Verschil tussen life coaching en counselling

Inleiding

Dit artikel gaat in op de vraag of er verschil is tussen een ‘life coach’ en een ‘counsellor’. Om deze vraag te beantwoorden, gaan we kort in op beide begrippen. Daarna sluiten we het artikel af met een conclusie.

Counselling

Counselling is een vorm van kortdurende cliëntgerichte psychotherapie, ontstaan in de jaren 50 van de vorige eeuw, waarbij een therapeut een klant door middel van gesprekken ondersteunt bij het hervinden van levensgeluk. Uitgangspunt daarbij is dat de klant zelf zijn eigen problemen kan definiëren en met behulp van de counsellor zelf kan oplossen. Het gaat daarbij om problemen als: verlies door overlijden, echtscheiding, alcoholisme, eetstoornissen, werkloos worden, gebrek aan zelfvertrouwen, burnout enz. De gesprekstherapeut gaat uit van de sterke kanten van de klant, houdt rekening met de sociale context van de klant, richt zich op observeerbaar gedrag, denkt mee vanuit het referentiekader van de klant, dat wil zeggen de wijze waarop de klant naar de problematiek kijkt. Er is van overheidswege geen kwaliteitsstandaard voor counselling vastgesteld. Er zijn diverse opleidingen en beroepsorganisaties voor counselling.

Life coaching

Life coaching vindt zijn oorsprong in ‘executive coaching’, dat wil zeggen het coachen van bestuurders van (grote) ondernemingen. Tegenwoordig wordt life coaching ruimer opgevat en omvat life coaching allerlei levensvraagstukken als loopbaanplanning, persoonlijke financiële planning, afhelpen van verslaving, relatieproblemen, stress en problemen in de opvoeding. Doel van life coaching is, algemeen gesteld, het helpen van klanten met het vaststellen en bereiken van persoonlijke doelstellingen. Life coaches gebruiken hierbij diverse methoden en technieken uit de management consulting praktijk, leiderschapstraining (o.a. feedback) en ook diverse andere disciplines, waaronder counselling. De overheid heeft geen kwaliteitsstandaard vastgesteld waaraan life coaching moet voldoen. Er zijn dus diverse opleidingen voor life coaches en je kunt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring aansluiten bij diverse beroepsorganisaties (voor coaching).

Overeenkomsten en verschillen

Life coaching en counselling kennen een andere oorsprong, maar streven dezelfde doelen na. Hiermee hebben we de belangrijkste overeenkomst en het grootste verschil in één zin samengevat. Een belangrijke overeenkomst is dat voor zowel life coaching als counselling géén kwaliteitsstandaarden zijn gedefinieerd door de overheid en dat er diverse aanbieders zijn van opleidingen voor life coaching en counselling. Orienteer je dus goed wanneer je op zoek bent naar een goede life coach of counsellor. Het belangrijkste verschil betreft in theorie de aanpak. Counselling vindt zijn oorsprong binnen de cliëntgerichte psychotherapie met een eigen aanpak (therapie) en begrippenkader, terwijl life coaching zijn oorsprong vindt binnen de coachingspraktijk, ook met een eigen aanpak (doel- en resultaatgericht) en jargon. In de praktijk daarentegen zie je dat het begrip life coaching ook wordt gebruikt als modern label voor het al langer bestaande begrip counselling en zie je het gebruikte jargon in elkaar overvloeien.