Ondernemings vormen

Inleiding

Er zijn verschillende ondernemingsvormen. Dat is omdat ze allemaal andere voordelen en nadelen. De sommige hebben beter voordelen dan de andere en de andere heeft een beter nadeel dan het ander. Dan hebben we nog de verschillende rechten in de ondernemingsvormen. We hebben 5 verschillende ondernemingsvormen, dat zijn: de eenmanszaak, VOF, BV, NV Coöperatieve vereniging.

Eenmanszaak (natuurlijk persoon)

Ik begin over de eenmanszaak. Bij eenmanszaak is er geen verschil tussen privé vermogen en bedrijf vermogen. Als je getrouwd bent kan de schuld eiser ook de schuld eisen bij de partner. Daarom is het soms verstandig om te trouwen op huwelijkse voorwaarde dan kan u partner niet alles verliezen als je bedrijf failliet gaat. De eenmanszaak heeft maar 1 eigenaar dat is een natuurlijk persoon die is aansprakelijk voor de schulden die het bedrijf maakt. Of als het bedrijf winst maakt dan is alles voor hem. We hebben ook voordelen en nadelen voor elke ondernemingsvorm bij eenmanszaak zijn de

Bij een eenmans zaak is er geen verschil tussen het privé vermogen en het zakelijk vermogen. De dat betekende dat de schuldeisers ook het privé vermogen kunnen pakken als het zakelijk vermogen niet genoeg is. Als u getrouwd bent en je bent niet op huwelijkse voorwaarden getrouwd kunnen de schuldeisers ook je de spullen van je partner pakken om de schuld te volbrengen.

Zeggenschap

Bij een eenmans zaak heeft de eigenaar alles voor het zeggen. Hij of zij kan natuurlijk wel om hulp vragen aan werknemers of vrienden familie. Maar hij beslist wel als er iets moet komen of iets gekocht moet worden. De eigenaar bepaald alles in dit geval

Voordelen :

1 Alle winst is voor je eigen. Je hoeft niet met iemand te delen.

 1. Alle beslissingen maak je zelf. Je hoeft niet te overleggen met iemand anders.

Nadelen:

 1. Als je bedrijf failliet gaat. Dan ben je aansprakelijk voor alle schulden die je bedrijf heeft gemaakt.
 1. Kost veel tijd om alles in je eentje te doen.

VOF (natuurlijk persoon)

Vennootschap onder firma. Een VOF bestaat uit een of meerdere personen. Die samen een bedrijf openen of runnen. De vennoten leveren hun eigen bijdragen in de VOF. Als de VOF winst maakt wordt dat onder elkaar verdeeld. Je kunt ook vennootschap contract opstelling voor de regels die je in je bedrijf wil hebben.

Het vennootschapscontract bevat meestal: • de naam van de vennootschap; • het doel van de vennootschap; • de inbreng van de vennoten (zoals geld, arbeid, goederen, goodwill, knowhow); • de verdeling van winst en verliezen; • de verdeling van de bevoegdheid; • afspraken over ziekte; • afspraken over vakantiedagen.

Aansprakelijkheid

Elk vennoot is 100% aansprakelijk met zijn privé vermogen en met zijn zakelijk vermogen als hij schulden heeft gemaakt bij schuldeisers. Als het zakelijk vermogen niet genoeg is kunnen de schuldeisers ook het privé vermogen op eisen. Als een vennoot het niet heeft kunnen de schuldeisers altijd naar een andere vennoot gaan.

Zeggenschap

Elke vennoot die eigenaar is van het bedrijf heeft zeggenschap over het bedrijf. Als er bijvoorbeeld iets nieuws moet worden aangeschaft. Dan kan elk vennoot dat doen. Maar meestal zijn daar wel duidelijke afspraken over gemaakt. Of ze overleggen met elkaar wat hun de beste optie vinden.

voordelen

 • ze kunnen met elkaar overleggen
 • makkelijker om aan het vermogen te komen

nadelen

 • de winst moet gedeeld worden
 • privé en zakelijk aansprakelijk

Besloten vennootschap (rechts persoon

in een bv zijn de eigenaren de aandeelhouders. de aandeelhouders hebben een deel in het bedrijf gekocht. Doordat ze die deel hebben gekocht zijn hun mede eigenaar van het bedrijf. Bij een BV is een startkapitaal voor nodig dit is ong. 20.000 euro.

