De Goede Week voor Pasen

Inleiding

In de Holy Sepulcher (Jeruzalem)De week voor Pasen wordt vaak de Goede Week genoemd. Dit is op zich een vreemde benaming voor deze week, omdat in deze week het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht wordt. Aansluitend aan de Goede Week, op Paaszondag, vieren de Christenen de opstanding van Jezus Christus, de meest belangrijke gebeurtenis binnen het Christendom en het fundament van het Christelijke geloof. De Paaszondag behoort officieel niet tot de Goede week.

De Goede Week bevat vier belangrijke dagen:

  • Palmpasen
  • Witte Donderdag
  • Goede Vrijdag
  • Stille Zaterdag

De laatste drie dagen, donderdag tot en met zaterdag, worden gezamenlijk ook wel het Triduüm Sacrum genoemd. Hieronder worden alle dagen behandeld en de bijbehorende Bijbelteksten worden vermeld.

Palmpasen

De zondag voor Paaszondag wordt Palmpasen genoemd. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus Christus in Jeruzalem herdacht. De mensen van Jeruzalem waren erg opgetogen met de komst van Jezus in Jeruzalem. Zij waren in de veronderstelling dat Jezus een grootschalige opstand tegen het Romeinse regime zou gaan leiden. Deze opstand is echter nooit het plan geweest. De Bijbel leert dat Jezus met een ander doel naar Jeruzalem is gekomen.

Bijbeltekst

Mattheus 21: 9-11

9 De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen! 10 Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie is Dat? 11 De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea.

Witte Donderdag

Tuin van Getsemane (Olijfberg)Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal herdacht. De naam 'witte' is in dezen dan ook afgeleid van de kleur van het brood. Tijdens deze Pesach-maaltijd at Jezus voor de laatste maal met zijn discipelen. De Pesach-maaltijd is een gebruikelijke maaltijd voor de Joden rond deze tijd van het jaar, waarmee de uittocht uit Egypte (de Exodus) wordt herdacht.

Tijdens het laatste avondmaal geeft Jezus een nieuwe betekenis aan het brood en de wijn (zie Bijbeltekst hieronder) en het verraad van Judas wordt voorzegt. Na de maaltijd gaan de discipelen met Jezus naar de Olijfberg toe, waar Jezus verraden wordt met een kus en gevangen genomen wordt in de tuin van Getsemane.

Bijbeltekst

Mattheüs 26: 26-29

26 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. 27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.

Goede Vrijdag

Via Dolorosa (Jeruzalem)Op Goede Vrijdag wordt de lijdensweg en kruisiging van Jezus Christus herdacht. De naam ‘Goede’ verwijst naar het offer van Jezus aan het kruis. De christenen geloven dat Jezus voor hen aan het kruis is gestorven, hun straf heeft gedragen en in hun plaats is gestorven, zodat de zonden van de mensen vergeven kunnen worden en de weg naar God weer open is. Voor de christenen is dit het verschil tussen leven en dood.

In de Oude Stad van Jeruzalem kun je tot op de dag van vandaag nog steeds de Via Dolorosa lopen. Deze straat leidt langs alle belangrijke locaties die Jezus heeft aangedaan tijdens de lijdensweg. De weg begint bij de verhoorzaal van Pilatus en loopt dwars door de stad tot de Holy Sepulcher. Een immense kerk die gebouwd is op de vermoedelijke locatie van Golgotha.

Bijbeltekst

Mattheüs 27: 25-26

25 En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen! 26 Toen liet hij (Pilatus) Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.

Stille Zaterdag

Het is stil. Op Goede Vrijdag is Jezus Christus gestorven en naar het graf gebracht. Op Stille Zaterdag ligt Jezus in het graf. Het graf is door middel van een grote steen afgesloten en het wordt bewaakt door twee soldaten. Niemand kan erin en niemand kan eruit, dat is de gedachte. De dag gaat verder en langzaam wordt het zondag. Pasen. Het belangrijkste christelijke feest. De opstanding van Jezus Christus en de overwinning op de dood.

Conclusie

De week voor Pasen bestaat uit herdenkingen van een aantal van de meest belangrijke gebeurtenissen binnen het christelijke geloof. Van de intocht in Jeruzalem met Palmpasen tot aan het sterven van Jezus Christus aan het kruis. Al deze gebeurtenissen waren nodig om tot de kern van het christelijk geloof te komen: De opstandig van Jezus Christus.

Copyright: De bijbelteksten in dit artikel zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010.