Hoe is de alimentatie in Belgie geregeld

Alimentatie

Triest maar waar: bijna de helft van de huwelijken in België loopt op de klippen. Hopelijk is dit cijfer overdreven. Onvermijdelijk moeten er bij het scheiden  bepaalde afspraken worden gemaakt. Meer bepaald over het onderhoudsgeld voor de kinderen en/of voor de ex partner. Het is echter niet alleen een kwestie van afspraken maken. Ze moeten ook nog worden nagekomen. En dat gebeurt lang niet altijd. Daarom is er DAVO, Dienst voor AlimentatieVOrderingen.

 

Alimentatie regelen via DAVO

Om te beginnen het adres: Dienst voor Alimentatievorderingen, Koning Albert II laan 33, bus 50, 1030 Brussel. Wanneer kun je DAVO inschakelen?

Bij niet betaling van de alimentatie. Het is mogelijk dat DAVO onderhoudsgeld voorschiet aan diegenen met een laag inkomen. Dit geld probeert de dienst dan terug te vorderen bij de onderhoudsplichtige. Let op: er worden alleen voorschotten betaald voor de kinderen, dus niet voor de partner.

Aan deze regeling zijn echter voorwaarden verbonden:

 1. In België wonen;
 2. De laatste 12 maanden vòòr het indienen van het verzoek moet de alimentatie voor de kinderen minstens 2x geheel of gedeeltelijk niet betaald zijn.
 3. Je moet de alimentatieplicht kunen bewijzen aan de hand van een vonnis of een authentieke akte (bijvoorbeeld een akte van een notaris bij een scheiding met onderlinge toestemming).
 4. De inkomsten van diegene die het verzoek voor een voorschot op het onderhoudsgeld indient, mogen niet hoger zijn dan 1.224 euro + 58 euro per kind ten laste (cijfers in 2008).

Verjaring

 • Het betalen van alimentatie wordt best officieel vastgelegd in een officieel document. Ideaal is een door beide partijen ondertekend stuk, opgesteld door een advocaat of een vonnis van een rechtbank.
 • Als je gedurende 5 opeenvolgende jaren GEEN alimentatie ontvangt, moet je stappen ondernemen. Zoniet loop je het risico dat je het bedrag van die jaren niet meer kunt invorderen wegens verjaring. Deze verjaring kan geschorst worden. Hiervoor doe je best beroep op een advocaat.

Belangrijk verschil

Bij alle andere schuldvorderingen begrenst de wet het bedrag waarop beslag kan worden gelegd. Dit geldt NIET in het geval van het niet betalen van de alimentatie. M.a.w. het volledige loon of de volledige uitkering van de onderhoudsplichtige kan dus, indien nodig, in beslag genomen worden.

Loonbeslag

 • Wordt er niet (meer) betaald dan kan je een procedure tot loonbeslag opstarten. Dit gebeurt via een gerechtsdeurwaarder. Deze zal dan de niet betalende partij EN de werkgever officieel op de hoogte brengen.
 • Aan de werkgever wordt gevraagd om het loon op de rekening van de deurwaarder te storten. De werkgever kan zich maar best aan dit verzoek houden want anders kan hij worden veroordeeld om het bedrag zelf te betalen.

Welk 'loon' komt in aanmerking

 1. Het betreft hier ALLE inkomsten aan de werknemer als gevolg van een arbeidsovereenkomst, dus ook commissies, premies, bonussen, 13de maand, eindejaarspremie, vakantiegeld, ontslagvergoeding en dergelijke. Doch: alleen het 'netto'-loon. Loon in natura, zoals een laptop of firmawagen bijvoorbeeld, kunnen niet in het beslag vallen.
 2. Ook inkomsten verkregen ZONDER arbeidsovereenkomst komen in aanmerking.

Een opsomming:

 1. Werkeloosheidsuitkering
 2. Ziektegeld
 3. Invaliditeitsuitkering
 4. Uitkering/rente van een arbeidsongeval
 5. Uitkering van een beroepsziekte
 6. Loopbaanonderbreking
 7. Tijdskrediet
 8. Pensioen

Tips

Modelformulier 'Aanvraag tot tegemoetkoming' kan je bestellen bij: Dienst voor Alimentatievorderingen, Koning Albert II laan 33 bus 50,1030 Brussel. Of: CAW kantoren van De Voorzorg (socialistische mutualiteit).

!