Ondernemersaftrek 2012

Inleiding

Wie als ondernemer in Nederland actief is, heeft recht op een aantal extra fiscale aftrekposten. De reden hiervoor is dat men de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen in fiscaal opzicht zo klein als mogelijk wil houden. Men noemt deze aftrek daarom ook wel ondernemersaftrek.

De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van:

  • de zelfstandigenaftrek,
  • de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk,
  • de meewerkaftrek,
  • de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en
  • de stakingsaftrek.

Wat zijn de aftrekfaciliteiten in 2012?

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en bij begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt. Met ingang van 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag. Het is nu niet meer afhankelijk van de hoogte van de winst. De zelfstandigenaftrek voor 2012 bedraagt € 7.280.

Wanneer de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek is toegepast, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met een startersaftrek van € 2.123.

De zelfstandigenaftrek voor de ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt bedraagt 50% van de zelfstandigenaftrek voor de ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt.

Let op

De zelfstandigenaftrek voor niet-starters kan niet meer verrekend worden met ander box 1-inkomen, zoals loon of een VUT-uitkering. Als dit tot gevolg heeft dat (een deel van) de zelfstandigenaftrek niet kan worden verrekend, wordt de niet verrekende zelfstandigenaftrek maximaal negen jaar voortgewenteld om in een toekomstig jaar alsnog te verrekenen met winst.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en die in het kalenderjaar ten minste 500 uur besteedt aan werk dat door Agentschap NL bij een S&O-verklaring is aangemerkt als S&O. De S&O aftrek bedraagt € 12.310 (2011: € 12.104).

Wanneer de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is toegepast, wordt de aftrek speur- en ontwikkelingswerk verhoogd met aanvullende S&O-aftrek starters van € 6.157 (2011: € 6.054).

Meewerkaftrek

De meewerkaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en van wie de partner zonder enige vergoeding arbeid verricht in een onderneming waaruit de belastingplichtige als ondernemer winst geniet. Bij arbeid van de partner die gedurende het kalenderjaar een aantal uren in beslag neemt:

gelijk aan of meer dan maar minder dan bedraagt de meewerkaftrek

525 - 875 uren: 1,25% van de winst

875 - 1.225 uren: 2% van de winst

1.225 - 1.750 uren: 3% van de winst

> 1.750 uren: 4% van de winst

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is voor de ondernemer die een onderneming vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering start en niet aan het urencriterium voldoet maar wel aan een verlaagd urencriterium van 800 uur.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt € 12.000, € 8.000 en € 4.000 voor het eerste, tweede, respectievelijk derde jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de genoten winst.

Stakingsaftrek

De stakingsaftrek geldt voor de ondernemer die in het kalenderjaar winst behaalt met of bij het staken van één of meer gehele ondernemingen waaruit hij als ondernemer winst geniet en bedraagt € 3.630 eenmaal per leven.

Tip: Op zoek naar een belastingparadijs ?

Meer weten ?

Fiscaal Advies

Bron

Redactie Plein+