Vrijstelling van leges

Inleiding

Stel u heeft mijn artikel gelezen over Met pensioen naar een belastingparadijs , en u bent tot de slotsom gekomen om dit daadwerkelijk te gaan doen, dan kunt u beginnen met de voorbereiding van deze emigratie.

Fraude

Als u het nieuws van de afgelopen tijd enigszins heeft gevolgd, zal het u wellicht niet ontgaan zijn dat er op pensioengebied nogal creatief door sommige van onze EU- partners (Griekenland) wordt omgegaan, om deze pensioenuitkering zo lang mogelijk te kunnen genieten.

Een bekend voorbeeld is de situatie dat de kinderen weer gaan samenwonen met hun ouders, en daarbij vergeten door te geven als deze komen te overlijden.

Ook in Japan is dit onlangs aan het licht gekomen, doordat pensioenfondsen er achter kwamen dat er statistisch gezien erg veel honderdjarigen nog leefden. Gezien het feit dat Japan een nogal uitgestrekt land is, ontbreekt er op dit gebied de nodige controle. Inmiddels is men begonnen om alle honderdjarigen te bezoeken.

Ook in Nederland zijn we met dergelijke fraude geconfronteerd geworden, doordat voormalige gastarbeiders, terug gingen naar hun geboorteland om daar van hun laatste levensjaren te genieten.

Om dergelijke fraude te voorkomen hebben we in Nederland een bewijs nodig om aan te tonen dat we nog leven: de attestatie de vita.

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat een bepaalde burger in leven is. Dit kan de vorm hebben van een uittreksel uit de bevolkingsadministratie, of een document opgesteld door een notaris of ambassade.

In Nederland melden gemeentelijke basisadministraties gevallen van overlijden aan pensioenfondsen, maar niet aan levensverzekeraars. Daarom moeten gerechtigden van een lijfrente-uitkering zelf periodiek bij de gemeente een attestatie de vita halen om bij de verzekeringsmaatschappij in te dienen.

Dat de gemeenten proberen om voor iedere handeling die ze verrichten een vergoeding te vragen, ook al is dit niet terecht, zoals onlangs is gebleken bij de ID-kaart, zal u wellicht wel bekend zijn.(ID kaart gratis, nu ten onrecht betaalde leges terugvragen ) Minder bekend is echter dat de attestatie de vita vrijgesteld is van leges. Zie hieronder de casus.

Casus: vrijstelling van leges

Een burger vraagt een attestatie de vita aan om zijn pensioen in een ander land van de EU te kunnen ontvangen. De gemeente laat hem hiervoor betalen. Maar de betrokkene stelt dat de gemeente hem deze kosteloos moeten verstrekken op grond van een Europese Verordening.

Antwoord

Volgens Europese regels heeft deze burger gelijk. Er bestaat een Europese verordening betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkende en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (Verordening Nr. 1408/71). Artikel 85 van deze verordening luidt:

'Vrijstelling of verlaging van rechten - Vrijstelling van legalisatie

Lid 1. De vrijstelling of verlaging van rechten, zegelrechten, griffie- of registratierechten waarin bij de wetgeving van een Lidstaat is voorzien voor bescheiden of documenten welke ter uitvoering van de wetgeving van deze Staat dienen te worden overgelegd, geldt eveneens voor overeenkomstige bescheiden of documenten welke ter uitvoering van de wetgeving van een andere Lidstaat of van deze verordening dienen te worden overgelegd.'

Vrijstelling van leges kan dus worden geëist als er een vergelijkbare vrijstelling op basis van Nederlandse wetgeving verkregen kan worden.

Zo'n wettelijke grondslag bestaat: artikel 34 van de Pensioen- en spaarfondsenwet.

Volgens deze wet dient de verklaring kosteloos te worden verstrekt. Dat betekent dat een burger die bij een Nederlandse aanvraag vrijgesteld zou zijn, dat recht op een vrijstelling ook heeft voor een aanvraag in/ ten behoeve van een andere EU-lidstaat.

Samenvatting

Indien u in een ander EU-land van uw pensioen geniet, bent u jaarlijks verplicht om een attestatie de vita te overleggen, als bewijs voor de pensioenfondsen en levensverzekeraars. U hoeft hiervoor niet naar Nederland te komen, maar kunt dit via de ambassade regelen, deze dienstverlening is gratis. Uw investering is de tijd om deze zaak bij de ambassade te regelen, tijd zult u wel voldoende hebben, u bent immers met pensioen.

Bron

Europadecentraal.nl

Wikipedia


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden