Veranderingen in 2009 voor de belastingaangifte over 2008

Wijzigingen belastingaangifte (voor 1 april 2009)

Als u binnenkort uw belastingaangifte over 2008 wilt indienen, moet u letten op een aantal wijzigingen die door de belastingdienst zijn doorgevoerd. Deze veranderingen in de regels kunnen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de aftrekposten in uw aangifte.

Sparen lijfrente

Per 2008 is het mogelijk om met een geblokkeerde lijfrentespaarrekening (of lijfrentebeleggingsrecht) te sparen voor een lijfrente. De gespaarde overgemaakte bedragen zijn aftrekbaar onder dezelfde regels en voorwaarden die gelden bij de betaalde premies voor de lijfrenteverzekering.

Bijtelling auto van de zaak

De bijtelling in het geval van een milieuvriendelijke (bestel)auto is per 2008 verlaagd naar 14%.

Aftrek van giften

Giften (periodiek en normale) zijn sinds 2008 alleen aftrekbaar als desbetreffende instelling door de belastingdienst is aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). Giften (periodiek) aan verenigingen blijven wel aftrekbaar, volgens de al bestaande oude regelgeving.

Aftrek van levensonderhoud kind

Van de uitgaven aan levensonderhoud voor een kind, mag een vast bedrag worden afgetrokken. De ouder moet hiervoor per kwartaal een minimaal bedrag aan onderhoudskosten hebben, welke bedragen per 2008 verhoogd zijn. Deze regeling kan alleen als:

  • De ouder geen recht heeft op kinderbijslag
  • Het kind geen studiefinanciering ontvangt

Kinderkorting wordt kindertoeslag

Per 2008 bestaat de kinderkorting niet meer, maar is er de 'kindertoeslag' gekomen.

Ziektekosten en buitengewone uitgaven

In 2008 is de noclaim-korting komen te vervallen. Iedereen heeft een verplicht eigen risico van € 150,-, welke niet aftrekbaar is. Per 2008 is het niet meer mogelijk om de volgende posten af te trekken op uw aangifte:

  • Premiebedrag basispakket van uw zorgverzekering
  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Premies voor (vergelijkbare) buitenlandse regelingen

Per 2008 is het NOG WEL mogelijk om de volgende posten af te trekken op uw aangifte:

  • Premiebedrag aanvullende zorgverzekering. Drempel van aftrek is wel verlaagd van 11,5% naar 1,65%.

Verdeling van Inkomen

  • In het geval er over heel 2008 een fiscale partner bestaat, mogen beiden het inkomen uit sparen en beleggen naar eigen inzicht verdelen. Het totaal dient wel op 100% uit te komen.
  • In het geval van overlijden of immigratie/emigratie mag er geen vrije verdeling worden toegepast, maar dient voor elke fiscale partner aangegeven te worden wat de eigen bezittingen en schulden zijn.

Heffingskortingen & Tarieven Box 1 en Box 2

Per 2008 zijn de bedragen van de heffingskortingen en de tarieven in box 1 'Werk en Woning' en in Box 2 'Aanmerkelijk belang' veranderd.

Peildatum van de WOZ-waarde

De waardepeildatum van uw WOZ-waarde is voor de belastingaangifte in 2008: 1 januari 2007. Deze WOZ-waarde wordt ieder jaar door uw gemeente opnieuw vastgesteld en in het begin van het jaar aan u verstrekt.

Sparen voor aflossing eigenwoningschuld

Per 2008 is het mogelijk om te sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld, dit gebeurt door middel van een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrekening. Er hoeft over de gespaarde bedragen geen belasting te worden betaald, en deze hoeven ook niet in box 3 als bezitting te worden aangegeven.

Verandering in eigen situatie

In het geval de eigen situatie verandert ten opzichte van andere jaren, dan heeft dit vaak gevolgen voor de voorlopige teruggaaf of voorlopige aanslag. Geef dit op tijd door aan de belastingdienst