Wat is kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om uw ouder, een thuiswonend ziek kind of uw partner te verzorgen. Voorwaarde is wel dat u de enige bent die de zieke op dat moment kan verzorgen. Een ouder hoeft niet op uw adres te wonen. Dat geldt alleen voor uw partner en uw kind. Wanneer heeft men recht op kortdurend zorgverlof?

Hoe lang duurt kortdurend zorgverlof

Per werkjaar: maximaal 2x het aantal uren dat per week wordt gewerkt. Een voorbeeld: 36 uur/week geeft recht op 72 uur kortdurend zorgverlof.

Pleegkind

 Kortdurend zorgverlof is er ook om een pleegkind te verzorgen bij ziekte. Dit pleegkind moet dan wel bij u wonen. Ook moet er een pleegcontract zijn.

Plotseling ziek

Als een kind, partner of ouder plotseling ziek wordt en er onverwacht en onmiddellijk vrij genomen moet worden, geldt de 1ste dag niet als kortdurend zorgverlof. Voor deze 1ste dag geldt het calamiteitenverlof (ook Bijzonder Verlof genoemd). Dit eindigt na één dag. Het kortdurend zorgverlof gaat dan de tweede dag in.

Hoe aanvragen?

Mondeling of schriftelijk bij de werkgever.

Mag kortdurend zorgverlof worden onderbroken?

Kortdurend zorgverlof hoeft niet in één keer opgenomen te worden. In overleg met de werkgever kan het verlof ook in gedeelten worden opgenomen.

Salarisgevolgen?

Tijdens uw kortdurend zorgverlof betaalt de werkgever in ieder geval 70% van het salaris door. Er is een maximum. Dit is gebaseerd op het maximum dagloon. Ten minste het minimumloon wordt betaald.

Kortdurend zorgverlof en cao

In de cao of regeling tussen uw werkgever en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan over het doorbetalen van uw salaris tijdens het zorgverlof. Als dit zo is, gelden deze afspraken en niet de afspraken in de wet.

Kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag

Het opnemen van kortdurend zorgverlof kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de eventuele toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. Hoeveel kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag men krijgt, is namelijk afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Verandering van inkomen moeten doorgeven worden aan de Belastingdienst.

Vakantiedagen

Tijdens het kortdurend zorgverlof worden vakantiedagen opgebouwd. De werkgever mag de dagen kortdurend zorgverlof niet aftrekken van de normale vakantiedagen.

Andere afspraken in de cao

In de cao of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan zijn geregeld dat vakantiedagen wel kunnen worden gebruikt om het verlof te compenseren. Er mogen alleen afspraken zijn gemaakt over de extra vakantiedagen. Men heeft altijd recht op 4x het aantal dagen dat per week wordt gewerkt.

Ziek tijdens het kortdurend zorgverlof?

In overleg met de werkgever kan in dit geval het kortdurend zorgverlof worden stop gezet. De werkgever betaalt ten minste 70% van het salaris gewoon door.

Ziektewet en WIA

Kortdurend zorgverlof heeft geen gevolgen voor uw eventuele uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) en de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Als men door kortdurend zorgverlof tijdelijk een lager inkomen ontvangt, heeft dit bijvoorbeeld geen gevolgen voor het dagloon voor de WIA.

Werkloos tijdens het kortdurend zorgverlof

In dit geval stopt het verlof meteen.

Werkloosheidswet (WW)

Het opnemen van kortdurend zorgverlof heeft geen gevolgen voor uw eventuele WW-uitkering. Zorgverlof wordt beschouwd als werktijd.

Mag de werkgever weigeren?

De werkgever kan het kortdurend zorgverlof alleen weigeren als door de verlofaanvrage het bedrijf of de organisatie in ernstige problemen zou komen.

Stopzetten door werkgever

Als het zorgverlof eenmaal is begonnen, mag de werkgever dit niet meer stopzetten.

Tip

Lees ook het artikel: Wanneer is er sprake van Bijzonder Verlof?

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden