Vereisten voor een arbeidscontract

Eindelijk een prachtbaan

Fietsenverkoop neemt toe

Je bent al een hele tijd aan het solliciteren. De markt stagneert en het is moeilijk om aan een baan te komen. Uiteindelijk heb je dan een baan gevonden, je mag fietsen gaan verkopen. De fietsenverkoop neemt toe, dus werk genoeg. Nog een laatste gesprek met je toekomstige werkgever en je kunt de dag erop beginnen. Maar eerst krijg je nog wat formulieren voor je neus. Je mag een formulier invullen met je gegevens voor de Belastingdienst. Maar dat is nog niet alles, je werkgever laat je ook een arbeidscontract ondertekenen. (Volgens de Wet heet dat een Overeenkomst.)

Vereisten voor een arbeidscontract

Een arbeidscontract kan alleen worden afgesloten wanneer er een gezagsverhouding bestaat tussen de partijen. Dat kan mondeling, maar het is beter om de overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Er kan in het contract van alles worden afgesproken tussen de werkgever en de werknemer, zolang die afspraken maar binnen de wet blijven. De regels zijn in het Burgerlijk Wetboek 7 vastgelegd.

- De werknemer verplicht zich arbeid te verrichten. Werkweigering kan een geldige reden voor ontslag zijn. - Er is sprake van een overeengekomen loon (al dan niet volgens een CAO.) - De werknemer is in dienst van de werkgever .

De inhoud van een arbeidsovereenkomst

De werkgever is (volgens het Burgerlijk Wetboek) verplicht, binnen een maand na het begin van de werkzaamheden een schriftelijke opgave aan de werknemer te verstrekken met de volgende gegevens:

 • naam en woonplaats van de werkgever en werknemer;
 • de plaats of plaatsen waar het werk wordt verricht;
 • de functie van de werknemer;
 • de datum van de indiensttreding;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst, als de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt;
 • het aantal vakantiedagen waar de werknemer recht op heeft;
 • de opzegtermijnen of beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • de hoogte van het salaris en de uitbetalingstermijn;
 • arbeidsduur per dag of per week;
 • eventuele pensioenregeling;
 • collectieve arbeidsovereenkomst (CAO);
 • en of er sprake is van een uitzendovereenkomst.

Verder kan worden vastgelegd:

 • de proeftijd;
 • eventuele vergoedingen en/of gratificaties;
 • vakantiebijslag;
 • begin- en eindtijd van de werkdag;
 • regels bijvoorbeeld betreffende overwerk;
 • plicht tot geheimhouding;
 • eventueel concurrentiebeding.

Enkele aandachtspunten:

 • De proeftijd mag maximaal één maand duren. Dat is een wettelijke regeling als een arbeidsovereenkomst korter dan twee jaar duurt. Tijdens de proeftijd mag zowel de werknemer als de werkgever zonder opzegtermijn de arbeidsovereenkomst beëindigen.
 • In het contract moet worden opgenomen dat, als de werknemer goed functioneert, het contract na een jaar zal worden omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd. Dit wordt dan een nieuw contract zonder proeftijd.
 • Als de overeenkomst voor minder dan drie dagen per week geldt, of er is sprake van huishoudelijk werk dan hoeft de werkgever de gegevens uitsluitend te verstrekken, als de werknemer daar om vraagt. Het huishoudelijk werk moet dan wel voor een natuurlijk persoon worden verricht.
 • Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer recht op een getuigschrift.
 • De werknemer is verplicht zelf het werk te verrichten. Hij kan zich alleen laten vervangen als de werkgever daar toestemming voor geeft.
 • De werkgever is verplicht het salaris op de afgesproken tijd uit te betalen.
 • Vanzelfsprekend eindigt de overeenkomst bij overlijden van de werknemer. Bij overlijden van de werkgever is die vanzelfsprekendheid er niet.
 • EN OOK BELANGRIJK: lees eerst goed voor je tekent.