Intenties wat zijn dat

Wat zijn intenties

Trap naar blauwe bewolkte hemelIntenties heten ook wel motivatoren of redenen waarom we iets doen. Intenties kun je ook beschrijven met bedoeling of gedragsoorzaak. In ieder geval zijn intenties innerlijke redenen of drijfveren waarom we bepaald gedrag vertonen. Zo kun je bijvoorbeeld de intentie hebben om rijk te worden omdat je bang bent voor de gevolgen van armoede. Maar mensen hebben bij alles een intentie of ze dat nu wel bewust zijn of niet.

❖ Index

Intenties hebben

In de levende natuur heeft alles een intentie. Het meest algemene voorbeeld van een intentie in de natuur is de voortplantingsbehoefte. Zo hebben de meeste planten de intentie om zaden voort te brengen om zo de eigen soort in stand te houden en te verspreiden. In de dierenwereld kun je een scheiding maken in twee groepen op basis van intenties. Je hebt de individualistische soorten, waarbij de intentie van ieder lid is om te overleven op eigen kracht en zich voort te planten om de soort in stand te houden. Maar je hebt ook sociale soorten. Waarbij de intentie van ieder lid van de soort is overleven door samen te werken. Daarnaast hebben de meeste sociale soorten dan nog het principe dat alleen het sterkste exemplaar zich mag voortplanten. Wat betekent dat de sterkste exemplaren van de soort de intentie hebben om te bewijzen dat ze het recht hebben om zich voort te planten. Wat zich uit in imponeer gedrag en zelfs gevechten tussen de mannelijke exemplaren van een soort.

❖ Index

Mengvorm

Naast deze duidelijke tweedeling in individueel en sociaal heb je nog mengvormen waarbij kenmerken van individuele en sociale soorten voorkomen. De mens is zo’n soort die kenmerken vertoont van individuele en sociale soorten. Een kenmerk van een individuele soort die je bij de mens ziet is het principe van het vreemdgaan. Iets wat voorkomt bij onze soort voordat, tijdens en nadat twee individuen besloten hebben om zich samen voort te planten. Maar je ziet het ook aan het feit dat bij de mens ieder individu zich kan en mag voortplanten. De beslissing met wie het individu zich wil voortplanten is aan het individu en zijn of haar intentie. Terwijl de mens als soort samenwerkt om te overleven, net als sociale soorten. Sika hert dan naar de camera kijktMaar zijn deze biologische motivatoren de enige basis achter menselijke keuzes.

❖ Index

Vrouwen en mannen

Wetenschappelijk is vastgesteld dat mannen en vrouwen hun reukorgaan gebruiken om te bepalen met wie zij zich willen voortplanten, nadat zij visueel vastgesteld hebben of het individu van de andere sekse wenselijke genetische kenmerken heeft. Zo kijken mannen graag naar de verhouding tussen schouder, taille en heupen om te bepalen of een vrouw makkelijk kinderen kan baren. Terwijl vrouwen graag naar billen en schouders kijken om te bepalen of mannen goede voorzieners en beschermers zullen zijn. Maar of een man of een vrouw werkelijk kiest voor een individu van de andere sekse komt uiteindelijk neer op hoe dat individu ruikt. Op basis van de geur kunnen we namelijk bepalen of de genen van de ander een positieve bijdrage zullen leveren aan de overlevingskansen van ons nageslacht. Dit is echter de biologische kant achter onze intentie om een individu van de andere sekse te zoeken. Mensen hebben namelijk ook nog sociale en psychische intenties als ze een partner zoeken.

❖ Index

Sociaal

Zo kiezen de meeste mensen liever een partner die past bij hun sociale economische positie. Wat betekent dat vrouwen graag boven hun stand kiezen en mannen onder. Hoewel dit ook verklaard kan worden vanuit de biologische behoefte bij de vrouw om een man te vinden die genoeg verdient om de overleving van het nageslacht te garanderen. Terwijl de man kiest voor een vrouw uit een lagere sociale klasse omdat zij dan haar tijd kan besteden aan het opvoeden van de kinderen. Maar daarnaast is de sociale druk vanuit de omgeving van de man en de vrouw ook een reden om voor deze ongelijke relatie te kiezen. Het wordt gewoon verwacht dat vrouwen omhoog trouwen en mannen omlaag. Om niet uit de toon te vallen kiezen mannen en vrouwen vervolgens voor deze scheve sociale klasse verdeling. Overigens zijn er uitzonderingen op deze regel. Zo zie je tegenwoordig vaak relaties tussen mannen en vrouwen van gelijke sociaal economische status. Maar je ziet ook relaties tussen jongere mannen en oudere vrouwen en oudere mannen en jongere vrouwen. Een reden voor dit afwijken van de sociale intentie kan gevonden worden in de persoonlijke of psychische intenties die mensen hebben.

