De Baha’i is een wereldreligie

Algemeen

De wereld kent vele verschillende religies, waarvan de meest bekende het Christendom, de Islam en het Boeddhisme zijn. Naast deze religies is er een relatief onbekende die inmiddels een aanhang heeft van meer dan 6.000.000 mensen. Deze religie is de “Baha’i”.

Wat is de Baha’i

De basis van dit geloof of religie is de overlevering van alle volkeren. Het houdt een belofte in van vrede en welvaart voor de gehele mensheid. Net als alle andere religies is de kern hetzelfde: we zijn immers allemaal kinderen van God. Er is maar 1 God ongeacht hoe men hem in de wereld noemt. Deze religie is voor alle mensen, niet alleen voor hen die zich bij deze religie hebben aangesloten.

Een typische, maar ook mooie gedachten is dat ieder mens anders (lees uniek) is en dat een ieder de verschillen in zijn naaste gaat leren respecteren en waarderen. Een andere uitleg van het in de Bijbel geschreven “Heb uw naaste lief”.

Wat betekent de Baha’i

De religie is ontstaan door de profeet Bahá’u’lláh, rond 1844. Deze naam een letterlijke Arabische vertaling van Licht of Glorie of Heerlijkheid van God. De profeet is geboren in 1817 onder de naam Mirza Husayn-Ali in het oude Perzië, het huidige Iran. Hij is gestorven in 1892.

Door zijn volgelingen wordt hij geplaatst in dezelfde reeks van profeten die zo bekend zijn binnen de vooral grote religies zoals:

  • Jezus Christus (geen profeet, maar zoon van God)
  • Abraham
  • Mozes
  • Boeddha
  • Mohammed
  • Zoroaster

Ontstaan van de Baha’i

Rond het midden van de 19e eeuw, 1844, ontstaat deze religie. In dat jaar vindt de openbaring van Bab plaats. Dit is Siyyid ‘Ali Mohammed en de vertaling van zijn naam Bap is letterlijk “Poort”. Hij kan, qua geschiedschrijving binnen de religies, worden vergeleken met Johannes uit de Bijbel. Was het Johannes die de toenmalige wereld voorbereidde op de komst van Jezus Christus, zo was het Bap die de komst van de Bahá’u’lláh aankondigde.

Hij krijgt vele aanhangers die door het toenmalige regime, de Islamitische geestelijken, bloedig vervolgt worden. Bap zelf wordt in 1850 gefusilleerd. Zijn graftombe is terug te vinden op de Israëlische berg Karmel in Haífa. Haífa is tot op heden nog steeds het centrum van de religie.

Hiermee is geen einde gekomen aan de zo jonge religie, in tegendeel Bab wordt opgevolgd door Mirza Husayn ‘Ali. Deze verandert zijn naam in “Bahá’u’lláh”. Hierna ontstaat ook de nieuwe term “Baha’i”, dat wordt gebruikt als aanduiding van een aanhanger van deze profeet.

Nadat Bahá’u’lláh aan het hoofd van de nieuwe religie is gekomen, worden de vervolgingen op deze groep gelovigen steeds heviger. Bahá’u’lláh wordt verbannen naar Acre in de buurt van Haifa, waar hij in 1892 sterft en het leiderschap overgaat naar zijn zoon. Bahá’u’lláhs kleinzoon wordt in 1921 de nieuwe leider. Wanneer hij sterft gaat de leiding van de inmiddels over de gehele wereld uitgebreide Baha’i over in handen van “Het Universele Huis van Gerechtigheid”.

Wie is Bab

Siyyid ‘Ali Mohammed is geboren in 1819. Hij was een man die een groot deel van zijn leven bezig is geweest met zaken die religie nauw raken. Hij heeft een pelgrimstocht ondernomen. Toen hij Goddelijke openbaringen en dromen vol voorspellingen kreeg ging hij heilige verzen schrijven.

Wie is Bahá’u’lláh

Hij werd geboren in 1817 in Teheran en maakte deel uit van een zeer voorname Perzische familie. Toen hij volwassen was, predikte hij dat hij de mensheid naar een nieuwe fase van ontwikkeling zou leiden. Zijn volgelingen geloven nog steeds dat hij degene is van de beloofde komst, die in ieder geschrift van een religie wordt genoemd.

