Verschillende arbeidsovereenkomsten

Inleiding

Er bestaan verschillende arbeidsovereenkomsten. De meeste bekende is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren per werkweek, vaste arbeidstijden, tegen een vaste vergoeding. Daarnaast bestaan er flexibele arbeidsovereenkomsten, zoals de overeenkomst voor bepaalde tijd, oproepcontract en uitzendovereenkomst. In dit artikel zullen we een aantal arbeidsovereenkomst behandelen.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Indien de werknemer en werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd sluiten,kan men ervan uitgaan dat beiden de intentie hebben zich voor langere tijd aan elkaar te verbinden. Het geeft zowel de werkgever als de werknemer zekerheid. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan slechts op vier manieren worden beëindigt:

  1. van rechtswege (bij overlijden)
  2. met wederzijds goedvinden
  3. na opzegging door een van beide partijen
  4. door ontbinding door de rechter

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af nadat de afgesproken tijdsduur is verstreken en hoeft dus niet te worden opgezegd. Als een werkgever slechts tijdelijk werk voorhanden heeft, kan hij ervoor kiezen iemand voor korte tijd in dienst te nemen. Maar ook indien de werkgever iemand gedurende een langere periode dan tijdens de wettelijke proeftijd wil testen voordat hij zich voor onbepaalde tijd aan deze persoon bindt, biedt deze overeenkomst voor bepaalde tijd uitkomst.

Als drie keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen, wordt de vierde arbeidsovereenkomst in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook vindt omzetting plaats indien er meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn gesloten en er ten opzichte van het begin van de eerste overeenkomst drie jaar is verstreken. In beide gevallen geldt de voorwaarde dat overeenkomst elkaar met een onderbreking van hoogstens drie maanden opvolgen.

Oproepcontract

In geval een oproepcontract spreken werkgever en werknemer af dat de oproepkracht wordt (of kan worden) opgeroepen als er werk voorhanden is. Er kan worden afgesproken dat de oproepkracht binnen redelijke grenzen aan iedere oproep gehoor dient te geven, maar er kunnen ook meer of andere voorwaarden over het aanbieden en accepteren worden afgesproken.

Uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst. De uitzendkracht is in dienst van het uitzendbureau maar wordt ter beschikking gesteld aan een externe werklgever om arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van deze werkgever. Ook detacheringsbureau's en arbeidspools vallen onder de definitie van uitzendarbeid. Er is arparte wetgeving die toeziet op de arbeidsovereenkomst: de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediars (Waadi)

Andere overeenkomsten

Er kunnen ook op andere wijze dan op basis van een arbeidsovereenkomst afspraken worden gemaakt over het verrichten van werkzaamheden.

Aanneming van werk

In geval van aanneming van werk wordt overeengekomen dat ene partij, de aannemer, een werk van stoffelijke aard tot stand brengt en oplevert voor de andere partij, de opdrachtgever, die daarvoor een prijs in geld betaalt.

Overeenkomst van opdracht

Ook kunnen er afspraken worden gemaakt op basis van een overeenkomst van opdracht. Veelal hebben deze werkzaamheden een dienstverlenend karakter. Denk hier bijvoorbeeld aan het werk van een advocaat, arts, accountant, makelaar of architect.

Thuiswerkers en freelancers

Sommige overeenkomsten worden soms wel en soms niet als een arbeidsovereenkomst beschouwd. Voor zover een thuiswerker thuis werk verricht zonder dat er sprake is van een gezagsverhouding of indien hij niet verplicht is het werk persoonlijk uit te voeren, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Het begrip freelance is geen juridisch begrip. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval is de overeenkomst te beschouwen als een arbeidsovereenkomst, als aanneming van werk of overeenkomst van opdracht.