Welke methoden van marktonderzoek zijn er

Marktonderzoek

Business.jpg

Marktonderzoek wordt gedaan om informatie over een bepaalde markt te verzamelen en te bepalen hoe deze markt beïnvloed kan worden. Marktonderzoek is daarom vaak nauw betrokken bij de marketing. Door de wensen en behoeftes van de doelgroep goed te kennen, wordt de gelegenheid verkregen om diensten of producten heel effectief aan de man te brengen. Er is overigens wel een duidelijk verschil tussen marktonderzoek en marketingonderzoek. Marktonderzoek richt zich op de structuur en ontwikkeling van de doelgroep. Marketingonderzoek richt zich meer op de controle of marketinginstrumenten goed werken.

Waarom er marktonderzoek wordt gedaan.

Een marktonderzoek kan om verschillende redenen worden uitgevoerd. Ten eerste kan een marktonderzoek worden uitgevoerd om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Zo kan gezorgd worden dat een product altijd bij de tijd blijft. Ten tweede kan een marktonderzoek worden uitgevoerd om inspiratie te krijgen voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Ten derde kan marktonderzoek worden uitgevoerd om te controleren of gestelde doelen wel gehaald worden. Voorbeelden van typische marktonderzoeken zijn klanttevredenheidsonderzoeken, naamsbekendheidonderzoeken en medewerkeronderzoeken. Een marktonderzoek wordt tegenwoordig vaak niet meer door een bedrijf zelf gedaan. Er zijn allerlei onderzoeksbureaus waaraan dit soort werk vaak wordt uitbesteed. Deze onderzoeksbureaus beschikken over de juiste middelen, technieken en ervaring om een marktonderzoek efficiënt en effectief uit te voeren.

Marktonderzoeksmethoden

Marktonderzoeksmethoden kunnen globaal opgedeeld worden in twee categorieën: kwalitatief en kwantitatief. Beide soorten onderzoeksmethoden kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Kwalitatieve onderzoeksmethoden worden meestal voor kleinere groepen mensen gebruikt. De informatie die wordt verkregen, is kwalitatief hoog. Bij deze methoden kan namelijk vrij diep op de stof worden ingegaan. Nieuwe concepten kunnen tijden het onderzoek naar boven komen en daar kan ook gemakkelijk op in worden gehaakt omdat er met kleine groepen mensen wordt gewerkt. Met kwalitatieve onderzoeksmethoden krijg je dus heel veel specifieke informatie over een bepaald onderwerp.

Een groepsdiscussie of een focusgroep is een kwalitatieve methode. Bij deze methode gaat een groep mensen in discussie over een bepaald onderwerp. Tijdens deze discussie kunnen bijvoorbeeld meningen, normen en waarden worden gepeild. vervolgens kan worden nagegaan waarom deze meningen, normen en waarden bestaan en waarop ze gebaseerd zijn. Het nadeel van een focusgroep is dat sommige mensen zich al snel aan meningen van anderen aanpassen. Hierdoor kunnen bepaalde gezichtspunten worden gemist. Het is aan de leider van de focusgroep om dit zoveel mogelijk te voorkomen en iedereen actief bij de discussie te betrekken.

Een interview is ook een kwalitatieve methode. Hierbij worden ook de meningen en ideeën van een persoon gevraagd. Het grote verschil is dat een interview meestal een op een is.

Kwantitatieve onderzoekmethoden

Kwantitatieve onderzoeksmethoden kunnen voor grote groepen mensen worden gebruikt. De informatie die wordt verkregen is vaak wat oppervlakkiger omdat de vragen van tevoren vaststaan. Kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn dus erg bruikbaar om meningen en ideeën van een groot aantal mensen te peilen.

Een enquete is wellicht de meest bekende vorm van een kwantitatieve onderzoeksmethode. De vragen worden van tevoren opgesteld en de deelnemer kan heel snel via een meerkeuzeoptie de enquête invullen. Enquêtes kunnen in veel vormen worden uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld telefonische, schriftelijke en face-to-face enquêtes.

Observatie is ook een kwantitatieve onderzoeksmethode. Hierbij is er geen interactie met de deelnemers. Vaak wordt geteld hoe vaak een bepaalde actie wordt uitgevoerd. Er kan bijvoorbeeld gemeten worden hoeveel voetgangers op een dag door rood licht zijn gelopen. Een andere vorm van deze onderzoeksmethode is de zogenoemde mystery guest. Deze persoon kan bijvoorbeeld een product aanschaffen en beoordeelt dan het hele proces.

Tot slot

Veel van de hierboven genoemde onderzoeksmethoden kunnen elkaar aanvullen of versterken. Zo kan een interview bijvoorbeeld informatie verzamelen dat als basis dient voor het ontwerpen van een enquête. Een goed onderzoek maakt daarom meestal gebruik van verschillende onderzoeksmethoden.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden