Tips en checklist bij aanvraag ontslagvergunning tijdens ontslagprocedure

Bent u van plan een of meer medewerkers te ontslaan?

In Nederland zijn strikte regels rond om het ontslag van medewerkers. Het ontslaan van medewerkers is niet eenvoudig. Met de hieronder staande checklist en tips moet het toch lukken! Hieronder wordt de ontslagprocedure uitgelegd die geldt voor een situatie waarin de meeste medewerkers worden ontslagen. Drie belangrijke redenen zijn:

 • een verstoorde arbeidsrelatie
 • niet gekwalificeerd personeel
 • bedrijfseconomische redenen

In dit artikel wordt niet stilgestaan bij specifieke redenen voor ontslag zoals:

 • ontslag op staande voet
 • ontslag tijdens ziekte
 • ontslagbrief voor 65-jarige.

In verreweg de meeste gevallen heeft een werkgever een ontslagvergunning nodig van het UWV, voor het ten uitvoer brengen van het voorgenomen ontslag. Hieronder volgt eerst een uitwerking van drie belangrijke redenen waarom een arbeidscontract ontbonden dient te worden. Daarna vind je nog enkele tips voor de algehele ontslagprocedure en de ontslagvergunningsaanvraag.

Aanvraag ontslagvergunning

Hierboven is sprake van een ontslagvergunning. Hoe gaat de aanvraag in zijn werk? Voordat een werkgever een medewerker kan ontslaan, moet een ontslagvergunning bij het UWV worden aangevraagd. Het is van belang dat jij als werkgever of personeelsmanager goede redenen aanvoert voor het voorgenomen ontslag. Goede redenen zijn onder andere:

Verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie is een vaag begrip. Je zal dit daarom wel met argumenten moeten omkleden. Denk bij een verstoorde arbeidsrelatie aan het toevoegen van delen van het personeelsdossier. In het personeelsdossier moet je als werkgever op meerdere momenten aan de werknemer duidelijk hebben gemaakt dat bijvoorbeeld zijn gedrag niet wordt getolereerd binnen de onderneming. Het is van belang dat een verslag van dergelijke gesprekken schriftelijk wordt toegevoegd aan het personeelsdossier. Het is van belang dat er twee handtekeningen op het gesprekverslag staan: een van de werkgever, en een van de medewerker.

Niet-gekwalificeerd personeel

Voor vele beroepen heb je diploma's nodig. Bij vele beroepen moet je regelmatig aanvullende opleidingen volgen om de eerder verworven competenties (EVC) en diploma's te behouden.

vrachtwagenchauffeurs

Denk aan vrachtwagenchauffeurs die elke vijf jaar bepaalde theoriecertificaten moeten verlengen door het afleggen van een examen.

Artsen

Denk aan artsen die jaarlijkse bijscholing nodig hebben, zoals tandartsen en ook dierenartsen..

Financieel adviseurs onder toezicht AFM

Denk aan financieel adviseurs onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) die elk jaar "punten" moeten halen teneinde hun beroep uit te mogen blijven oefenen. Stel dat een medewerker niet langer in staat is te slagen voor de jaarlijkse ‘punten’, examens of andere Proeven van Bekwaamheid. Dan is deze medewerker niet langer bevoegd een bepaald beroep uit te oefenen. De werkgever kan op zoek naar vervangende passende arbeid. De werkgever kan ook besluiten de medewerker te ontslaan. Het is immers bij de wet geregeld dat de medewerker niett langer in staat is zijn functie uit te oefenen waarvoor hij of zij is aangenomen.

Bedrijfseconomische redenen

Wil je als werkgever een personeelslid ontslaan vanwege bedrijfseconomische

redenen? Dan zul je dit verzoek tot ontslag wel moeten omkleden met goede

argumenten. Goede argumenten zijn bijvoorbeeld dat je inzicht geeft in de boekhouding. Een teruglopende omzet en een negatieve winst zullen doorgaans voldoende argumenten zijn voor het UWV om de ontslagaanvraag goed te keuren. Hierboven staan enkele argumenten en redenen beschreven als voorbeeld en ter illustratie voor de inhoud van een ontslagaanvraag bij het UWV Werkplein.

Checklist aanvraag ontslagvergunning

Hieronder volgt een checklist die u kan hanteren bij het zorgvuldig doorlopen van de vergunningaanvraag tijdens de ontslagprocedure. Wellicht zijn extra stappen denkbaar. Zie het niet als een "'strak" schema dat gehanteerd moet worden. Het is mogelijk dat u op een bepaald moment een of meer eerder genomen stappen opnieuw moet zetten voor een correcte aanvraag van de ontslagvergunning.

 • Stel uw medewerker mondeling op de hoogte van uw voornemen tot ontslag
 • bevestig de inhoud van het gesprek schriftelijk aan de medewerker
 • indien de medewerker niet akkoord gaat met het ontslag, kan je documenten van

het UWV voor de ontslagaanvraag gaan invullen en opsturen naar het UWV

 • in de meeste gevallen zal het UWV nu het aanspreekpunt zijn voor alle

communicatie naar uw medewerker. Het is raadzaam niet meer direct met uw medewerker te communiceren.

 • het UWV zal de medewerkers schriftelijk om een reactie vragen. De medewerker

kan zich schriftelijk verweren tegen het ontslag.

 • Indien de medewerkers zich schriftelijk verweert, ontvangt u een kopie van

dit schrijven van het UWV.

 • U mag namens uw bedrijf schriftelijk reageren op het verweer van uw

medewerker.

 • Indien nodig zal het UWV uw bedrijf en/of de medewerker vragen om een

mondelinge toelichting.

 • De directeur van het UWV Werkplein kan advies inwinnen bij onder meer de

arbeidsinspectie en de arbodienst. Bij grote aantallen ontslagen medewerkers kan ook de vakbond waar de meeste medewerkers zijn aangesloten worden geraadpleegd.

 • Het is uiteindelijk de directeur van het UWV Werkplein die de objectieve en

onafhankelijke beslissing moet nemen. U en de medewerker worden bij de schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing van het UWV.

 • Bij goedkeuring voor het ontslag mag het bedrijf de arbeidsovereenkomst

ontbinden.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden