Welke soorten enquetes zijn er

Welke soorten enquêtes zijn er?

Bijna iedereen heeft weleens meegedaan aan een bepaalde enquête. Enquêtes zijn immers de meest gangbare vorm van marktonderzoek. Een enquête is een steekproefonderzoek waarbij men met behulp van een vragenlijst op gestandaardiseerde wijze interviews bij een groep personen of bedrijven afneemt om van hen voornamelijk kwantitatieve gegevens te verkrijgen. Zo proberen marktonderzoekers via directe vragen inzicht te krijgen in onder meer de meningen, attitudes en het koopgedrag van de afnemers. Een enquête kan schriftelijk, mondeling, telefonisch of online worden afgenomen.

Schriftelijke enquête

Dit is een van de goedkoopste en meest veelzijdige methoden van marktonderzoek. Naast de lage kosten zijn andere voordelen van deze methode dat de geadresseerden de vragen kunnen beantwoorden wanneer het hen goed uitkomt en dat ze daarbij niet door de enquêteur worden beïnvloed. Schriftelijke interviews hebben echter ook nadelen. Denk hierbij aan de onzekerheid over wie precies de enquête heeft ingevuld en de hoge non-respons. Er worden slechts weinig volledig ingevulde vragenlijsten teruggestuurd, omdat veel geadresseerden hun medewerking weigeren, onbereikbaar zijn of bepaalde vragen niet willen of kunnen beantwoorden. Dit laatste brengt de representativiteit in gevaar: de steekproef is op bepaalde kenmerken geen goede afspiegeling van de populatie wanneer degenen die niet aan het onderzoek meedoen andere essentiële eigenschappen bezitten dan de respondenten. Bij een hoge non-respons moet dus een vraagteken worden gezet bij de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten.

Mondelinge enquête

De mondelinge enquête levert de meest betrouwbare informatie op. Omdat de interviewer fysiek aanwezig is, kan hij moeilijke vragen zo nodig toelichten en erop letten dat de respondenten alle vragen volledig beantwoorden. Bovendien zijn de onderzoeksgegevens snel beschikbaar. Nadelen van mondelinge interviews zijn echter de hoge kosten en het gevaar dat de ondervraagde dingen zegt waarvan hij denkt dat de enquêteur het wil horen.

Telefonische enquête

Nu nagenoeg alle huishoudens over een telefoon beschikken, wordt ruim één van de drie onderzoeken per telefoon uitgevoerd. De snelle respons, beperkte kosten en relatief hoge betrouwbaarheid spreken veel opdrachtgevers aan. Een nadeel is echter dat men geen ingewikkelde vragen kan stellen en de enquêteur moet ervoor zorgen dat hij de respondent niet beïnvloedt. Bovendien is de kans groot dat men op een ongelegen tijdstip belt, of dat men er niet van gediend is om mee te doen aan telefonische enquêtes.

Daarnaast is het Bel-me-niet register opgericht op 1 oktober 2009. Consumenten die zich irriteren aan telemarketing, kunnen hun telefoonnummer laten inschrijven in dit register. Het is voor bedrijven wettelijk verboden om mensen telefonisch te benaderen die ingeschreven staan in het Bel-me-niet register.

Online enquête

Nu steeds meer mensen gebruik maken van relatief nieuwe media, zoals internet en e-mail, neemt ook het gebruik van online enquêtes toe. Online enquêtes hebben namelijk relatief veel voordelen. Zo kan de marktonderzoeker vaak snel en goedkoop respondenten met bepaalde kenmerken vinden, hij kan hen computergestuurde online vragenlijsten zenden met een zekere mate van interactiviteit, zodat de vervolgvragen die de respondenten voorgelegd krijgen, afhangen van hun eerder gegeven antwoorden. Bovendien kunnen er gemakkelijk afbeeldingen worden getoond of eventueel filmpjes. Het grootste voordeel van online enquêtes is de relatief hoge respons. Met name over taboe onderwerpen kunnen via het internet gemakkelijk anoniem vragen worden gesteld. Hierdoor is de medewerking vaak groter dan bij andere vormen van enquêtes.

Conclusie

Wanneer een marktonderzoeker inzicht wil krijgen in de meningen, attitudes en het koopgedrag van de afnemers, zal hij hoogstwaarschijnlijk enquêtes laten afnemen binnen de doelgroep. Hierbij heeft hij de keuze uit schriftelijke, mondelinge, telefonische en online enquêtes. Welke vorm van enquêteren een marktonderzoeker zal hanteren, hangt o.a. af van het budget, benodigde informatie, wel of geen behoefte aan zeer betrouwbare informatie, doelgroep en de termijn waarbinnen hij over de benodigde informatie wil beschikken.

Gerelateerde artikelen

Wat is marktonderzoek? Het marktonderzoeksproces. Methoden van gegevensverzameling .