God is een denkbeeld

Website

Lam

Altijd weer apart om zoiets tegen te komen. Een hele site die zich richt op het bewijzen dat god niet bestaat. Nu is het aparte aan de beweringen op de site dat ze wel kloppen als je uitgaat van de bijbel. De bijbel of welk ander door de mens gemaakt document is nooit het bewijs en zal nooit het bewijs kunnen leveren voor het bestaan van een hogere macht. Dat is net zoiets als dat ik probeer te bewijzen dat er aan de andere kant van de wereld iets bestaat, door het op te schrijven. U kunt me geloven of niet geloven, maar bewijs is mijn papieren verhaal niet.

Index

Schriftelijk bewijs

Allah
Omdat we weten dat papier en schrift niet betrouwbaar is, lossen we dat tegenwoordig op door belangrijke papieren te waarmerken. Hoewel we tegenwoordig denken dat gewaarmerkt papier bewijs is voor iets, is dat natuurlijk niet meer dan puur vertrouwen. Ik moet er namelijk op vertrouwen dat de waarmerker van het papier te vertrouwen is. Dus al die paspoorten, uittreksels, verklaringen enzovoort afgegeven door overheden of semi-overheidsdiensten zijn betrouwbaar omdat ik aanneem dat de makers een zekere mate van betrouwbaarheid bezitten.

Maar een boek over een god, het maakt niet uit welk, is net zo betrouwbaar als het papier waarop het geschreven is. Het weerleggen van allerlei uitspraken die in zo’n boek staan is dan ook net zoiets als het weerleggen van de fantasieën van een romanschrijver. Het is leuk om te doen, maar verder zinloos en zeker geen bewijs voor het feit dat de romanschrijver geen fantasie heeft. Misschien is het bewijs voor het feit dat de schrijver slecht zijn feiten onderzoekt, maar het is geen bewijs voor het niet bestaan van zijn fantasie.

Index

Uitkijken

Je moet dus uitkijken met te beweren dat je iets bewezen hebt of ontkracht, omdat je de bewijzen die iemand anders aandraagt hebt ontkracht. Vandaar ook dat men in de wetenschap niet werkt met ontkrachten door te redeneren. In plaats daarvan gebruikt men de redenering om aan te tonen dat er iets niet klopt. Daarna probeert men met onderzoek te bewijzen dat de gevolgde redenering die de basis vormt voor de ontkrachting klopt. Daarbij worden er dan wel twee onderzoeken gedaan. In het ene onderzoek wordt geprobeerd om dat wat ontkracht moet worden te bewijzen. Als dat niet lukt heb je de eerste stap gezet dat het bewijs niet klopt. In het andere onderzoek wordt geprobeerd om te bewijzen dat de eigen redenering klopt. Tenminste als je het helemaal zuiver wilt doen. Ook in de wetenschap wordt vaak nog aangenomen dat als we kunnen bewijzen dat onze redenering klopt, dat dan vanzelfsprekend de redenering van de ander niet klopt. Die gedachtengang geldt misschien voor natuurkundige feiten. Zo is bewijs voor het bestaan van elektromagnetische straling een bewijs tegen het bestaan van ether. Maar voor sociaal of medisch onderzoek geldt altijd, dat er meer mogelijk is dan alleen de eigen redenering. Simpelweg omdat er meer variaties zijn in het menselijk ras, dan die waar wij van denken te weten dat ze bestaan. Zo zul je in de sociale wetenschap bijvoorbeeld altijd bewijs kunnen vinden voor het bestaan van radicale moslims, maar tegelijkertijd zul je bewijs kunnen vinden voor het bestaan van gematigde moslims of moslims die hun geloof hebben afgezworen. Als ik nu op basis van mijn ontdekking dat er gematigde moslims zijn beweer dat er geen radicale moslims zijn, dan ga ik voorbij aan de variatie in de werkelijkheid en de onvolledigheid van mijn onderzoek.

Index

Bewijs

Als het gaat om bewijzen dan volgen veel mensen de redenering:

Als ik bewijs heb voor mijn redenering, dan betekent dat dat alle andere redeneringen niet kloppen.