Toen hij uiteindelijk in 1892 stierf stonden er meer dan honderd boeken op zijn naam, zoals onder andere:

  • Kitab-i-Aqdas. Het is het Heiligste boek dat hij heeft geschreven, een boek waarin de wetten en verordeningen zijn opgetekend.
  • Kitab-i-Iqan. Dit is het boek van zekerheid, in het boek wordt over diverse onderwerpen gesproken en uitgelegd. Ook over zaken die in geschriften als de Bijbel en Koran zijn terug te vinden.

Wie is Abdu’l-Bahá Abbes Effendi

De oudste zoon is eigenlijk bekend onder de naam Abdu’l-Bahá. Dit betekend letterlijk “dienaar van de Bah’a”. Hij is geboren in 1844 en werd door zijn vader aangewezen als zijn opvolger. Het was deze leider die er uiteindelijk voor zorgde dat de leiding van de religie in handen zou komen van een bestuursstelsel, waarin zowel het behoederschap als democratisch gekozen raden (plaatselijk, landelijk en op wereldniveau) centraal staan. Hij stelde een heilig verbond op waarin de religie een zekerheid vond van voortbestaan. Hij overleed in 1921.

Wie is Shoghi Effendi Rabbání

Dit is de kleinzoon van Bahá’u’lláh en tevens de laatste individuele leider van de Baha’ i. Hij werd geboren in 1897 en stierf in 1957. Na zijn overlijden ging de leiding definitief in handen van het Universele Huis van Gerechtigheid. Voordat deze laatste de leiding kregen was de Handen van de Zaak (bestaande uit enkele belangrijke Baha’ i volgelingen) een tussenfase die tot aan de verkiezing van het Universele Huis van Gerechtigheid als opzichters optraden. Pas in 1963 kreeg het Universele Huis van Gerechtigheid officieel de leiding over de religie.

Wat is het Universele Huis van Gerechtigheid

Deze hoogste Baha’i bestuursorgaan bestaat uit 9 personen en worden iedere 5 jaar gekozen. Deze verkiezing vindt plaats tijdens de Internationale Conventie welke in Haifa wordt gehouden, voor de 1e keer in 1963. De bestuursleden worden gekozen door de leden van de Nationale Geestelijke Raden.

Het bestuursorgaan heeft leiding in zowel de bestuurlijke als de geestelijke aangelegenheden. Ook voeren zij het beheer over de eigendommen van de Baha’i en dragen zij de verantwoording voor de heilige teksten en relikwieën.

Het Universele Huis van Gerechtigheid is gerechtigd om bepalingen en wetten te maken wanneer de geschriften van de Baha’i niet toereikend zijn.

De Baha’i kalender

De Baha’i heeft een eigen kalender. Ondanks dat volgens de Baha’i kalender een jaar net als elders in de wereld 365 dagen duurt en in schrikkeljaren 366 dagen, heeft de Baha’i kalender 19 maanden en 19 dagen. Daarnaast kennen ze in een “gewoon” jaar 4 schrikkeldagen en in een “schrikkeljaar” kent de Baha’i kalender 5 schrikkeldagen.

De zon staat op 21 maart loodrecht boven de evenaar en dan begint het nieuwe Baha’i jaar. De jaren worden aangegeven met Baha’Era, oftewel BE, en de Baha’i jaartelling is begonnen in het Christelijke jaar 1844. De laatste maand van het BE jaar is de vastenmaand.

Baha’i anno 2009

De naam van een Baha’i tempel is “Huis van Aanbidding”, en er zijn er inmiddels 7 wereldwijd. Nummer 8 zal verrijzen in Chili. Hier kan iedereen, dus niet alleen de Baha’i, komen om te bidden of mediteren. De Baha’i heeft inmiddels volgelingen wereldwijd, verspreid over 190 landen, waaronder ook Nederland. In ons land zijn ongeveer 1.300 leden in ruim 30 plaatselijke raden.

In juli 2009 was deze religie wereldwijd nieuws. De demonstraties die waren ontstaan naar aanleiding de ongeregeldheden bij de verkiezingen, werden door de Iraanse regering (voor een groot deel) toegeschreven aan de Baha’i en Israel. In Iran zelf worden de volgelingen van de Baha ’i (nog steeds) vervolgt.