Aansprakelijkheid

De BV is een rechtspersoon. Dit betekend dat de schuld eisers alleen het zakelijk vermogen kunnen en niet het privé vermogen. Of de aandeel houders zelf. maar in de volgende gevallen kan het bestuur wel aansprakelijk zijn met hun privé vermogen.

 • De bestuurder is te zware verplichtingen aangegaan en hij wist of kon verwachten dat de BV niet aan de verplichtingen zou kunnen voldoen.  Het onvermogen om belastingen en premies te betalen, is niet (tijdig) bekendgemaakt.  Het onvermogen om belastingen en premies te betalen is een gevolg van onbehoorlijk bestuur (gedurende 3 jaar voor het faillissement).
 •  Het faillissement is een gevolg van onbehoorlijk bestuur Zeggenschap

de aandeelhouders hebben het voor het zeggen. De aandeelhouders komen eens paar jaar bij elkaar. In een beurs hal en praten daar over de dingen wat verandert moet worden. En wat er met het bedrijf moet gebeuren. De zeggenschap ligt dus bij de aandeelhouders.

Voordelen

 • de eigenaar krijgt loon
 • ook recht op sociale zekeringen

Nadelen

 • startkapitaal voor nodig
 • toestemming nodig om iets te doen

Naamloze Vennootschap rechtspersoon

Net als de BV is de NV een vennootschap, waar het bedrijf in aandelen is verdeeld. Aan de oprichting van een NV worden vrijwel dezelfde eisen gesteld als aan de oprichting van een BV. Het minimumkapitaal van de NV moet echter meer bedragen dan bij een BV, namelijk € 45.000.

aansprakelijk

de naamloze vennootschap is alleen aansprakelijk met het zakelijk vermogen net als bij een bv

zeggenschap

de aandeelhouders hebben het voor het zeggen. Alleen het grote verschil is dat de aandeelhouders de aandelen zelf kunnen verkopen zonder daar toestemming voor te vragen bij en bv moet dit wel.

voordeel

 • de aandelen kunnen snel verhandelt worden
 • eigenaar verdient loon

nadeel

 • Startkapitaal is erg hoog
 • aandeelhouders hebben het voor het zeggen

Coöperatieve vereniging.

De coöperatie is een vereniging die opkomt voor de materiële belangen van de leden, door overeenkomsten met ze af te sluiten. De winst mag worden uitgekeerd aan de leden. Er zijn drie coöperaties:

 1. Bedrijfscoöperaties. De leden oefenen het bedrijf uit en de coöperatie zorgt voor de inkoop, verkoop en/of bepaalde diensten.
 1. Consumentencoöperaties. De leden kopen goederen van de coöperatie, die deze voor de leden gezamenlijk heeft ingekocht;
 1. Producten- of dienstencoöperaties. De leden zijn tegelijkertijd werknemer van de coöperatie;

Aansprakelijkheid

De coöperatie is een rechtspersoon en dus zelf aansprakelijk voor haar doen en laten. De leden van de coöperatie zijn bij ontbinding ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor de tekorten van de coöperatie. In afwijking van deze wettelijke aansprakelijkheid (WA) kan de aansprakelijkheid van de leden in de statuten worden beperkt of uitgesloten. Bij een 'coöperatie met beperkte aansprakelijkheid' (BA) is de aansprakelijkheid beperkt . Bij de 'coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid' (UA) is er geen verhaalsrecht op de leden. Ook kunnen de statuten de verdeling van de aansprakelijkheid over de leden anders regelen.

Voordeel

 • niet zakelijk aansprakelijk
 • je kan mensen voor overleg vragen

nadeel

 • geen eigen loon
 • zelf belasting regelen