De WOZ per 1 januari 2012

Inleiding

De Wet Waardering Onroerende Zaken ( WOZ ) is met ingang van 1 januari 1995 ingevoerd.

Hoofddoelstelling was om één uniform waardebegrip tot stand te brengen, dat voor de diverse belastingen, zoals de inkomstenbelasting en de erf- en schenkingsbelasting, zou gaan gelden.

Voor die tijd werden er verschillende waardebegrippen gehanteerd, hetgeen voor de belastingplichtige niet bepaald als geloofwaardig overkwam.

Is er geen vertrouwen, dan is de kans dat er belasting betaald zal worden ook kleiner.

Om het vertrouwen terug te winnen werd de Wet WOZ ingevoerd.

Op dit gebied krijgen we te maken met twee partijen: de toezichthoudende instantie: de Waarderingskamer en de uitvoerende instantie: de gemeente.

De Waarderingskamer

Naast de hierboven aangegeven hoofddoelstelling werden er meerdere doelstellingen geformuleerd. Eén van deze doelstellingen is transparantie. De Waarderingskamer kreeg de taak toebedeeld om toezicht te houden op de uitvoering van de Wet WOZ door de gemeenten. Daarnaast was het belast om te toetsen of de geformuleerde doelstellingen ook werden gehaald.

Transparantie

Na ruim 15 jaar ervaring met de WOZ, blijkt dat het onderdeel transparantie nog steeds door de belastingplichtige eigen woningbezitters als onvoldoende te wordt ervaren. Dit is een reden voor de Waarderingskamer om op dit gebied met een nieuw voorstel te komen.

Advies Waarderingskamer: maak WOZ-waarde woningen openbaar

Wanneer alle WOZ-waarden van woningen openbaar zijn, wordt naar verwachting de WOZ-waarde transparanter.

Belanghebbenden kunnen dan de WOZ-waarde van de eigen woning vergelijken met andere woningen.

‘Verruiming van de openbaarheid maakt het gemeenten mogelijk om belanghebbenden meer inzicht te geven in de totstandkoming van de WOZ-waarden.

De Waarderingskamer ziet verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarden ook als een kans voor gemeenten om te laten zien dat zij de onderlinge verhoudingen in de markt correct hebben vertaald naar WOZ-waarden.

De Waarderingskamer verwacht dat meer openbaarheid ook de betrokkenheid van de burger zal vergroten.

De gemeente zal naar verwachting meer signalen van de belanghebbenden ontvangen over eventuele onjuistheden in de WOZ-waarden of in de onderliggende gegevens.

In het advies verwijst de Waarderingskamer ook naar andere ontwikkelingen. Dit kabinet stimuleert bijvoorbeeld het concept van ‘open data’ waardoor zoveel mogelijke overheidsgegevens voor iedereen beschikbaar komen.

Ook wordt verwezen naar Europese ontwikkelingen. Het advies van de Waarderingskamer sluit aan op een eerder advies uit 2007. Dus wordt het afwachten of het voorgestelde advies wordt overgenomen.

De gemeente

De gemeente maakt bij de uitvoering van de Wet WOZ gebruik van één (standaard) model taxatieverslag woningen. In dit (uniforme) taxatieverslag worden de kerngegevens vastgelegd die dienen voor de waardetaxatie.

Dit taxatieverslag is bij de meeste gemeenten digitaal beschikbaar en via de DigiDcode op te vragen.

Het taxatieverslag is in de loop der jaren diverse malen aangepast, en per 1 januari 2012 zal er verplichting ontstaan om dit model te gebruiken.

Per 1 januari aangepast model taxatieverslag woningen

Met ingang van 1 januari 2012 geldt er een aangepast model voor het taxatieverslag woningen. Veel gemeenten hebben ook in voorgaande jaren al dit gemoderniseerde taxatieverslag gebruikt, maar vanaf 2012 is dit taxatieverslag verplicht voor alle gemeenten.

Dit model wordt onderdeel van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ.

Op basis van de ervaringen gedurende de afgelopen jaren zijn nog wel de toelichtende teksten op het taxatieverslag aangepast ten opzicht van het voorbeeld dat vorig jaar door veel gemeenten is gebruikt.

Wat ons in 2012 staat te wachten kunt u hier lezen

Conclusie

De Wet WOZ is vanaf de invoering omstreden geweest. Het aantal gevoerde bezwaar- en beroepsprocedures vormt hiervan het bewijs.

Om het aantal toekomstige procedures te beperken wil men nu het vertrouwen van de eigen woningbezitter verhogen door de waarderingswijze transparanter te maken.

Op zich is dit een lovenswaardig streven, merkwaardig is echter dat de burger op de concrete hiervan inmiddels 15 jaren heeft zitten wachten.

Update 2012

De daling van de woningen bedraagt landelijk gemiddeld 2%, volgens de Waarderingskamer, of dit ook een dalende belasting voor de woningbezitters zal gaan inhouden is nog maar afwachten.

Lees bijgaand artikel

Wat kunnen we in 2013 verwachten ?

Sinterklaas is net in het land en voor alle woningbezitters heeft hij een aardige verassing in petto.

Klik op bijgaande link om het audio-fragment te beluisteren.

Waarderingskamer zet 70 gemeenten op de zwarte lijst. Wilt u controlern of hoe uw gemeente het doet, klik op deze link.

 Meer weten ?

Fiscaal Advies

Tips om uw woning succesvol te verkopen.

Waardedaling eigen woning 2012

Tip: Op zoek naar een belastingparadijs ?

Bron

Waarderingskamer.nl

Wozinformatie.nl

Pleinplus.nl

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden