Postzegelplan en bestemmingsplan


Inleiding

Een postzegelplan is een soort van bestemmingsplan. Het beschrijft een ruimtelijke indeling van een zeer klein gebied of terrein. Het plan gebruik je om het bestaande bestemmingsplan te veranderen. Bijvoorbeeld als je een webshop wilt beginnen op een locatie die in strijd is met geldende bestemmingsplan.

Waarom een postzegelplan ?

Een postzegelplan is belangrijk bij het zoeken naar een geschikte locatie voor je bedrijf. Als het bestemmingsplan je plannen voor een bedrijf dwarsboomt, kun je proberen de gemeente te overtuigen een postzegelplan op te stellen.

Wat is een postzegelplan ?

Een postzegelplan is een bestemmingsplan, maar kent (vrijwel) geen verschillende elementen met onderlinge samenhang: het gaat om één, hooguit enkele percelen.

Benamingen

Andere namen voor het postzegelplan zijn:

  • een partiële herziening;
  • een detailplan of
  • een gedeeltelijke herziening.

De procedure is geheel hetzelfde als die voor een bestemmingsplan.

Doelstellingen

Een postzegelplan is alleen bedoeld om:

  • de bestemming van één of enkele percelen te wijzigen;
  • om concrete bouwplannen mogelijk te maken;
  • of om ongewenste ontwikkelingen ter plaatse te kunnen tegengaan.

Voorbeeld

In het onderstaande voorbeeld wordt beschreven hoe kleinschalig zo’n postzegelplan kan zijn.

Voorbeeld: wanneer kan een postzegelplan ingezet worden?

In het bestemmings- of structuurplan kan bepaald zijn dat op de locatie die wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld geen winkelcentrum mag worden gebouwd. Dit zegt echter nog niet alles.

Dialoog

De provincie en gemeente zijn vaak bereid om hierover een gesprek aan te gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Jij kunt dan uitleggen wat voor onderneming je in gedachten hebt en wat de voordelen daarvan zijn.

Beperkte economische activiteit

Vooral in gebieden waar er weinig economische activiteiten zijn of je een specifiek project hebt dat goed is voor de werkgelegenheid, laten gemeentes wat dat betreft vaak alle opties open.

Heroverweging

Een gemeente kan dan bereid zijn om concessies te doen. Hiervoor moet dan wel het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit gaat niet zomaar. Er wordt dan een postzegelplan voor de betreffende locatie opgesteld.

Risicofactoren

Hierbij wordt rekening gehouden met de risicocontouren die er bestaan. Dit houdt in dat de woningen op een bepaalde afstand van bijvoorbeeld een winkelgebied moeten staan. Dit kan worden aangepast door de gemeente.


Procedure

Bij het postzegelplan geldt dezelfde procedure als bij een bestemmingsplan:

  • Eerst wordt er een ontwerp voor het plan opgesteld.
  • Vervolgens zijn er de inspraakronden, voor iedereen uit de omgeving of andere belanghebbenden.
  • Zodra deze inspraak behandeld is, moet het plan nog goedgekeurd worden door de Gedeputeerde Staten.

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Per 1 juli 2008 is de Wro ingevoerd. Eén van doelstellingen is om een snellere besluitvorming te realiseren. Bij het postzegelplan blijkt dit echter geen haalbare zaak. Dit komt door de wettelijke verplichting om bij een postzegelplan onderzoeken op het gebied van archeologie, flora en fauna, stof en geluid aan te leveren.

Conclusie

De invoering van de Wro heeft er bij het postzegelplan nog niet toe geleid, dat er sprake is van kortere procedures. De oorzaak hiervoor is dat er extra randvoorwaarden zijn gesteld, om hieraan te voldoen blijkt echter extra tijd te kosten.

Bron

MKBservicedesk.nl


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden