Belasting betalen en de middelingsregeling

Wat is de middelingsregeling

Of je dat nu leuk vindt of niet, belasting betalen kom je niet onderuit als je een fatsoenlijk inkomen hebt. Nu waren de laatste jaren niet al te rooskleurig en kan het zijn dat je zelfs zonder werk bent komen te zitten of minder uren moest werken op verzoek van de baas. Of je hebt ander werk gezocht en gevonden maar je verdient aanzienlijk minder… Kortom: je loonbriefje heeft nogal wat schommelingen ondergaan. Dan is de middelingsregeling misschien goed nieuws voor je …

 

Hoe werkt de middelingsregeling?

Hoeveel inkomstenbelasting je moet gaan betalen, hangt vanzelfsprekend af van hoeveel inkomen je hebt gehad het afgelopen jaar en bij deze regeling de afgelopen 3 jaren. Als je, om wat voor reden dan ook, het ene jaar veel meer hebt verdiend dan het andere jaar dan scheelt dat dus voor je blauwe envelopje dat in de bus valt. Je kunt dan best eens een avondje gaan rekenen voor wat betreft het 'gemiddelde' van sommige jaren. Want er bestaat immers een regeling voor het gemiddelde van uw inkomen.

Maar… je mag natuurlijk niet zo maar willekeurig enkele jaren bij elkaar plakken en delen. Het is de bedoeling dat je het inkomen van 3 opeenvolgende jaren optelt en deze som deelt door 3. Dit 'gemiddelde getal' gebruik je om de belasting te berekenen die je 'normaal' zou hebben moeten betalen per jaar. Als de 'nieuwe' belastingbedragen lager zijn dan het bedrag dat je reeds hebt betaald dan kom je in aanmerking voor belastingteruggaaf.

Ik probeer het nog op een andere manier uit te leggen: Als je het gemiddelde inkomen kent, bereken je 'per jaar' wat je bij dat gemiddelde inkomen aan belasting zou hebben betaald. Die opnieuw berekende belasting per jaar tel je bij elkaar op. Vervolgens kijk je naar wat je in die 3 jaar 'werkelijk' aan belasting hebt betaald. Het ziet er moeilijker uit dan het is... daarom onderaan dit artikel 2 rekentools en vraag ook advies aan diegene die je aangifte invult!

Maar je bent er nog niet!

De middelingsregeling is er trouwens zowel voor de particulier als voor de zelfstandige/ZZP-er.

Reken je niet te vroeg rijk: de voorwaarden!

Vergeet niet: een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren (bijvoorbeeld 2006, 2007 en 2008). Dit is de middelingsperiode;

Jouw verzoek voor belastingteruggaaf moet zijn ingediend binnen de 36 maanden nadat alle 3 de aanslagen definitief zijn. Dus in feite is het 36 maanden plus 6 weken want dat is de tijdspanne voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie van, in ons voorbeeld, 2008. Hoe weet je dat een aangifte definitief is? Als het aanslagnummer op een '6' eindigt…

Het spreekt voor zich dat er geen overlap mag zijn met een eerder verzoek tot middeling. Dit lijkt mij duidelijk.

Welke bedragen moet je meenemen? Alleen het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting. Box 1 wil zeggen: belastbaar inkomen uit werk en woning. Heffingskortingen tellen dus niet mee en bij een negatief inkomen stelt de Belastingdienst het inkomen op 0.

En tenslotte het voornaamste aspect: je krijgt niet alles terug! Op het verschil tussen de verschuldigde belasting en de herberekende belasting moet je de eerste € 545 laten vallen! Of anders uitgelegd: je krijgt pas geld terug als je belastingvoordeel meer dan € 545 is.

Waarschijnlijke wetsaanpassing in 2011: Tot nu toe mocht een middelingsregeling enkel worden aangevraagd door:

a) 'binnenlandse' belastingplichtigen en

b) 'buitenlandse' belastingplichtigen die voor alle jaren van het middelingstijdvak hebben gekozen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige (bijvoorbeeld grensarbeiders).

Verwacht wordt dat in 2011 ook 'buitenlandse' belastingplichtigen geheel of nagenoeg geheel (= ten minste 90%) is onderworpen aan de Nederlandse loon- of inkomstenbelasting in aanmerking komen voor de middelingsregeling.

Hoe indienen?

Gewoon een brief schrijven naar je dichtst bij zijnde belastingkantoor (zie aanslagbrief).

Conclusie

Geprobeerd is in dit artikel om een en ander zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Heb je alsnog problemen bij de berekening dan mag je ook gewoon naar de Belastingdienst bellen. In elk geval is het de moeite waard om even te gaan zitten rekenen als je in een periode van 3 aaneengesloten jaren je loonbriefje nogal wat ups en downs heeft gekend (hetgeen sinds de economische crisis van 2008 heel goed mogelijk is). Hierna volgen nog enkele rekentools. Veel succes!

Links

Gratis berekentool voor de ondernemer/ZZP

Bijna gratis voorgerekend…