Is er een wet bescherming natuur

Inleiding

In Nederland wordt al veel geregeld bij wet. Voor de natuur in Nederland is er in die zin nog niet veel geregeld. Er zijn al veel organisaties en verenigingen die bezig zijn met natuurbescherming. Denk aan b.v. Natuurmonumenten en Waddenvereniging. Deze hebben veelal aandacht voor een bepaald gebied. Een bescherming voor de natuur als een geheel is er nog niet.

Initiatief wetsvoorstel

Op 2 januari 2011 heeft PvdA leider Job Cohen bekend gemaakt dat de PvdA het initiatief gaat nemen voor een wetsvoorstel. Het voorstel voor de wet zou ervoor moeten gaan zorgen dat op langere termijn de natuur wordt beschermd. Het uitgangspunt is dat “de natuur, de natuurlijke leefomgeving, een onmisbaar onderdeel is van onze basis”.

Wat is de aanleiding van het initiatief

Het nieuwe kabinet Rutte heeft in de plannen voor 2011 forse bezuinigingen aangekondigd van wel 40 procent. Deze bezuiniging heeft grote gevolgen voor natuur, diverse landschappen en voor de bezoekers De verwachting is dat er meer planten- en diersoorten verdwijnen terwijl het landschap verder zal versnipperen. Projecten op het gebied van natuurbehoud worden op de lange baan geschoven of stoppen noodgedwongen. Op initiatief van “Hart voor Natuur”, een coalitie van 20 natuur- en milieuorganisaties, was er 2 januari een landelijke publieksactie georganiseerd tegen de bezuinigingsplannen. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland konden mensen bij diverse natuurorganisaties er op uit trekken in de natuur. Op deze dag deed Job Cohen de aankondiging voor het initiatief.

Wat moet er in de wet komen

Als eerste zijn er basiszaken zoals de omvang en de bescherming van de natuur. De bescherming bestaat o.a. uit het compenseren van verdwenen natuur. De oorzaak van verdwenen natuur komt door het bouwen van wijken en uitbreiden van leefgebieden. Het aanleggen van wegen is ook een reden voor compensatie. De Algemene Rekenkamer en de inspectie van VROM hebben rapporten opgesteld waaruit blijkt dat het compenseren van natuur te weinig gebeurd.

Er zijn Nationaal en Europees veel regels. Deze zijn zo versnipperd dat het lastig is deze te volgen. De wet moet ook zorgen dat al deze regels bij elkaar komen en makkelijker te hanteren zijn.

Wat is de noodzaak van deze wet

De wet heeft als doel de natuur minder afhankelijk te maken van de politiek. Om zaken voor elkaar te krijgen is er een langere tijd nodig. Nu is het zo dat projecten te vroeg worden afgeblazen wegens geldgebrek. Om resultaat te bereiken moeten projecten langere tijd duren.

Lijkt dit initiatief wetsvoorstel op de Natuurbeschermingswet?

In de Natuurbeschermingswet wordt de gebiedsbescherming geregeld die volgens de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn bescherming nodig hebben. Deze wet is alleen op deze gebieden van toepassing. De nieuw te maken wet Basis Natuur moet zorgen voor de natuur in het algemeen en op de lange termijn.

Wat houden de bezuinigingen in van het kabinet Rutte

Het kabinet Rutte heeft aangekondigd dat er bezuinigingen komen op de budgetten van natuur en landschap. Er wordt minimaal 300 miljoen euro gekort op natuur en landschap. De protestactie werd georganiseerd door “Hart voor de Natuur” Dit is een samensmelting van meer dan twintig organisaties waaronder Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer. Milieudefensie, Natuur en Milieu en Vogelbescherming Nederland. De landelijke aktiedag werd bezocht door ruim 40.000 bezoekers.

Link