De nieuwe werkkostenregeling: werkgevers aan de bak!

De werkkostenregeling voor de werkgever

werkkostenregelingDe werkkosten gaan op de schop. De vrije vergoedingen en verstrekkingen worden vervangen. De nieuwe regeling heet werkkostenregeling. De overgangsperiode tussen de nieuwe en oude regeling is drie jaar. Wat houdt de wijziging van deze nieuwe loonbelasting in per januari volgend jaar?

 

Overgangsregeling voor de werkkostenregel

Officieel vervalt de oude regeling pas op 1 januari 2014. Echter er is een overgangsfase van 3 jaar en die vangt aan op 1 januari 2011. In deze 3 overgangsjaren heeft de werkgever per jaar de keuze of hij de ‘huidige’ regels of de ‘nieuwe’ toepast. Dit noemt men het ‘keuzeregime’.

Wat is nieuw?

 • De (nieuwe) werkkostenregeling gaat uit van het loonsomniveau. De werkgever mag 1,5% van de fiscale loonsom (maximaal en exclusief eindheffingsbestanddelen) per jaar gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Hij mag het beschikbare bedrag naar eigen inzicht verdelen over de werknemers, doch een individuele vergoeding mag echter niet onredelijk hoog zijn.
 • Voor producten uit het eigen bedrijfzal gelden dat het saldo van de ‘consumentenprijs’ en de eigen bijdrage van de werknemer binnen het forfait van 1,5% komt te vallen.
 • Bedraagt de totale waarde van de vergoedingen en verstrekkingen meer dan het forfaitair vastgestelde budget van 1,5% van de fiscale loonsom dan geldt volgende hoofdregel: het meerdere wordt in de eindheffing van de werkgever betrokken. Het eindheffingstarief bedraagt dan 80%. Toepassing van deze eindheffing kan worden voorkomen door met de werknemer(s) afspraken te maken om bepaalde vergoedingen en verstrekkingen tot het individuele loon van de werknemer te laten behoren.

Wat verandert niet?

Daarnaast blijven een aantal vrijstellingen uit de oude regeling bestaan. Enkele speciale vergoedingen en verstrekkingen zullen ook met deze nieuwe werkkostenregeling buiten de forfaitaire regeling vallen. Dit betreft de vergoeding voor zakelijke kosten, bijvoorbeeld:

 • reiskosten (zowel zakelijk als woon-/werkverkeer,
 • tijdelijke verblijfkosten die het gevolg zijn van de aard van de arbeidsovereenkomst,
 • kosten voor cursussen,
 • studiekosten,
 • kosten van outplacement,
 • verhuiskosten in het kader van de dienstbetrekking, en tenslotte
 • extra territoriale kosten (waaronder de zogenoemde 30%-regeling) voor uitgezonden en ingekomen werknemers.

Belastingdienst

Omwille van deze nieuwe regeling vervallen alle bestaande afspraken met de Belastingdienst over vergoedingen en verstrekkingen. Er is al informatie over deze nieuwe werkkostenregeling beschikbaar op de site van de Belastingdienst: Werkkostenregeling

Belangrijk voor?

De nieuwe regeling is van groot belang voor de werkgevers. Zij zullen immers de eerstvolgende maanden moeten gaan beslissen of ze de bestaande regels dan wel de nieuwe werkkostenregeling gaan toepassen. Uit reacties en commentaren op internet kan men afleiden dat de bedrijven rekening moeten houden met een half jaar dat ze zullen nodig hebben om hun administratie efficiënt in te richten. Ook moet de OR zijn zegje krijgen over de nieuwe regeling.

Gevolgen voor de werknemer?

♦ Het is op dit ogenblijk nog onduidelijk of er gevolgen gaan zijn voor de werknemer. Kiest de werkgever ervoor om pas uiterlijk 2014 over te stappen dan verandert er (tot die tijd) niets. Hoogstens kan uw loonstrook er anders gaan uitzien in de voorbereidende fase naar 2014 toe.

♦ Anderzijds: als de werkgever er financieel baat bij heeft om reeds per 2011 over te stappen, zal hij dat niet nalaten.

Update: laatste berichten (september 2010)

 1. Er komt één standaardbedrag van € 2,90 voor een door de werkgever verstrekte maaltijd (ontbijt, lunch of diner). De 2 tarieven voor warme en koude maaltijden zijn dus van tafel.
 2. Bedrijfsfitness op de werkplek wordt beschouwd als onbelast.
 3. De waarde van huisvesting en inwoning is bepaald op € 5/dag. Dit geldt niet voor een zogenaamde conciergewoning.
 4. Het rentevoordeel van een renteloze lening verstrekt aan een werknemer voor de aankoop van een (elektrische) fiets of elektrische scooter voor woon/werkverplaatsing wordt op nul gezet.
 5. Het begrip "werkplek" krijgt een ruimere invulling, zodat bijvoorbeeld ook vergaderzalen, bedrijfskantines en de parkeergarage op het bedrijfsterrein eronder vallen. De definitie is echter niet zo ruim dat bij werken onderweg, zoals bij het bewerken van mail in de trein of bus, sprake is van een werkplek.

Slotsom

De nieuwe regeling is een initiatief naar de werkgever toe: het is dus niet de bedoeling dat de werknemer erdoor minder gaat verdienen. Wat wel te verwachten is, is dat sommige voorzieningen die de werknemer nu wél krijgt, afgeschaft of verminderd zullen worden, met als eenvoudig voorbeeld bijvoorbeeld een fitnessabonnement van de zaak enz… M.a.w. de cafetariamodellen zullen heel waarschijnlijk wèl gaan wijzigen.