Helaas is dat een onvolledige redenering. De eerste vraag die je over je redenering moet stellen is:

Is mijn redenering volledig. Baseer ik mijn redenering op alle beschikbare en noodzakelijke informatie.
Dus zo’n site die uitgaat van het idee dat de bijbel onwaar is en dat daarom god niet bestaat, vergeet
Bladzijde
een belangrijke stap in zijn redenering en bewijsproces. Je zult namelijk eerst moeten beredeneren waar zo’n heilig boek een bewijs voor is. Waarna duidelijk wordt dat je moet bewijzen dat een heilig boek het bewijs is voor het bestaan van een god of goden. Dat je kunt bewijzen dat de ideeën in het boek niet kloppen, betekent namelijk niets voor het bestaan van de god die er in beschreven wordt. Zeker als je niet bewezen hebt dat het boek het bewijs is voor het bestaan. Het enige wat je bewezen hebt is dat het boek niet klopt. Vandaar ook dat wetenschappelijk onderzoek zo moeilijk is. Je moet namelijk niet alleen bewijzen dat je redenering klopt, maar ook dat de verbanden die je in je redenering gebruikt kloppen. Zo kan ik bijvoorbeeld wel beweren dat als ik nies, het stormt in Japan. Maar voordat ik bewezen heb hoe mijn nies een storm veroorzaakt ben ik al weer een paar jaar verder. Want waarom stormt het dan bijvoorbeeld niet in mijn directe omgeving als ik nies?

De redenering dat je door het ene te weerleggen, bewijs hebt waarmee je iets anders kunt weerleggen is dus gewoon fout. Dat zou namelijk betekenen dat als ik kan bewijzen dat iemands moeder niet zijn biologische moeder is, dat ik bewijs heb voor het feit dat die persoon niet biologisch is. Na het lezen van deze zin verklaart iedereen de schrijver ervan voor gek. Maar dat is wel de redenering die de maker van de site over de denkbeeldigheid van goden volgt.

Index

Verband aantonen

Waar het dus omgaat bij bewijs is dat je moet kunnen aantonen dat er een verband is tussen twee zaken. Is er een direct verband tussen een heilig boek en de god die er in beschreven wordt. Nee, natuurlijk niet hoe hard de gelovigen ook schreeuwen dat het boek het woord van hun god bevat. Aangezien er in geen van die heilige boeken tien handtekeningen staan van getuigen die aanwezig waren bij de overdracht van de informatie van god aan de schrijvers is het boek geen bewijs. Waarbij er naast die tien handtekeningen dan ook nog eens tien handtekeningen zouden moeten staan die verklaren dat de eerste tien handtekeningen geen relatie hadden met de schrijver en geen belang hadden bij het schrijven van het boek. Daarnaast zou eigenlijk iedere generatie opnieuw het boek door god gedicteerd moeten krijgen met tien onafhankelijke getuigen. Dan heb je een beginnetje waarmee je kunt stellen dat als je bewijst dat de inhoud van het boek niet klopt dat het boek niet door god is geciteerd. Hoewel dan nog moet je je uitspraak beperken tot:

Dit heilige boek is geen bewijs voor het bestaan van een god zoals beschreven door het boek.

Index

Aannemen is geen bewijs

Zolang je niet hebt bewezen dat er een verband is tussen het boek en de god zegt een uitspraak over het boek niets over de beschreven god. Wat je hebt bewezen is dat wat geschreven werd niet klopt.

Dobbelstenen
Maar vervolgens kom je uit bij ons grootste probleem met het leveren van bewijs. Je zult nooit bewijs kunnen leveren voor het niet bestaan van iets. Nu zullen sommige mensen beweren dat er nog nooit iemand is geweest die een elfje heeft gezien en dat is toch genoeg bewijs. Maar het feit dat niemand een elfje heeft gezien kan ook te verklaren zijn door het feit dat elfjes net zo onzichtbaar zijn als de lucht die je ademt. Daarmee zou dan meteen het bewijs geleverd zijn dat lucht niet bestaat want je kunt het niet zien.

Het enige wat je uiteindeiljk kunt doen is vaststellen dat gezien het feit dat je geen bewijs hebt gevonden het aannemelijk is dat het niet bestaat. Maar dat zul je moeten doen met een slag om de arm en je vingers gekruist. Want er zijn in het verleden wel vaker uitspraken gedaan over het niet bestaan van zaken, waarna de uitspraak jaren later werd weerlegd door bewijs waarmee het bestaan van dat wat als niet bestaand werd benoemd werd bewezen. Vooral in de natuurkunde is dat regelmatig voorgekomen. Zo waren er genoeg natuurkundigen die de algemene relativiteitstheorie van Einstein verwierpen, terwijl die nu algemeen erkend wordt. Terwijl Einstein de quantum mechanica verwierp, met de uitspraak:

God dobbelt niet

Terwijl er nu ook genoeg bewijzen verzameld zijn om de quantum mechanica als bestaand te erkennen.

Index

Extra

Afbeeldingen

Lam door tracX

Allah door Christopher Rose

Bladzijde door Bazstyle

Dobbelstenen door i k o

Index van koppen

☥ Website
☨ Schriftelijk bewijs
☩ Uitkijken
☪ Bewijs
☯ Verband aantonen
☫ Aannemen is geen bewijs
☬ Extra
⚚ Afbeeldingen
♰ Index van koppen