Het bestemmingsplan op internet

Inleiding

De ruimte in Nederland wordt steeds schaarser. De bestemming ervan moet dan ook officieel in regels vastgelegd worden. In Nederland zijn deze voorschriften vastgelegd in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) zoals deze is ingevoerd per 1 juli 2008. Deze Wro vervangt de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). Reden tot deze vernieuwing zijn minder tijdrovende procedures, waardoor men flexibeler op nieuwe situaties kan inspelen.

Wat is een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan dat juridisch bindend is voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden.

Wat is de inhoud en hoe komt een bestemmingsplan tot stand ?

De inhoud van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bevat regels voor het gebruik van de in het plan begrepen gronden en bouwwerken. Dit betekent dat je als ondernemer alleen mag bouwen en verbouwen en bepaalde bedrijfsactiviteiten mag uitvoeren indien dit past in het bestemmingsplan.

Koop, huur of bebouw dus geen bedrijfsperceel voordat je hebt kennisgenomen van het geldende bestemmingsplan. Dit geldt ook als je een webshop of een kantoor aan huis wilt beginnen.

Totstandkomingsprocedure

Het opgestelde ontwerp van een bestemmingsplan wordt door de gemeente ter inzage gelegd. Dit wordt via de Staatscourant en regionale media bekend gemaakt. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd, vast. Het bestemmingsplan geldt na afloop van de beroepstermijn.

Wel kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een vastgesteld bestemmingsplan (gedeeltelijk) te schorsen. Binnen de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 kunnen ook Rijk en provincie een bestemmingsplan vaststellen ('inpassingsplan').


De elementen van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een plankaart, waarop de bestemmingen (de toegelaten gebruiksfuncties) zijn aangegeven. De plankaart bevat ook andere informatie zoals de subbestemmingen, een maximum bebouwingspercentage en de maximum hoogte van gebouwen en andere bouwwerken;
  • Een legenda bij de plankaart, waarin de bestemmingsaanduidingen en andere aanduidingen op de plankaart worden toegelicht;
  • Voorschriften, algemeen en per bestemming, waaronder bebouwingsvoorschriften, gebruiksbepalingen, binnenplanse ontheffingsbevoegdheden en overgangsrecht;
  • Een toelichting bij het bestemmingsplan, waarin verantwoording wordt afgelegd van de gekozen bestemmingen aan de hand van onder andere overig ruimtelijk beleid van de gemeente en hogere overheden, maatschappelijke ontwikkelingen en de waarden van een gebied.

Bestemmingsplannen op internet

Sinds 1 januari 2010 zijn overheden op grond van de Wet ruimtelijke ordening verplicht nieuwe ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via RO-Online.

RO-Online maakt via deze website de plannen toegankelijk. Daarnaast kunnen overheden op vrijwillige basis ook bestaande plannen publiceren. Op termijn zullen alle ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die afkomstig zijn van gemeenten, provincies en het rijk, via deze website voor iedereen beschikbaar komen.

Zoeken op www.ruimtelijkeplannen.nl

De website bevat 3 tabbladen waar u digitale ruimtelijke plannen kunt raadplegen. In deze tabbladen worden

  • bestemmingsplannen,
  • structuurvisies en
  • overige plansoorten getoond.

Helpfunctie

Op deze tabbladen vindt u in het linker gedeelte van de pagina vier verschillende manieren om te zoeken naar een bestemmingsplan. In het midden ziet u een kaartbeeld waarin u de plannen kunt zien en door de kaart kunt navigeren. Meer informatie vindt u in de helpfunctie.

Conclusie

Door het digitaal beschikbaar stellen van de bestemmingsplannen wordt het eenvoudiger om inzage te krijgen. Daarnaast blijft het mogelijk om bij de desbetreffende gemeente mondeling om toelichting te vragen.

Uiteindelijk zal de digitalisering bijdragen tot een tijdsbesparing, zowel voor de burger als voor de gemeente. Dit is één van uitgangspunten van de Wro.

Bron

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Wat is planschade