Wat is communicatie

Wat is communicatie: inleiding

Communicatie ofwel communiceren? Dat doet iedereen. Het is namelijk gewoon informatie uitwisselen met een ander. Het is het duidelijk maken van je wensen, mening of behoeftes. Je hebt een boodschap, die je overbrengt naar een ander. De ander begrijpt dit en geeft wellicht een boodschap terug. Het is voor mensen een belangrijke behoefte in het dagelijkse leven.

Het is ook mogelijk dat de communicatie fout gaat, je begrijpt elkaar niet. Wie niet goed zijn boodschappen kan overbrengen, raakt gefrustreerd, somber en misschien wel eenzaam.

Wat is communicatie: het woord communicatie

Communicatie is afkomstig van het Latijnse woord 'communicare'. Letterlijk betekent dat: het met iemand gemeenschappelijk overleggen, meedelen, met iemand omgaan. Communicatie is dus het doorgeven van meningen en berichten aan anderen, ofwel het overdragen van informatie. Communicatie wordt in vrijwel alle definities en omschrijvingen gezien als een proces.

Communicatie volgens NIMA Marketing

Communicatie is een proces waarbij informatie wordt uitgewisseld tussen personen, organisaties en apparatuur.

Bij dit proces draagt de zender informatie (de boodschap) direct of via een medium over aan een ontvanger. Het communicatieproces is voltooid als de ontvanger de informatie op de een of andere manier heeft verwerkt.

Wat is communicatie: definities

Woord Definitie
Communiceren Het overbrengen van een gewaarwording, kennis of informatie op anderen.
Communicatie Communicatie is het met elkaar in verbinding staan van mensen om te overleggen of berichten uit te wisselen. Bij communicatie zijn altijd ten minste twee partijen betrokken in de rol van zender en ontvanger.

Wat is communicatie: non-communicatie en miscommunicatie

Volgens de bovenstaande definitie is er alleen sprake van communicatie als de ontvanger de informatie heeft verwerkt. Dat is echter geen wet, er kan ook non-communicatie optreden. Dat is het geval wanneer Centraal Beheer zich door middel van een televisiecommercial richt tot haar doelgroep, kan het zijn dat bepaalde leden van die doelgroep niet worden bereikt, omdat ze of geen tv aan het kijken zijn of misschien geen tv hebben.

Naast non-communicatie kan ook miscommunicatie optreden. Hiervan is sprake als de boodschap niet juist door de ontvanger worden begrepen. We zeggen dan dat de boodschap door de ontvanger niet juist is gecodeerd.

Wat is communicatie: richting van communicatie

Communicatie kan gericht zijn op één persoon, maar ook op een groep mensen, zoals een bedrijf of vereniging, alle consumenten van een bepaald product of de samenleving in haar totaliteit. Zo kunnen we bijvoorbeeld communicatie onderscheiden die gericht is op bedrijven, op consumenten, op cliënten of op burgers. Maatschappelijke instellingen (zoals de thuiszorg, ziekenhuizen en de de G.G.D.) richten zich op patiënten of cliënten en de overheid en de politiek werken voor de burgers.

Wat is communicatie: sociologische en psychologische benadering van communicatie

De sociologische benadering van communicatie houdt zich onder meer bezig met (beïnvloedings)relaties tussen media enerzijds en maatschappelijke processen anderzijds. Bijvoorbeeld de invloed van de massamedia op politieke processen, of de invloed van de publieke opinie op de maatschappelijke vraagstukken.

De psychologische benadering geeft meer aandacht aan het communicatie gedrag van individuen (interpersoonlijke communicatie) en dan vooral hun individuele reacties op media boodschappen (massacommunicatie). De psychologie tracht vragen te beantwoorden die betrekking hebben op het verwerkingsproces van informatie bij ontvangers.

Gerelateerde artikelen over: Zakelijk