnaast komt uit het ondernemingsplan naar voren wie welke taken en bevoegdheden heeft en dus wie welke verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Het is dan ook belangrijk om het bedrijf op te bouwen volgens het ondernemingsplan. Praktische zaken als inschrijven bij de Kamer van Koophandel, melden bij de Belastingdienst, het afsluiten van verzekeringen en zoeken naar personeel spreken voor zichzelf. Belangrijkste is dat er een markt is voor het product en dat het product succesvol moet zijn. Het eerste jaar moet er vooral overleefd worden.

Vierde stap: Waarborg continuïteit

In deze stap gaat het vooral om de continuïteit te waarborgen en het eerste jaar van de onderneming te overleven. Als directie zijnde moeten de bedrijfsprocessen scherp in de gaten gehouden worden. Dit betekent dat de marketingafdeling voldoende opdrachten moet genereren naar de productieafdeling toe.

Zonder opdrachten zijn er geen inkomsten en dus speelt de marketingafdeling een cruciale rol in het geheel. Investeer het eerste jaar vooral in naamsbekendheid, marketingactiviteiten, relatiebeheer en klantcontact. Daarnaast moet het product kwalitatief goed zijn om als starter enige kans te maken tegen de gevestigde orde. Concurreren moet niet op basis van prijs gaan, maar op basis van vertrouwen, afleveren van kwaliteit en klanttevredenheid.

Vijfde stap: Groeispurt

Na het eerste overlevingsjaar, moet het bedrijf zich richten op de groei. Niet alleen groeien in omvang, maar ook qua innovatie. Een groei doelstelling kan zijn dat het bedrijf elk jaar met dertig procent moet groeien. Innovatie is belangrijk voor groei, omdat nieuwe producten nieuwe markten betekenen en dat je zo de concurrentie te slim af bent. In dit stadium is het dan ook belangrijk om een afdeling op te zetten die zich bezighoudt met het continu verbeteren van het product.

Ten slotte

Ondernemen is voortdurend hard werken, voortdurend bezig zijn en voortdurende ontwikkeling. Het is niet voor iedereen weggelegd om een succesvolle ondernemer te worden. Echter, een flinke dosis aan gedrevenheid, optimisme, motivatie en met de wil om te presteren kom je een heel eind.