Voorbeeld ontslagbrief werknemer schrijven

Voorbeeld ontslagbrief werknemer

Hieronder vind je drie voorbeeld ontslagbrieven:

  • een voorbeeldbrief voor de medewerker die ontslag wil nemen.
  • een voorbeeldbrief voor de medewerker die in goed overleg ontslagen wordt.
  • een voorbeeldbrief voor de medewerker die ontslagen moet worden.

De voorbeelden zijn zo geschreven dat het zowel van uit het perspectief van de werkgever wordt beschreven en ook vanuit het perspectief van de medewerker. De ontslagprocedure dient voor iedereen duidelijk te zijn, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Daarom is onderstaand artikel zowel interessant voor werkgever en ook voor werknemer.

Voorbeeldbrief voor de medewerker die ontslag wil nemen

De meeste medewerkers moeten twee aspecten uit de arbeidsovereenkomst goed in de gaten houden bij het indienen van ontslag:

  • de opzegtermijn
  • het concurrentie beding

In de meeste gevallen bedraagt de opzegtermijn maximaal twee kalendermaanden. Langere opzegtermijnen zijn veelal succesvol aan te vechten bij de kantonrechter. Het concurrentie beding ligt wat minder eenvoudig. Het is mogelijk dat er namen van directe concurrenten in uw arbeidsovereenkomst vermeld staan. Het is ook mogelijk dat een bepaald rayon of postcodegebied staat vermeld, waarbinnen u niet werkzaam mag zijn in dezelfde branche. In beide gevallen zal er een termijn aan gekoppeld zijn dat. Dat kan variëren van enkele maanden tot een jaar. Termijnen van meer dan een jaar zijn aan te vechten voor de rechtbank. Het kan immers niet zo zijn dat iemand nooit meer zijn werk of beroep kan uitoefenen na het ontbinden van een arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld brief ontslag indienen door werknemer

[datum], [woonplaats]

Aan: [naam bedrijf]

Ter attentie van de directie en/of aan: [naam personeelschef]

bedrijf en/of en huisnummer bedrijf

[Postcode bedrijf], bedrijf

Van: [uw naam]

[uw adres: straatnaam en huisnummer]

[uw postcode], [uw woonplaats]

Betreft: opzegging arbeidsovereenkomst

Geachte directie, geachte [naam personeelschef],

Met veel plezier heb ik in de afgelopen periode bij uw organisatie gewerkt. Ik ben in dienst getreden op [datum].

Daar heb ik de functie uitgevoerd van [functie omschrijving]. (en indien van toepassing de volgende toevoeging: Op[datum] ben ik een nieuwe functie gaat vervullen namelijk [naam nieuwe functie]).

Voor mij is het moment aangebroken dat ik mij op een nieuwe werkkring ga oriënteren. Daarom kondig ik middels deze brief mijn ontslag aan. In goed overleg zal ik de ontslagdatum met u willen bepalen. In mijn arbeidscontract staat een opzegtermijn genoemd van [aantal] maand(en). De eerstvolgende datum waarop ik uit dienst zou kunnen treden is dus per [datum]. Graag verneem ik van u of het mogelijk is om per [datum] ontslag te krijgen.

Indien dat niet mogelijk is verneem ik graag op welke eerstvolgende datum dat wel kan.

Tevens ontvang ik van u graag een berekening met daarin:

  • nog uit te betalen salarissen
  • nog uit te betalen vakantiedagen
  • nog uit te betalen onkostenvergoedingen

Uiterlijk op één dag voor de definitieve uitdiensttreding zal ik ervoor zorgen dat de bedrijfseigendommen zijn ingeleverd bij de personeelsmanager. Het betreft de volgende bedrijfseigendommen: [beschrijf goederen van het bedrijf].

Mocht ik iets over het hoofd hebben gezien dan verneem ik dat graag.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Alvast dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

[uw naam]

[functie omschrijving]

Voorbeeld ontslagbrief voor ontslag in goed overleg door werkgever

Aan: [naam medewerker]

[Adres en woonplaats medewerker]

Van: [Naam bedrijf]

[Datum]

waar u zich bevindt op moment van schrijven

Betreft: [referentienummer]

Geachte [naam medewerker],

op [datum] hebben wij afgesproken dat uw dienstverband in goed onderling overleg zal worden beëindigd. U krijgt eervol ontslag. Uw ontslag zal ingaan per [datum]. Uiterlijk een dag voor bovengenoemde datum dient u alle bedrijfseigendommen in te leveren bij de personeelsmanager. Het betreft: [beschrijf de in te leveren spullen].

Graag schrijven wij een positieve referentie over uw werkzaamheden voor ons bedrijf, ten behoeve van uw nieuwe werkgever. U kan contact opnemen met ondergetekende indien u prijs stelt op deze positieve referentie.

Indien u het eens bent met de inhoud van dit schrijven, verzoeken wij een kopie van deze brief te voorzien van uw handtekening. De kopie kan u opsturen naar ondergetekende. Wij zullen ervoor dat uw ontslag conform afspraak wordt uitgevoerd.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben, dan kan u zich wenden tot [naam personeelsmanager].

Namens [bedrijfsnaam]

Met vriendelijke groet,

[naam personeelsmanager]

Voorbeeld ontslagbrief met ontslagvergunning

In de meeste gevallen heeft een werkgever een vergunning nodig. Hoe deze vergunningsaanvraag verloopt, wordt in dit artikel niet besproken. Wij gaan er in onderstaand voorbeeld vanuit dat de aanvraag is goedgekeurd. Zodra het UWV werkplein de ontslagvergunning heeft goedgekeurd zal een kopie hiervan aan de medewerker worden gestuurd. De werkgever dient een tweede brief te sturen waarin het feitelijk ontslag wordt aangezegd met verwijzing naar de reeds ontvangen brief van het UWV. Onderstaand voorbeeld kan gebruik worden als modelbrief die gestuurd wordt naar de medewerker.

Aan: [naam medewerker]

[adres en woonplaats medewerker]

Van: [Naam bedrijf]

[Datum]

Betreft: [referentienummer]

Geachte [naam medewerker],

recentelijk heeft [naam bedrijf] toestemming gekregen van de uitvoeringsinstellingen UWV voor uw ontslag. Hiervoor is een ontslagvergunning ingediend welke is goedgekeurd op [datum]. Een kopie van deze ontslagvergunning hebt u reeds ontvangen van het UWV.

Wij zullen gebruik maken van deze ontslagvergunning. Uw ontslag zal ingaan per [datum]. Uiterlijk een dag voor bovengenoemde datum dient u alle bedrijfseigendommen in te leveren bij de personeels manager. Het betreft de volgende goederen: [omschrijf hier de in te leveren goederen].

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kan u zich wenden tot [naam personeelsmanager].

Namens [bedrijfsnaam]

met vriendelijke groet, [naam personeelsmanager]

Kennelijk onredelijk ontslag

Heb jij een ontslagbrief ontvangen? En wil je dit aanvechten? Laat dan door een jurist of advocaat uitzoeken of dat aanvechten kan op basis van 'kennelijk onredelijk ontslag'.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden