Het Paaldanseres-arrest

Inleiding

In het Paaldanseres-arrest van 12 mei 2011, ging het om de kwestie of er al dan niet sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking.

Belastingdienst

Dat de belastingdienst van mening is dat er sprake is een dienstbetrekking is op zich niets nieuws. Het is immers eenvoudiger om één onderneming te belasten (met loonheffing), dan alle danseressen te gaan zoeken, om te controleren of ze de inkomsten hebben opgegeven.

Op zich een juiste gedachtegang, maar in deze zaak lag het iets anders. De dames die werkzaam waren in het desbetreffende theater, dienden vóóraf de navolgende gegevens te overleggen:

  • Verklaring Arbeidsrelatie (VAR);
  • geldig legitimatie bewijs;
  • inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

VAR-verklaring

De VAR-verklaring dient aangevraagd te worden bij de belastingdienst. Op de site van de belastingdienst staat hierover het navolgende:

Verklaring arbeidsrelatie

Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Dan kan er onduidelijkheid zijn over de vraag of uw opdrachtgever loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (samen loonheffingen genoemd) moet inhouden en afdragen over uw inkomsten. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft en uw opdrachtgever hierover duidelijkheid.

Verklaring arbeidsrelatie aanvragen

De Verklaring arbeidsrelatie geeft zekerheid over de fiscale status van de inkomsten die voortvloeien uit uw arbeidsrelatie. U kunt de verklaring elektronisch aanvragen met het formulier 'Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie'.

Geldigheid

Een VAR is maximaal 1 kalenderjaar geldig. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar.

Schijnzekerheid

Doel en strekking van de VAR is om vooraf zekerheid te verkrijgen. Dan is het vreemd als men over een dergelijke verklaring beschikt, achteraf deze op losse schroeven komt te staan. In feite is hier sprake van een schijnzekerheid.

De logische vraag is dan ook wat de waarde van een dergelijk VAR-verklaring is. In feite juridisch niets. Het probleem is dat je echter over een verklaring dient te beschikken, anders kun je niet aan het werk gaan.

Het arrest

Paaldanseressen zijn niet werkzaam in dienstbetrekking

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft onlangs beslist dat paaldanseressen niet in dienstbetrekking werkzaam zijn bij een sekstheater. Het hof vernietigde de naheffingsaanslag.

Een Besloten Vennootschap (BV) beschikt over een gemeentelijke vergunning voor een sekstheater. In het etablissement treden dagelijks (paal)danseressen op. Zij huren een dansplaats of een klein podium voor € 20 per avond en voeren onder andere lapdances uit.

Bedrijfsbezoeken

Naar aanleiding van bedrijfsbezoeken deelt de belastinginspecteur belanghebbende mee dat de BV er vanaf 1 april 2006 bij de LB-aangifte rekening mee moet houden dat de danseressen bij haar in dienstbetrekking zijn. Belanghebbende is het niet eens met de door de inspecteur opgelegde LB-naheffingsaanslag over de maand februari 2006. Rechtbank Haarlem beslist dat er sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen belanghebbende en de danseressen.

Geen gezagsverhouding

Hof Amsterdam oordeelt dat er geen sprake is van een verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid gedurende zekere tijd. Het hof overweegt daarbij dat belanghebbende geen eisen stelt aan de vervangsters van de danseressen en dat de danseressen zich (nagenoeg) vrijelijk en zonder toestemming vooraf door een derde konden laten vervangen.

Verder acht het hof nog van belang dat de danseressen niet verplicht zijn om de dans- en animeeractiviteiten uit te voeren. Ook wijst het hof er nog op dat de danseressen geen vergoeding van belanghebbende ontvangen. Het hof vernietigt de naheffingsaanslag.


Conclusie

Er is al jaren kritiek op de VAR-verklaring. Naast het bovengenoemde bezwaar van de schijnzekerheid, valt ook nog te noemen de extra lasten om deze verklaring aan te vragen.

Een meerwaarde biedt deze verklaring dan ook niet, daarom zou het beter zijn deze geheel te laten verdwijnen.

Bron

  • Vakstudienieuws Vandaag
  • Rechtspraak.nl (LJN: BR2127, Gerechtshof Amsterdam , 10/00082)
  • Belastindienst.nl

Afbeelding

Afbeelding door Belgianchocolate


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden