Duurzame energie in de scheepvaart

Duurzaamheid Scheepvaart

De scheepvaartindustrie wordt als een grote vervuiler gezien wanneer het om uitstoot van SOx, NOx en CO2 gaat, maar wanneer er per product wordt gekeken is het bijvoorbeeld beter dan transport per vliegtuig of vrachtwagen.

Toch wordt er in deze branche aanzienlijk geïnvesteerd in een duurzamer milieu, waarbij we onderscheidt kunnen maken in de "wettelijk verplichte regels" en bijvoorbeeld de vaak toch wel prototype ontwerpen die eigenlijk nog te duur of gecompliceerd zijn.

De schepen krijgen wettelijke regels opgelegd voor de uitstoot via de schoorsteen en afvalwater wat in de oceanen wordt geloosd.

Duurzame Scheepvaart Overzicht

Scheepvaart in het algemeen

Het artikel bestaat uit een algemeen deel over de vervuiling in de scheepvaart , waarbij wet en regelgeving de nadruk leggen op een beter milieu. Daarbij worden de aspecten IMO en het Marpol-verdrag benaderd.

Daaropvolgend zullen innovatieve ideeën over duurzame energievormen in het bedrijfsleven worden aangemerkt. Denk hierbij aan de Skysails of een Feul Cell Boat.. Wie had dat gedacht?

Scheepsrampen & Milieu

Binnen de scheepvaartindustrie zijn in het verleden enorme rampen gebeurt die het marine-milieu hebben vervuild. Wat zijn de gevolgen van zulke rampen in de scheepvaart-industrie en wat doen we eraan? We zetten de grootste scheepsrampen voor u op een rijtje.

Mocht u geïnteresseerd raken in dit artikel dan kunt u helemaal onderaan gerelateerde artikelen vinden van dezelfde schrijver onder Links.

Vervuiling in de scheepvaart

Schepen moeten "soms wel maanden" in staat zijn zichzelf in stand te houden zonder dat daar hulp van buitenaf aan te pas hoeft te komen. Om die reden zijn er tal van installaties aan boord van een schip te vinden welke als nadeel heeft dat het onderhouden moet worden, maar ook dat deze installaties energie vragen en dus uitstoot produceren of andere milieuverontreinigende stoffen met zich mee kunnen dragen.

Om bij te dragen aan een beter milieu gaan we even een onderscheidt maken tussen:

 • De verplichte opgelegde regels volgens de IMO waaraan iedereen zich moet houden.
 • De investeringen die vanuit het bedrijfsleven worden gedaan.
IMO (International Maritime Organisation)

Internationaal zijn er landen aangesloten bij het IMO (International Maritime Organisation) waarin regels worden vastgelegd waaraan alle aangesloten landen zich moeten houden.

De schepen van de landen die zich niet hieraan houden mogen zich niet in de territoriale wateren verplaatsen omdat deze (meestal) onder de vlag van het land varen. Op deze manier kunnen de vervuilende schepen dus geen handel drijven in alle deelnemende landen.

Wanneer dit toch wordt geprobeerd worden schepen aan de ketting gelegd en moeten er schade-claims worden betaald, en mogen de betreffende goederen niet worden verscheept.

   • De internationale vastgestelde regels volgens de IMO zijn te vinden in de MARPOL-resolutie. De voorschriften van de betreffende onderwerpen zijn in onderstaande tabel te vinden.
Bijlage 1 Olie lozingen
Bijlage 2 Schadelijke stoffen in bulk
Bijlage 3 Verontreiniging van schadelijk verpakte stoffen
Bijlage 4 Zee-verontreiniging van afvalwater
Bijlage 5 Zee-verontreiniging van vuilnis
Bijlage 6 Beperken luchtverontreiniging van schepen
Duurzame energievormen in de scheepvaart

Vooruitstrevend naar een beter klimaat investeren bedrijven flink in duurzame en efficiëntere technieken in de scheepvaart. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen.

Varen op economische snelheid

Wanneer er op vol vermogen gevaren wordt is dit minder efficiënt dan bijvoorbeeld op 80% van het vermogen varen. Dus door een economische snelheid te varen kan er aanzienlijk op brandstof worden bespaard, waarbij minder brandstof dus ook bijdraagt aan minder uitstoot.

Ontwikkelingen aan motoren
   • Uiteraard verbeteren van rendementen d.m.v. vernieuwde materialen/technieken.
   • Katalysator voor NOx reductie.
   • Direct Water Injectie voor NOx reductie.
   • Water-scrubber.
Gebruik maken van Skysails

Hierdoor kan de vaart van het schip met 4knopen worden verhoogd, waarbij de opgeleverde energie nagenoeg geen uitstoot geeft. Deze opgeleverde energie kan ook worden benut om het brandstofverbruik te reduceren, waarbij we het milieu dus weer tegemoet komen.

Gebruik maken van energieopslag

Een zeer innovatieve ontwikkeling is het gebruik van energieopslag d.m.v. batterijen. In deze batterijen kan dan bijvoorbeeld weer groene energie worden gestopt vanaf de wal, zodat de groene energiebronnen worden gestimuleerd.

Dit wordt op kleine schaal toegepast in Amsterdam op de Feul Cell Boat die in staat is gedurende 24 uur operationeel te zijn.

Rampen in de scheepvaart-industrie

Scheepsrampen zijn inmiddels een dagelijkse gebeurtenis geworden, waarvan het grootste deel wordt veroorzaakt door het menselijk falen.

De zeeën en oceanen kennen een enorme toename van het aantal schepen als dit bijvoorbeeld over een tijd van 50 jaar wordt bekeken. Als er wat fout gaat, dan kan alle communicatie van de afgelopen 24 uur op de brug worden gecontroleerd en zal dit worden voorgelegd aan de raad van de scheepvaart.

Uit onderzoeken van de raad van de scheepvaart concludeert men dat de oorzaak van scheepsrampen voor 90% te wijten is aan het menselijke falen:

 • De nalatigheid of vermoeidheid van de opvarenden.
 • Het missen van kennis van de opvarenden.
Raad van de Scheepvaart

De raad van de scheepvaart kan adviezen geven aan de hand van ongevallen, waardoor meestal nieuwe procedures door de IMO zullen worden ingevoerd zodat de scheepvaartindustrie veilig en begaanbaar blijft en het marine milieu met de beste voorzorgsmaatregelen zal worden beschermd.

Opvarenden kunnen open en eerlijk zijn over de gebeurtenissen, zodat men lering kan trekken uit de ongevallen. Vaak volgt er dan geen strafvervolging.

Energie Blauwe Energie Duurzame Energie
Groene Energie Kernenergie
Milieu Recycling Rijkswegen
Energiezuinige apparaten Rekeningrijden
Natuur Ontstaan Tsunami's Getijden
Atmosfeer Surfen
Scheepvaart Caribbean cruises Rondvaarten Rotterdam
Suezcrisis