Wat is Estate Planning

Wat is Estate Planning

Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate Planning is een begrip welke wordt gebruikt voor de advisering over de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en het in stand houden van (familie)vermogens.

Onderdelen van Estate Planning

Het doel van Estate Planning is het fiscaal zo voordelig mogelijk overdragen van vermogen aan de erfgenamen.

Bij Estate Planning wordt tijdens het leven al maatregelen genomen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee het te betalen successierecht te beperken.

  • Schenkingsrecht
  • Erfrecht
  • Huwelijksvermogensrecht

Schenkingsrecht

Schenkingsrecht speelt bij het overhevelen van vermogen tijdens het leven. De fiscus heeft bepaalde regels opgesteld voor het overhevelen van vermogen. Jaarlijks mag € 4.556 (2009) vrij van schenkingsrecht geschonken worden aan de kinderen en er geldt een eenmalige verhoogde vrijstelling van € 22.760 (2009) per kind. Er geldt hier wel een maximumleeftijd van het kind van 35 jaar!

Het betreft hier een voetvrijstelling. Dat wil zeggen dat het meerdere belast wordt conform de schenkingstarieven. Op deze wijze kan dus al tijdens leven een deel van het vermogen belastingvrij overgeheveld worden.

Erfrecht

Het erfrecht komt eigenlijk pas aan de orde op het moment van overlijden van de erflater. Dit betekend niet dat er niets geregeld kan worden om de belastingheffing te beperken. Juist op dit gebied zijn veel maatregelen te treffen. Hierbij valt te denken aan het al dan niet opstellen van een testament. Indien er niet gekozen wordt voor een testament wordt de ‘wettelijke verdeling’ als norm gehanteerd. Wordt er wel gekozen voor een testament, dan zijn er vele verschillende vormen van testamenten zoals het keuzetestament, vruchtgebruik testament en Estate planningstestament. Welk type testament geschikt is voor u, is afhankelijk van veel verschillende factoren. Het is belangrijk om dit met een notaris door te nemen aangezien de gevolgen van een testament verstrekkend kunnen zijn.

Huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrecht heeft grote invloed op de manier van vererven. Het gaat hierbij in principe om twee stromingen:

  • Gehuwd in gemeenschap van goederen
  • Gehuwd op huwelijkse voorwaarden

Op het moment van overlijden is het zeker van belang welke vorm van gemeenschap er bestaat. Valt alles (of de helft) van alle totale bezittingen in de nalatenschap of slechts dat gedeelte conform de huwelijkse voorwaarden? De hoogte van de nalatenschap is bepalend voor de te betalen successiebelasting. Het huwelijksvermogensrecht speelt hierbij dus een grote rol. Indien u gehuwd bent, bespreek dan de mogelijke gevolgen hiervan met de notaris.

Tips

  • Laat u goed informeren door een notaris.
  • De eenmalige verhoogde vrijstelling van ouder aan kind van € 22.760 kan NIET in hetzelfde jaar geschonken worden als de jaarlijkse vrijstelling van € 4.556.