❖ Index

Psychisch

Naast de biologische en sociale intenties van vrouwen en mannen hebben mensen ook persoonlijke of psychische intenties om keuzes te maken ten aanzien van hun partner. Zo kan iemand door persoonlijke ervaringen ontdekt hebben dat hij of zij liever een jongere partner heeft. De intentie hier achter kan dan bijvoorbeeld de ongedwongenheid van de relatie zijn of het genot van seks beleven. Het kan echter ook te maken hebben met een psychische intentie om bepaalde ervaringen te beleven die men in voorgaande relaties niet heeft gehad. Of men wil juist een gevoel van geborgenheid ervaren dat oudere partners creëren door hun zelfvertrouwen. Maar het is ook mogelijk dat men juist vanuit een behoefte om zich af te zetten tegen de sociale dwang kiest voor een partner die afwijkt van wat als normaal wordt beschouwd. Dit kan voortkomen uit de intentie om zichzelf te bewijzen als een persoon die zelfstandig keuzes kan maken. Hoewel de achterliggende intentie ook puberaal in opstand komen tegen de verwachtingen van de omgeving kan zijn.

❖ Index

Intentioneel

Alle leven heeft dus intenties. Als je het in het extreme trekt dan kun je zelfs stellen dat de zon een intentie heeft, namelijk al zijn brandstof opgebruiken en waterstof omzetten in helium en helium omzetten in andere atomen. Maar dat is wel erg extreem om te denken van een automatisch proces. Drie figuurtjes rond een stijgende groene pijlWant dan heeft de aarde de intentie om alle stenen te eroderen, op te nemen en weer als steen terug te geven aan het aardoppervlak. Hoewel je dit intentie principe wel terugziet in natuur geloven waarin de aarde gezien wordt als moeder en de zon als vader. Maar levende wezens vertonen intenties en alles wat voortkomt uit het leven ook. Zo hebben organisaties, structuren waarin mensen samenwerken, ook intenties. De meeste organisatie noemen die intenties hun missie en bedrijfsdoelen. Waar vervolgens per afdeling binnen zo’n organisatie afdelingsdoelen of intenties van afleiden. Het gevolg is dat non-, not for- en profit organisaties intentioneel zijn bij het omgaan met werknemers en toekomstige werknemers. De belangrijkste intentie die ze daarbij hebben is het verzamelen van een groep mensen rond de bedrijfsdoelen, die kunnen bijdragen aan het bereiken van die doelen. Een andere intentie, die echter meer op het niveau ligt van de afdeling is het verzamelen van medewerkers die een bijdrage leveren aan de sociale toestand binnen de afdeling. Anders gezegd past de nieuwe medewerker bij de mensen die al binnen de afdeling werken, terwijl hij of zij een bijdrage levert aan de bedrijfsdoelen.

❖ Index

Conclusie

Alle levende wezens hebben intenties van bacteriën die voortdurend op zoek zijn naar voedingsstoffen om zichzelf in leven te houden en zich te delen, tot het grootste multi-cellige wezen op aarde dat zich wil voortplanten om de soort in stand te houden. Bij mensen is het aantal intenties in vergelijking met andere wezens vele malen omvangrijker, hoewel je kunt stellen dat al die verschillende intenties uiteindelijk voortkomen uit dezelfde intentie die ook bacteriën hebben:

De soort in stand houden.

Bij mensen kun je de intenties dan ook indelen naar biologische, sociale en psychologische intenties. Waarbij de biologische intenties voor een deel de sociale en psychologische intenties sturen. Terwijl de mens zijn biologische, sociale en psychologische intenties ook weer gebruikt als basis voor de intenties die bedrijven en organisaties hebben. Want bedrijven en organisaties vertonen net als levende wezens de intentie om te overleven en zichzelf in stand te houden.

❖ Index

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

Wat zijn intenties

Intenties hebben

Mengvorm

Vrouwen en mannen

Sociaal

Psychisch

Intentioneel

Conclusie

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

Links