Overzicht verzekeringen en premies

1. Inleiding

In Nederland kun je voor heel veel risico's verzekeren. Voor alle soorten verzekerbare risico's is er een verzekering. In dit artikel kun je lezen welke soorten verzekeringen er voor particulieren zijn, welke risico's deze verzekeringen afdekken en wat deze verzekeringen per jaar ongeveer aan premie kosten. Zo kun je voor jezelf nagaan welke verzekeringen je echt nodig hebt en hoeveel je die per jaar gaan kosten. Voor het bepalen van de scherpste premie kan een vergelijkingssite voor (sommige) verzekeringen uitkomst bieden. In het algemeen geldt dat via internet afgesloten polissen een premiekorting oplevert, evenals afsluiting van een verzekering via een collectiviteit (bijvoorbeeld de werkgever of een grote vereniging).

2. Soorten verzekeringen

Er zijn twee hoofdsoorten verzekeringen voor particulieren: de schadeverzekering en de levensverzekering. De schadeverzekeringen dekken de financiële risico's verbonden aan gebeurtenissen met een medische oorzaak (bijvoorbeeld kosten als gevolg van ziekte), zaakschade (bijvoorbeeld schade door lekkage) en aansprakelijkheid (bijvoorbeeld schade toegebracht aan bezittingen van de buurman). Bij de levensverzekering kun je denken aan de overlijdensrisicoverzekering en de pensioenverzekering. Naast de verzekeringen voor particulieren zijn er wettelijk verplichte werknemersverzekeringen (bijvoorbeeld de WW), sociale verzekeringen (bijvoorbeeld kinderbijslag) en sociale voorzieningen (bijvoorbeeld bijstand). Dit zijn inkomensverzekeringen. De werknemersverzekeringen, sociale verzekeringen en sociale voorzieningen vallen buiten het bestek van dit artikel; waar nodig wordt wel de relatie gelegd met deze verzekeringen en voorzieningen.

3. Wat is een particuliere verzekering?

Een verzekering is een overeenkomst tussen in dit geval een particulier (verzekeringnemer) en een verzekeringsmaatschappij (verzekeraar), waarbij de particulier premie betaalt om kosten als gevolg van schade, verlies of gemis van verwacht voordeel bij een onzekere gebeurtenis vergoed te krijgen. Naast de premie moet assurantiebelasting worden voldaan. Vrijgesteld van assurantiebelasting zijn: levensverzekeringen, medische varia (ziektekosten-, ongevallen-, arbeidsongeschiktheids- en ziekengeldverzekering), transportverzekeringen (m.u.v. pleziervaartuigen) en herverzekeringen.

De particuliere verzekeringen zijn onder te verdelen in schadeverzekeringen en sommenverzekeringen.

Bij schadeverzekeringen zijn er drie branches te onderscheiden, namelijk de transportverzekering, brandverzekering en variaverzekeringen. Tot de variaverzekeringen worden onder meer medische verzekeringen gerekend, de aansprakelijkheidsverzekeringen, de motorrijtuigenverzekeringen en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De transportverzekeringen zijn voor een particulier meestal niet zo belangrijk, het gaat hierbij vooral om het verzekeren van te vervoeren goederen, vrachtschepen en de aansprakelijkheid van de vervoerder.

Tot de sommenverzekeringen worden de levensverzekering, de zelfstandige ongevallenverzekering, pensioenverzekeringen en lijfrenten gerekend. Bij de sommenverzekeringen is er geen relatie tussen de verzekerde som en de waarde (je leven laat zich bijvoorbeeld niet uitdrukken in een waarde), bij de schadeverzekeringen is dat wel het geval.

4. Schadeverzekeringen

4.1 Brandverzekeringen

Er zijn diverse brandverzekeringen:

Opstalverzekering

De opstalverzekering verzekert het gebouw en de bijgebouwen, schuttingen, schuurtjes, maar niet de grond, fundamenten en zaken als zonneschermen (deze vallen onder de inboedelverzekering). De verzekerde waarde wordt bepaald per type object (rijtjeshuis, vrijstaand huis etc.). Hierbij wordt uitgegaan van de herbouwwaarde.

De jaarlijkse premie bedraagt voor een rijtjeshuis van ca. 350 kubieke meter en een herbouwwaarde van ca 175.000, met een normale afwerking, een normale kap en gevel en een betonnen tussenvloer, tussen de 100 en 180 euro per jaar.

Opstalverzekering

Premie

€ 100,- tot € 180,- per jaar

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt schade aan roerende zaken a.g.v. brand, ontploffing, waterschade, diefstal van geld en effecten. Motorrijtuigen (m.u.v. brommers), vaartuigen (m.u.v. rubberboten e.d.) en dieren (m.u.v. huisdieren) zijn niet gedekt onder de inboedelverzekering. Bij het bepalen van de waarde van de inboedel kan de zogeheten inboedelmeter worden gebruikt, die op basis van een beperkt aantal vragen komt tot een vaststelling van de waarde van de inboedel. Het is immers niet te doen om van elk voorwerp in je huis te bepalen wat de waarde ervan is. Er wordt uitgegaan van de nieuwwaarde of de dagwaarde.

