Wat is een trust

De trust om belasting te kunnen ontwijken in 2022

Wat_is_een_trust-IntroPlaatje.jpg

Een trust of trustfonds is vooral een slimme rechtsvorm. Het vermogen van een particulier of bedrijf wordt bij een trust overgedragen aan een zogenaamde trustee. Deze rechtsvorm komt overgewaaid uit het Anglo-Amerikaanse recht. Wat wilt u, een Euro bv, een trust een ltd, het kan allemaal. Zo kunt u veel belasting ontwijken en dat is niet strafbaar. Belasting ontduiken en fraude is natuurlijk wel strafbaar. Laat u dus goed informeren over de mogelijkheden van een slimme rechtsvorm voor uw zaken en vermogen.

Welke belastingen betalen bij een trust?

Een trust wordt regelmatig opgezet om met succes minder belastingen te hoeven betalen. Bij leven of bij erfenis. Het is volstrekt legaal, als men zich maar aan de regels houdt. Daarbij is van belang wat voor een trust wordt opgezet en wat de afspraken en beleidsvrijheid binnen de trust zijn. Uit verscheidene arresten van de Hoge Raad blijkt overduidelijk dat bijvoorbeeld bij een irrevocable discretionary trust wel degelijk schenkingsrechten zijn verschuldigd. Bij een vergelijkbare versie, de fixed trust, is het betalen van schenkingsrechten minder voor de hand liggend.

Wat is de trustee?

De trustee is juridisch gezien de eigenaar van het vermogen. Degene die zijn vermogen aan de trust heeft overgedragen, zal zichzelf in de meeste gevallen als enig begunstigde van de trust laten vastleggen. Daarmee heeft deze het alleenrecht op de winsten van het belegde vermogen. De begunstigde hoeft dan in Nederland in de praktijk geen belasting over het vermogen te betalen. De zogenaamde vermogensrendementsheffing van 1,2 procent komt daarmee te vervallen.

Wat is het Haags Trust Verdrag

Tot op heden zijn er in het Nederlandse Belastingrecht geen algemeen geldende regels voor het hebben van een trust opgenomen. Ook het Haagse Trust Verdrag uit 1996 heeft dit niet veranderd. Dit betekent dat elke trust individueel op zijn bepalingen, juridische afspraken en transparantie wordt bekeken. Onduidelijk is dus vooraf welk fiscaal voordeel er is voor de trustee in Nederland.

Aangifte inkomstenbelasting doen en een trust

Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt u gevraagd naar het al of niet bestaan van een trust. Antwoordt u hier met ja, dan zullen u meer vragen over de trust worden gesteld om te kunnen bepalen wat een en ander fiscaal gaat betekenen. Antwoordt u met neen, dan biedt een off shore constructie via zijn anonimiteit al gauw grote belastingvoordelen.

Vaststellingsovereenkomst van de belastingdienst geeft zekerheid

Een met de belastingdienst af te sluiten vaststellingsovereenkomst geeft u meer zekerheid over de af te dragen belastingen. Bekijk daarom vooraf goed de mogelijkheden van een trust in uw geval. Overleg ook goed met uw adviseur in welk land u uw trust wilt laten inschrijven. De relatie tussen trust en successie rechten is in Nederland aan onderzoek onderhevig en is met de nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 verder aangescherpt.

Schenkbelasting en erfbelasting 2022 en een trust

De nieuwe wet schenkbelasting heeft andere regels voor belastingvrij schenken en de erfbelasting op een nalatenschap of erfenis in 2022. Wie bij zijn aangifte inkomstenbelasting aangeeft een trust te hebben, wordt meer in de gaten gehouden dan tot voor kort nog het geval was. Wilt u het goed regelen, dan kunt u niet zonder een goed belastingadvies en notarieel advies. Sinds 2010 spreken we hierbij niet zozeer meer over een trust maar een afgezonderd particulier vermogen, apv.