De energiebronnen en hun afkomst

De energiebronnen en hun afkomst

De alternative energiebronnen

Iets meer dan 15 jaren geleden is men beginnen te zoeken hoe men deze niet hernieuwbare bronnen kon vervangen door energiebronnen die blijvend waren en vooral ook niet zo vervuilend. Door heel wat geld te investeren in onderzoek en wetenschap zijn er verschillende oplossingen gekomen die langzaam aan z'n weg tussen de mensen aan het vinden zijn. Vooral de duurdere kostprijs van de installatie schrikt nog vele mensen af om over te stappen van de traditionele energiebronnen naar de alternatieve energiebronnen.

Traditionele Energiebronnen

 1) Hout

Hout was eeuwenlang de enige energiebron die door de mens werd gebruikt. Bij verbranding komt er energie vrij onder de vorm van warmte die zelfs kan omgezet worden in een andere energievorm zoals stoom.

2) Steenkool

Deze brandstof is voornamelijk ontstaan in gebieden met een weelderige plantengroei miljoenen jaren geleden. Onder invloed van hoge druk en de temperatuur zijn de plantemesten omgevormd tot de vaste delfstof die we allemaal kennen. Steerikooi bestaat voor een groot gedeelte uit koolstof. Afharikelijk van de verbrandingswaarde deelt men steerikooi in, in verschillende soorten: antraciet, vette steerikooi of bruinkool (meer dan 45% vluchtige stoffen).

3) Aardolie

Aardolie is een kleverige stof, aanwezig in de ondergrond. De samenstelling is nogal verschillend, vaak is het een mengsel van honderden chemische producten (voornamelijk koolstof, waterstof, zwavel en stikstof). Net als bij steenkool is het een uiterst langzaam proces geweest dat er voor gezorgd heeft dat deze energiebron gevormd werd. De vergelijking met steenkool is dus terecht, vandaar dat men wel eens spreekt van "vloeibare steenkool". Steenkool werd echter gevormd door plantemesten, terwijl het bij aardolie voornamelijk over resten van plankton (eencellige visjes) gaat.

4) Aardgas

In de aardschors zijn op natuurlijke wijze vele gassen ontstaan. Met aardgas bedoelt men hoofdzakelijk de oliegassen, gassen met een hoge hoeveelheid aan koolwaterstoffen. Het aardgas ontstaat door ontbinding van dode organismen op plaatsen waar geen zuurstof aanwezig is. Koolstof en waterstof verbinden zich tot koolwaterstof. Aardgas treft men aan bij olievelden. Ook bij steenkool is er, na miljoenen jaren bedolven te zijn geweest, nog gasvorming.

5) Uranium

Dit is een zwaar radioactief metaal. De energie ligt vervat in de structuur van het metaal. Bij splijting (beschieten van de kern met neutronen) komt er vanuit de kernen energie vrij onder de vorm van warmte, die omgezet kan worden in bijvoorbeeld elektriciteit De voorraad aan uranium is minder problematisch dan bij de fossiele brandstoffen.Men kan nog putten uit de voorraden op zee en bovendien heeft men bij een kernsplitsing te maken met een kettingreactie, d.w.z. bij een splitsing komen nieuwe deeltjes vrij die dienen voor een verdere beschieting. Toch heeft het onderzoek naar energiewinning via kernenergie een nevenaspect: uranium is niet alleen grondstof voor een elektriciteitscentrale, maar uranium wordt ook gebruikt voor militaire doeleinden.

Alternatieve Energiebronnen

1) Water

Water is bruikbaar als energiebron wanneer het in beweging is. Vroeger gebruikte men al een waterrad langs rivieren graan te malen of eenvoudige taken uit te voeren. Water kan op 3 verschillende mogelijkheden als energiebron dienen of dus in beweging zijn. Tijdens de getijen, bij golfslag of bij stroming.

2) Zon

De energiebron bij uitstek is natuurlijk de zon: ze levert primair haar straling, secundair is ze er verantwoordelijk voor dat andere energiebronnen kunnen of konden ontstaan. Hierbij denken we in de eerste plaats aan de warmte die we rechtsstreeks ontvangen, maar ook aan de gewassen die kunnen groeien (voedsel is immers onze energieleverancier) en zeker aan de fossiele brandstoffen die zich gedurende miljoenen jaren vormden. Hoopvol wordt er naar de zon geblikt als rechtstreekse, onuitputtelijke, alternatieve energiebron voor de toekomst om alzo alle energiezorgen op te lossen. Men moet er echter rekening mee houden dat de straling onregelmaig is en dat niet alle straling bruikbaar is (het opvangrendement is laag).

3) Wind

Men kan gebruikmaken van de energie die geleverd wordt door lucht in beweging. Het benutten van de windenergie is niet nieuw; we denken hierbij aan zeilboten van voor onze tijdrekening en de windmolens.

4) Aarde

In onze planeet zit heel wat leven! Denken we bijvoorbeeld aan de continenten die bewegen en zeker aan de vulkaanuitbarstingen en de aardbevingen, die ons van tijd tot tijd aan deze inwendige activiteit herinneren. Binnenin de aardkorst en in de daaronder liggende aardmantel wordt warmte ontwikkeld door de natuurlijke vervalprocessen van radioactieve elementen.Hoe dieper we in de aarde afdalen,hoe warmer het wordt (ca. 300 C per km ).Het benutten van de warmte-energie, die in de ondergrond voorkomt in de vorm van warm water of stoom, duidt men aan met de benaming geothermische energie.

5) Biogassen (Gisting van huisafval, mest, compost, ...)

In levende organismen (planten, dieren) wordt zonne-energie opgeslagen. Wanneer nu afval van planten en dieren afgebroken wordt door bacterien, ontstaat een gas: methaan.

links

Wat is energie ?