De jaarlijkse premie bedraagt voor de bij de opstalverzekering behorende tussenwoning, met een via de inboedelmeter bepaalde waarde van de inboedel van ca. 33.000 euro, tussen de 75 en 95 euro per jaar.

Inboedelverzekering

Premie

€ 75,- tot € 95,- per jaar

 Veelal is het mogelijk ook een verzekering af te sluiten waarbij de dekking is uitgebreid: de uitgebreide of extra uitgebreide gevarenverzekering (UGV respectievelijk UGV+).

4.2 Variaverzekeringen

Tot de variaverzekeringen worden de medische variaverzekeringen gerekend, de aansprakelijkheidsverzekeringen en de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

4.2.1. Medische variaverzekeringen

Tot deze groep verzekeringen horen verzekeringen die risico's als ziekte, letsel en arbeidsongeschiktheid verzekeren. De belangrijkste verzekeringen zijn de zorgverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de ongevallenverzekering.

Zorgverzekering

Iedereen kent uiteraard de zorgverzekering. Er kan worden gekozen uit een natura- en een restitutiepolis. De verzekering bestaat uit een wettelijk verplichte basisverzekering die voor wat betreft de verstrekkingen voor iedere zorgverzekeraar identiek is en daarnaast kun je aanvullende verzekeringen afsluiten. De basisverzekering omvat de meest noodzakelijke zorg. Wat noodzakelijk is, wordt bepaald door de overheid. Kinderen tot 18 jaar hebben dezelfde basisverzekering en aanvullende verzekering als hun verzekeringnemer (ouder of voogd) en betalen hiervoor geen premie. In 2008 heeft de overheid een verplicht eigen risico ingevoerd voor de basisverzekering; in 2010 bedraagt dit eigen risico 165 euro. Daarnaast kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico, hetgeen een korting oplevert op de premie van de basisverzekering. Korting is in sommige gevallen ook mogelijk door deel te nemen aan een collectieve regeling.

Afhankelijk van je inkomen en leefvorm kun je een zorgtoeslag krijgen, een financiële tegemoetkoming van de Belastingdienst Toeslagen om de basisverzekering betaalbaar te houden. Wanneer je bepaalde specialistische zorg ontvangt en bepaalde soorten medicijnen gebruikt (meer dan 180 dagdoseringen per jaar van een medicijn voor één aandoening en daardoor in een Farmaceutische kostengroep bent ingedeeld), kun je een vergoeding krijgen van het CAK.

De basisverzekering kost tussen de 963 en 1149 euro aan premie per jaar per.

Basisverzekering

Premie

€ 963,- tot € 1.149,- per jaar

De kosten van de aanvullende verzekeringen variëren per verzekeraar. Veelal kan worden gekozen uit een aantal standaardpakketten, met een steeds toenemend aantal verstrekkingen en vergoedingen. Hier tegenover staat uiteraard een oplopende premie. Kijk bij het kiezen van aanvullende verzekeringen goed naar de verstrekkingen/vergoedingen en weeg dit voordeel af tegen de extra kosten (premie).

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Doel van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is het inkomen van de verzekerde zelfstandige tijdens arbeidsongeschiktheid op het afgesproken niveau te houden. Een arbeidsongeschiktheids-verzekering bestaat veelal uit twee rubrieken: rubriek A (het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid) en rubriek B (arbeidsongeschiktheid vanaf het tweede jaar). De mate van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor het uitkeringspercentage van de verzekerde jaarrente. Acceptatie is afhankelijk van de beantwoording van gezondheidsvragen en/of een medische keuring. De premie is onder meer afhankelijk van de volgende factoren: leeftijd, gezondheid, gekozen eindleeftijd (bijvoorbeeld 55 of 65 jaar), het gekozen eigen risico (bijvoorbeeld pas uitkering na een half jaar).

In het geval van een 30 jarige zelfstandig leidinggevend adviseur (man) met een inkomen van 60.000 euro per jaar bruto, die tot zijn 60e wil werken en 30 dagen zonder inkomen kan rondkomen, bedraagt de premie tussen de grofweg 2200 en 3000 euro.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Premie

€ 2.200,- tot € 3.000,- per jaar

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering keert uit wanneer een ongeval letsel (of de dood) veroorzaakt. De ongevallenverzekering keert ook uit in een aantal andere gevallen. De ongevallenverzekering kan een kapitaal uitkeringen bij overlijden, bij blijvende en tijdelijke invaliditeit. Daarnaast kan deze verzekering medische kosten vergoeden als gevolg van een ongeval. De keuringsarts zal bepalen hoe hoog de uitkering bij invaliditeit wordt en maakt daarvoor binnen twee jaar na het ongeval een inschatting van eindtoestand van de invaliditeit. Op ongevallenverzekeringen zijn bepaalde gebeurtenissen uitgesloten of met een verhoogde premie af te sluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan motorrijden, het beoefenen van gevaarlijke sporten en zelfmoord.

