Wat betekent zakelijk de Benelux Merkenwet voor u

Benelux Merkenwet patent en octrooi

Wat_betekent_zakelijk_de_Benelux_Merkenwet_voor_u-IntroPlaatje.jpg

De Benelux Merkenwet trad in 1962 voor het eerst in werking en maakt sinds september 2006 integraal onderdeel uit van Het Verdrag inzake het Intellectuele Eigendom. Met het Merkenrecht kan een ondernemer het alleenrecht krijgen op een bepaald merk of bepaalde merken, door een beroep te doen op het onderscheidende vermogen van een bepaald merk. Dit onderscheidende vermogen kan op meerdere manieren in een merk tot uitdrukking komen. Voor vele ondernemers is een goed beschermd merk via de Benelux Merkenwet van levensbelang. Vraag patent of octrooi aan en bescherm uw merk. Bescherm ook in 2020 uw intellectuele eigendom goed, anders gaan anderen ermee vandoor.

Soorten merken in de Merkenwet

De Merkenwet onderscheidt drie soorten, containers, van merken:

  1. De woord merken: een bepaald woord is meteen ook het merk van een bepaald product of groep van producten.
  2. De beeldmerken: er zijn vele beeldmerken denkbaar, zoals cijfers, tekens, symbolen, tekeningen of een bepaald logo.
  3. De vorm merken: bijvoorbeeld de vorm van een verpakking. De vorm van de verpakking of product is dan zo kenmerkend, dat u het als een merk kunt zien.

Bescherm uw merk en uw werk.

Depot van een bepaald merk

Wie een bepaald merk wil beschermen, deponeert het om te beginnen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, BBIE, te Den Haag. Dit kan zowel online als op papier. Het deponeren van één merk kost momenteel ruim € 600, exclusief btw.

Onderzoek naar de vormvereisten

Vervolgens wordt onderzocht of uw depot aan alle vormvereisten voldoet. Als dit het geval is, wordt uw depot door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom gepubliceerd.

Oppositie tegen een merk

Houders van oudere merken kunnen binnen twee maanden na publicatie schriftelijk oppositie instellen bij het BBIE. Met een succesvolle oppositie kunt u zich verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk en dit merken conflict oplossen zonder tussenkomst van de rechter. Wanneer het merk na de eventuele oppositie overeind blijft en de hele procedure is afgerond, wordt uw merk ingeschreven in het Merkenregister. U ontvangt hiervan een bewijs van inschrijving. Pas dan is uw merk ook beschermd. Om dit uitsluitende recht te behouden, moet u het merk in de praktijk gebruiken en bewaken op nieuwe inschrijvingen. Vergeet ook niet, om uw inschrijving tijdig te verlengen.

Hoe lang is mijn merk beschermd

De duur van een merkenrecht bedraagt 10 jaar en kan telkens weer worden verlengd. De verlenging van de bescherming van een merk moet u wel tijdig ter hand nemen. Tien jaar lijkt lang, maar is sneller voorbij dan men vaak denkt. Bovendien hanteert een bedrijf vaak meerdere merken die dan allemaal in de gaten gehouden moeten worden.

Vervallen van het merkenrecht

Het merkenrecht op een bepaald merk kan ook vervallen, wanneer:

  1. Het merk wordt doorgehaald op eigen verzoek of op verzoek van een rechter.
  2. Het merk is verworden tot een soortnaam.
  3. Het merk onjuist wordt gebruikt.

Octrooi en patent

Met een octrooi of patent beschermt u uw uitvinding. Met het juiste octrooi kunt u verhinderen dat anderen zonder uw toestemming uw uitvinding namaken, verkopen of invoeren. Let er wel op dat er voorwaarden en beperkingen zijn wat betreft de landen waarvoor het patent geldt en ook de tijdsduur waarvoor het recht geldt. Overleg hierover altijd met een hierin gespecialiseerd bureau.

Tips bij het merkenrecht in 2020

Het deponeren van een merk is op zich niet zo moeilijk. Lastiger is de periode om van een depot tot de merken registratie te komen. Dit komt vooral doordat allerlei andere en eerdere merken oppositie tegen het beoogde merk kunnen voeren. Daarom doet u er goed aan, om zodra uw merk is geregistreerd, eventuele nieuwe depots bij het BBIE goed te bewaken.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden