Wat betekent iemand colloceren

Colloceren of colloqueren

Iemand colloceren wil zeggen iemand gedwongen laten opnemen in een psychiatrische instelling. En dit op verzoek van derden. Dit kan uiteraard alleen maar onder bepaalde voorwaarden. De patiënt kan ook zelf om een opname verzoeken. Dan is het een niet gedwongen opname. Er is er ook een gerechterlijke kant verbonden aan collocatie.

Wanneer komt collocatie in beeld?

Als de gezondheid én de veiligheid van de (geestes)zieke zelf ernstig gevaar loopt en/of er gevaar bestaat voor andere personen in zijn/haar omgeving. Er moet een ernstige bedreiging zijn voor andermans leven of integriteit.

Verzoekschrift

Een derde kan een dergelijk verzoek indienen: familie, buur, collega enz.... Dit verzoek kan enkel maar worden ingediend op basis van een medisch attest van een psychiater of huisarts.

Twee procedures

1. De gewone procedure die via de vrederechter loopt.

  • Elke belanghebbende, ook niet familie zijnde (buur, collega, huisbaas) kan dit verzoek indienen. De graad van verwantschap of de relatie tussen de verzoeker en de persoon wiens plaatsing wordt gevraagd, wordt vermeld in het verzoekschrift.
  • Ook het onderwerp (reden) van de aanvraag wordt vermeld.
  • Er moet ook een medisch verslag worden bijgevoegd dat niet ouder is dan 15 dagen.
  • Binnen de 24 uur na de indiening van het verzoekschrift bepaalt de vrederechter de dag en het uur van zijn bezoek aan de persoon wiens opname wordt gevraagd en van de zitting (meestal binnen 10 dagen).

2. Een spoedprocedure via de procureur

  • Deze procedure komt het meest voor. De rol van de politie is hierbij van cruciaal belang. Deze komt ter plekke en oordeelt dan of de opname dringend is of niet. Oordeelt de politie dat het niet dringend is dan volgt de gewone procedure. Echter in het geval van wel dringend zijn, neemt de politiefunctionaris contact op met de procureur. Uiteindelijk neemt deze de beslissing of er een opname plaatsheeft. Hij zal ook een geneesheer vorderen.
  • Ook duidt hij een psychiatrische instelling aan. De opname duurt minimaal 40 dagen. Tegen de spoedopname zelf kan de patiënt zich niet verzetten. Hij heeft wel recht op bijstand van een advocaat indien nodig en gewenst. Na deze 40 dagen beslist de vrederechter tot de eventuele verlenging van de gedwongen opname als de instelling daarom vraagt.
  • De maximale duur van een opname is 2 jaar. Echter de vrederechter kan, na de patiënt gezien te hebben, beslissen om over te gaan tot een gewone procedure.

Gedwongen opname betekent niet...

... dat de patiënt dag en nacht in de instelling (of ziekenhuis) moet verblijven. De behandelende arts kan toestaan dat de patiënt tijdens het weekend naar huis mag. Zelfs daghospitalisatie is mogelijk.

Eigen verzoek

Indien de patiënt zelf verzoekt om opgenomen te worden, moet er ook een medisch attest zijn (meestal afgeleverd door de huisarts).

Cijfers 2006

Alleen al in Vlaanderen worden per jaar zo’n 2300 mensen gedwongen opgenomen als geesteszieke. In Vlaanderen alleen zijn er een 30tal psychiatrische instellingen met een gesloten afdeling.