Wat doet het Kadaster

Inleiding

Nederland is dichtbevolkt en het ruimtegebruik is intensief. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de geo-informatievoorziening en aan de dienstverlening bij onroerend goed transacties. Het Kadaster levert daarvoor basisvoorzieningen met optimale betrouwbaarheid en actualiteit tegen zo laag mogelijke kosten.

Wie en wat? 

Het Kadaster, een zelfstandig bestuursorgaan Het Kadaster is sinds 1994 een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO). Het Kadaster voert zijn taken uit onder goedkeuring van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). De Raad van Toezicht ziet toe op de dagelijkse leiding van het concern, dat in handen ligt van de Raad van Bestuur. Als het gaat om zaken van gemeenschappelijk belang, wordt de Raad van Bestuur geadviseerd door de Gebruikersraad. Het Kadaster werkt volgens het Meerjarenbeleidsplan en het Handvest Publiek Verantwoorden. Het Kadaster werkt samen met een aantal organisaties op het gebied van vastgoed, om de informatieve waarde van de door het Kadaster geregistreerde gegevens te verhogen. Kwaliteit en privacy zijn hierbij belangrijke waarden.

Het Kadaster ontleent zijn bestaansrecht primair aan de uitvoering van een aantal wettelijke taken. De kerntaken worden uitgevoerd in het belang van de rechtszekerheid en de geo-informatievoorziening en zijn de taken die zijn genoemd in met name de op het Burgerlijk Wetboek aansluitende Kadasterwet en de Landinrichtingswetgeving, dan wel taken die daaruit voortvloeien. Naast deze wetten vormt de Organisatiewet Kadaster het kader voor de juridische en bestuurlijke status van het Kadaster. 

De Kadasterwet, die ten dele is gebaseerd op bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, vormt de wettelijke grondslag voor de activiteiten op de terreinen openbare registers, kadastrale registratie, topografie en geometrie. Deze wet verzekert dat de input en verwerking zo betrouwbaar mogelijk plaatsvinden, zodat volledige en actuele vastgoedinformatie, informatie over schepen en luchtvaartuigen en geo-informatie permanent beschikbaar is.

De Kadasterwet kent aan het Kadaster de volgende taken toe:

  • het houden van de openbare registers en het bijhouden van de kadastrale registratie en de kadastrale kaart;
  • de registraties van schepen en luchtvaartuigen;
  • het instandhouden van een net van coördinaatpunten (Rijksdriehoeksmeting);
  • het registreren en het cartografisch weergeven van geografische gegevens;
  • het verstrekken van informatie op basis van deze registraties.

De Landinrichtingswet geeft de wettelijke basis voor de ondersteuning bij de landinrichting. Deze ondersteuning heeft als belangrijkste accenten het dienen van de rechtszekerheid van de rechthebbenden en de toedelingstaak. Naast de Landinrichtingswet zijn er de Herinrichtingwet Oost-Groningen en de Gronings Drentse Veenkoloniën, de Reconstructiewet Midden Delfland, alsmede de Reconstructiewet concentratiegebieden. De ondersteuning die het Kadaster verleent op basis van deze wetten wijkt niet wezenlijk af van de ondersteuning op basis van de Landinrichtingswet.

Links

http://www.kadaster.nl

http://www.vrom.nl