Garantie: termijnen en afdwingbaarheid

Termijnen:

Er dient vooreerst een onderscheid te worden gemaakt tussen twee soorten garantie: de contractuele garantie en de wettelijke garantie.

Contractuele garantie:

De contractuele garantie kan het best beschreven worden als de garantie welke een medecontractant geeft aan zijn tegenpartij. Het is in deze zonder belang of de partijen al dan niet handelaar zijn. In om het even welke situatie kan je medecontractant namelijk een garantietermijn toestaan voor bepaalde gebreken aan verkochte zaken. De garantietermijn kan in zo’n geval net zo lang bedragen als de tegenpartij wil toestaan. Stel bijvoorbeeld dat je een wagen koopt en dat de verkoper je een garantietermijn wil toekennen. Deze termijn kan in principe (doch let op de minimumtermijn verder in dit artikel) zo lang bedragen als de partijen willen overeenkomen. Dit kan dus zowel 24 maanden, 40 maanden of zelfs 10 jaar bedragen. Wat partijen overeenkomen geldt tussen hen namelijk als wet. Tijdens deze garantieperiode zal je de verkoper kunnen aanspreken voor alle zaken welke door de garantie gedekt zijn. Dit staat meestal perfect en gedetailleerd beschreven in de algemene voorwaarden. Eenmaal de garantietermijn verstreken is, zal je geen aanspraak meer kunnen maken op de garantie. Er is één uitzondering waar de verkoper na de garantietermijn nog gehouden is tot het herstellen van de schade: dit is in het geval van bedrog, waar met andere woorden de verkoper van een bepaald voorafbestaand gebrek aan het product weet had. Let in deze wel op dat zichtbare gebreken (zoals bv. krassen op een wagen) gedekt zijn door de aanvaarding van het goed (dit is met andere woorden vanaf de in ontvangstname).

Wettelijke garantie:

De Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen heeft een minimum garantietermijn ingevoerd van 2 jaar. Dit is de absolute minimumtermijn welke een handelaar aan een consument dient te geven. Indien je zelf met commercieel oogmerk overgaat tot aankoop van consumptiegoederen, zal deze termijn niet verplichtend gelden daar het dan een Business to Business verkoop betreft welke niet onder deze richtlijn valt.

Deze garantietermijn van 2 jaar kent volgende uitzonderingen:

  • Men kan steeds zoals hoger reeds werd vermeld een langere contractuele garantie aangaan.
  • Met betrekking tot goederen die niet nieuw zijn zoals tweedehands spullen, dien je rekening te houden met kortere termijnen daar deze goederen geacht worden reeds een lager kwaliteitsgehalte te bezitten. Zo zal er nl. op tweedehands elektronica en dergelijke meer een minimumtermijn gelden van 1 jaar.
  • Uitzondering op dit laatste punt zijn de tweedehands wagens welke slechts een minimumgarantie vereisen van 6 maanden.

Afdwingbaarheid

We hebben het ongetwijfeld allemaal al wel eens meegemaakt. Je koopt als consument een product en wat blijkt na een tijdje? Het product gaat stuk. Indien dit gebeurde binnen de garantietermijn dan kan je aanspraak maken op de herstellingsplicht van de verkoper. Het komt vandaag de dag echter nog zeer vaak voor dat men je aanspraak niet wil erkennen. Wat moet je doen in zulk geval?

Product defect binnen de 6 maanden sinds de aankoop

Indien je goed kapot gaat binnen de 6 maanden na aankoop, dan dient de verkoper te bewijzen dat de oorzaak van het defect niet te wijten is aan een fabricagefout. Dit is een zeer zwaar bewijs waar men dan ook bijna nooit zal kunnen in slagen. Het gevolg is dat de verkoper zijn verantwoordelijkheid dient te nemen en het goed kosteloos dient te herstellen.

In het geval de verkoper alsnog zou weigeren, wijs je hem hier dan ook op en deel je hem mede dat je in elk geval een advocaat onder de arm zal nemen om de zaak uit te klaren voor de rechtbank. In het geval van een gerechtelijke procedure zullen zowel de advocaatkosten, procedurekosten als een schadevergoeding aan de rekening van de verkoper worden toegevoegd zodat deze wel snel zal zorgen voor de herstelling. Als consument trek je in zulk geval bijna altijd aan het juiste eind.

Product defect na meer dan 6 maanden sinds de aankoop

In dit geval dient je als consument zelf te bewijzen dat de oorzaak van het defect aan een fabricagefout te wijten was. Dit is eveneens een moeilijk bewijs. Je mag dit echter wel op negatieve wijze leveren door bv. aan te tonen dat je geen verkeerde handelingen hebt gedaan met het goed.

Indien je in dit geval met een weigerachtige verkoper zou worden geconfronteerd, is de stap naar de advocaat minder evident daar je zelf moet bewijzen dat er bij de aankoop reeds een fabricagefout aanwezig was. Een dreigement naar de malafide verkoper in de gerechtelijke zin, kan vaak al veel problemen oplossen. De rechtbanken zijn zich meestal wel bewust van de zware bewijslast voor de consument en zullen hier dan ook in de mate van het mogelijke pogen aan gemoed te komen.

De rechtbanken pogen er in elk geval op toe te zien dat de Pacta et lex sunt servenda (de overeenkomsten en de wet worden nageleeft).