Welke kosten met betrekking tot de eigen woning zijn aftrekbaar

Inleiding

Naast de hypotheekrenteaftrek zijn er nog meer kosten met betrekking tot de eigen woning die aftrekbaar zijn. Indien de kosten gefinancierd worden door een lening aan te gaan, is de rente over de schuld ook in sommige gevallen aftrekbaar.

Overzichtstabel

In onderstaande tabel zijn in de eerste kolom kostenposten weergegeven. In kolom 2 ziet u of de kosten éénmalig aftrekbaar zijn in box1. In kolom 3 kunt u zien of de rente aftrekbaar is indien u de kosten financiert.


Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3
Kostenpost: Eenmalig aftrekbaar? Rente van financiering aftrekbaar?
Betaalde Hypotheekrente Ja Nee
Boeterente Ja Nee
Afsluitprovisie(gemaximeerd) Ja Ja (Mits geen eigenwoningreserve)
Bereidstellingsprovisie Ja Nee
Kosten bankgarantie Nee Ja
Notariskosten hypotheekakte Ja Ja (Mits geen eigenwoningreserve)
Notariskosten transportakte Nee Ja
Makelaarskosten Nee Ja
Taxatiekosten Ja Nee
Borgtochtprovisie Ja Nee
Bouwrente Nee Ja
Erfpachtcanon Ja Nee
Afkoop erfpacht Nee Ja