Wat is energie

Wat is energie

Energie is het vermogen om arbeid te verichten. Energie is wat je nodig hebt om iets te kunnen verwezelijken. Je kan met je energie bv kracht uitoefenen, hard lopen. Je hebt verschillende soorten energie en die gaan we hier bespreken.

Energievormen

  • Chemische energie: energie die kan vrijkomen door chemische processen. (vb. batterij, foto-voltaische cel, biomassa)
  • Thermische energie: energie onder de vorm van warmte in een voorwerp (vb. aarde, zon)
  • Stralingsenergie: energie die kan getransporteerd worden door straling. (vb. licht, radioactiviteit)
  • Elektrische energie: energie opgewekt door de aantrekkings- of afstotingskrachten tussen geladen deeltjes.
  • Kernenergie: energie die opgeslagen is in de kernenvan atomen en door splijting of fusie worden vrij gemaakt.
  • Mechanische energie: energie toe te schrijven aan de beweging van een voorwerp

Het verschil tussen potentiele en kinetische energie

  • Potentiele energie: is de energie die een rustend voorwerp bezit. (vb: ingedrukte veer, een steen van 1 kg die 1 meter boven een bepaald niveau wordt getild, heeft ten opzichte van dat niveau een potentiele energie)
  • Kinetische energie: is energie in beweging (vb: rijdende auto, zeilboot, weggeworpen steen)

opwekken van energie vroeger en nu

1) Energie ontwikkeld door spierkracht

In de loop der tijden heeft het menselijk vernuft tuigen ontworpen die de bescheiden menselijke kracht verhoogden: slingerwapens (lans, boog, pijl, blaasroer) en werktuigen (bijl, knots, slijpsteen, naald), die bijdroegen tot de verbetering van de levensvoorwaarden. Later hebben de mensen ervaren dat ook spierkracht van dieren, te benutten was. Ossen werden trekdieren; paarden en ezels dienden eerst als rijdieren, later als draag- en trekdieren. Deze energievorm konden beter benut worden vanaf het moment dat het wiel ter beschikking kwam en het gareel uigevonden werd. Vanaf dan werd het vervoer heel wat vergemakkelijkt.

2) Hydraulische energie

Het voortbestaan van de mens werd steeds en wordt nu nog bepaald door de aanwezigheid van water. Hij gaat langs de rivieren of in de nabijheid van bronnen wonen; hij gebruikt het water om zich te voeden en te verzorgen en om zijn velden te bevloeien; hij beschermd zich ertegen door dijken te bouwen en ondekt de boot om grote wateroppervlakte te bevaren. Maar van oudsher hadden de volkeren van Mesopotamie ondekt dat water ook een natuurlijke energiebron is, en gebruikten het om hefraderen of molenstenen aan te drijven. Door de eeuwen heen gaat de aanwending van het water als drijfkracht meer en meer toepassingen vinden, en alle mogelijkheden zijn zeker nog niet uitgeput: vorsers trachten bijvoorbeeld om de temperatuurverschillen tussen het zeewateroppervlak en de dieper gelegen waterlagen aan te wenden als energiebron, zoals zij er reeds in geslaagd zijn de kracht van getij denstromingen te benutten.

3) Windenergie

Reeds 4000 jaar geleden gebruikten de Chinezen de windkracht om te varen; 2000 jaar geleden draaiden reeds windmolens in Perzie, maar het is pas na de terugkeer van de kruisvaarders in de XIe eeuw dat het gebruik ervan zich in West-Europa verspreidt. Thans dienen windmolens om water op te pompen of om elektriciteit te produceren voor de inwoners van afgelegen gebieden.

4) De eerste thermische energie : vuur

reeds in het steentijdperk kende de mens het vuur dat hij gebruikte om zich tegen de kou te beschermen, om wilde dieren af te schrikken en om zijn voedsel te bereiden. de bron van thermische energie waarover hij beschikte was het hout. Deze brandstof was toen in overvloed te vinden: ongeveer 80% van het huidige Franse grondgebied was bebost. Deze bron vernieuwde zich op natuurlijke wijze en verontreinigde vrijwel niet. Sedert de eerste eeuwen van ons tijdperk werden hiermee de ovens van de pottenbakkers verwarmd en diende ze als brandstof in de metaalgieterij.

Links

De energiebronnen en hun afkomst