Groene elektriciteit is de stroom van de toekomst

Groene elektriciteit is de stroom van de toekomst

Groene elektriciteit wordt verkregen uit duurzame energiebronnen als zon, water, wind en biomassa. Het zijn schone en onuitputtelijke energiebronnen die het milieu geen schade toebrengen en onze planeet leefbaar houden. Wie kiest voor groene elektriciteit, levert een bijdrage aan een beter milieu. 

 

Onderscheid tussen groene en grijze stroom

Er wordt een onderscheid gemaakt in groene stroom en grijze stroom, die wordt opgewekt uit fossiele energiebronnen als olie, aardgas en kolen. Deze energiebronnen raken niet alleen op termijn een keer op, maar ze zijn door de CO2-uitstoot ook milieuvervuilend en verantwoordelijk voor het broeikaseffect en een daarmee gepaard gaande klimaatverandering met opwarming van de aarde. Het is voor de leefbaarheid op onze aarde daarom beter om over te stappen op groenstroom. 

Zonnecollectoren, windturbines, waterkrachtcentrales en biomassa-installaties

Groene elektriciteit kan op verschillende wijzen worden opgewekt. Het gebruik van zonnepanelen met gebruikmaking van zonne-energie neemt een steeds grotere vlucht. Andere belangrijke duurzame energiebronnen zijn windenergie (via windturbines op land en op zee), waterkrachtcentrales (inclusief getijdenenergie en golfslagenergie) en biomassa, waarbij elektriciteit wordt opgewekt door hout en snoeiafval te verbranden. Elektriciteitsbedrijven zetten deze op milieuvriendelijke wijze verkregen elektriciteit op het net. 

Groencertificaat biedt garantie op groenstroom

De consument merkt niet of er groene elektriciteit of grijze stroom uit het stopcontact komt. Dat kan ook niet. De stroom is hetzelfde, alleen deze is anders opgewekt. Het verschil zit hem in het groencertificaat oftewel ꞌGarantie van Oorsprongꞌ dat de leverancier van de rijksoverheid heeft gekregen. Dit label geeft de garantie dat de geleverde stroom via duurzame energie is verkregen. De energieleverancier koopt deze groencertificaten van energieproducenten die zich bezighouden met het opwekken van duurzame energie. Het certificaat vermeldt de hoeveelheid stroom die de leverancier als groenstroom mag verkopen.

Groene elektriciteit meten aan de hand van het stroometiket

De energieaanbieders zijn verplicht om jaarlijks aan de consument te melden van welke energiebronnen de geleverde stroom afkomstig is. De stroomsamenstelling is terug te vinden op het stroometiket dat elke leverancier op zijn website heeft staan. Daaruit wordt duidelijk welk percentage stroom uit duurzame bronnen afkomstig is en welk percentage uit fossiele, milieuvervuilende bronnen als aardgas en kolen komt. Aan de hand van het stroometiket kan de consument snel en eenvoudig zien hoe de stroomproductie is samengesteld. Het maakt de keuze voor een milieuvriendelijke energieleverancier gelijk een stuk gemakkelijker. 

Milieukeur om de milieukwaliteit van de groene elektriciteit te bepalen

Groene stroom heeft ook een speciaal keurmerk, het zogenaamde Milieukeur van de Stichting Milieukeur. Dit garantielabel stelt eisen aan de milieuvriendelijkheid van de duurzame energiebronnen. De kracht van Milieukeur is dat er controle plaatsvindt op het juiste gebruik van de Garantie van Oorsprong en er geen groencertificaten dubbel worden verkocht en gebruikt. 

Groenstroom is niet duurder dan grijze stroom

Groene elektriciteit is niet per definitie duurder dan grijze stroom. Integendeel, bij verschillende energieleveranciers is groenstroom juist goedkoper dan stroom verkregen uit fossiele brandstoffen. In 2012 werd dertig procent van alle elektriciteit als groene stroom verkocht. De productie aan groenstroom in Nederland is echter nog niet toereikend om de behoefte bij consumenten en bedrijven te dekken. Bijna drie miljoen Nederlanders hebben inmiddels groenstroom. Daarom wordt er thans duurzame stroom geïmporteerd uit het buitenland, vooral uit waterkracht opgewekte stroom uit de Scandinavische landen. Nederland heeft echter de ambitie om meer duurzame energie op te wekken. Ons land onderschrijft de stelling dat het broeikaseffect met opwarming van de aarde een van de voornaamste bedreigingen van onze planeet is. Nederland wil de uitstoot van broeikasgassen flink reduceren en grijze stroom steeds meer vervangen door groene elektriciteit, waarbij geen sprake is van schadelijke uitstoot van koolstofdioxide. 

Conclusie

Groene stroom wordt opgewerkt uit natuurlijke energiebronnen die schoon en betrouwbaar zijn en niet uitgeput raken. De elektriciteit wordt via zonlicht, wind, waterkracht en biomassa verkregen en op het net gezet. Zowel bij de winning als de omzetting van de groene elektriciteit treedt er niet of nauwelijks schadelijke milieueffecten op. Daarmee is groene elektriciteit de beste keuze voor nu en in de toekomst.