Het is niet eenvoudig een overzicht te krijgen van de premie van een ongevallenverzekering. Polissen van verzekeraars zijn moeilijk te vergelijken, omdat de definities onderling verschillen. Wanneer je een ongevallenverzekering wilt afsluiten, is het dus van belang de polissen van de diverse verzekeraars goed te vergelijken in relatie tot de te betalen premie om een goede kosten/baten afweging te kunnen maken. Een eenvoudige ongevallenverzekering voor een gezin is er voor enkele euro’s per maand.

4.2.2 Aansprakelijkheidsverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Wettelijke aansprakelijkheid (WA) is de aansprakelijkheid voor particulieren die het gevolg is van een onrechtmatige daad. Dat is de schade die een ander ondervindt door handelen of nalaten en die aan de ‘dader’ toegerekend kan worden. Overigens kan het ook zo zijn dat iemand niets te verwijten valt, maar dat deze persoon toch aansprakelijk is. Dit wordt risico-aansprakelijkheid genoemd. Hierbij is de schuldvraag derhalve niet aan de orde. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer je kinderen hebt onder de 14 jaar die een onrechtmatige daad begaan. Voor de gevolgen van deze daad zijn de ouders aansprakelijk. (Voor kinderen van 16 jaar en ouder geldt dat deze kinderen zelf aansprakelijk zijn. Bij kinderen van 14 en 15 jaar geldt een ‘vermoeden van schuld’, wat inhoudt dat ouders aansprakelijk zijn, tenzij ze aan kunnen tonen dat de onrechtmatige daad niet voorkomen had kunnen worden.) Aansprakelijkheid bestaat ook voor het handelen van (huis)dieren en voor schade (bijvoorbeeld voor een vallende dakpan) door opstallen van de verzekerde. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren denkt zowel zaakschade (verlies, beschadiging en gevolgschade) als letselschade (letsel, doodslag en gevolgschade). Er is een AVP voor alleenstaanden en voor gezinnen.

De premie bedraagt tussen de ca. 30 euro per jaar voor een AVP voor een gezin met kinderen met een dekking tot 500.000 euro zonder eigen risico en ca. 70 euro voor hetzelfde gezin met een dekking tot 2.500.000 euro per gebeurtenis zonder eigen risico.

Aansprakelijkheidsverzekering

Premie

€ 30,- tot € 70,- per jaar

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

De wet aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen geeft bescherming aan de benadeelden en slachtoffers van verkeersongevallen die zijn veroorzaakt door motorrijtuigen. Er geldt een wettelijke verzekeringsplicht voor bezitters en houders van alle motorrijtuigen waarvoor een kenteken is afgegeven. Naast de WA verzekering voor auto’s ouder dan grofweg 10 jaar, bestaat er een WA + beperkt casco (voor auto’s tussen de 5 en de 10 jaar; dekking voor onder andere schade door diefstal, storm, brand of ruitbreuk) en een WA + volledig casco (dekt bijvoorbeeld ook de schade aan jouw auto wanneer je zelf verantwoordelijk bent voor een aanrijding), voor auto’s tot ongeveer 5 jaar oud. Deze verzekering werkt met een ‘bonus - malus regeling’, wat inhoudt dat je korting op de premie krijgt wanneer je geen claim doet op de verzekeraar (‘no claim’). Wanneer je wel schade veroorzaakt en deze ook claimt, neemt de opgebouwde korting af. Sinds enkele jaren kun je dit risico ook verzekeren: de no-claim beschermer. Er kan sprake zijn van een eigen risico en voor jonge bestuurders kan dit eigen risico worden verhoogd. Aanvullende verzekeringen zijn de rechtsbijstandverzekering (voor juridische hulp bij een aanrijding) en de inzittendenverzekering (je bent als verzekerde verantwoordelijk voor (letsel)schade voor de passagiers die met je meerijden).

De premie is afhankelijk van de nieuwwaarde van de auto en de meeverzekerde accessoires, de postcode van jouw huisadres, de leeftijd van de regelmatige bestuurder, het aantal kilometers per jaar, de soort verzekering (WA, WA + beperkt casco, WA + volledig casco), de trede op de bonus – malus regeling, de aanvullende rechtsbijstandverzekering en inzittendenverzekering. Een eventuele aanhanger voor privé doelstellingen wordt zonder extra premie meeverzekerd.

De premie voor een WA verzekering van een middenklasser auto varieert tussen de 180 en 300 euro en voor een WA + volledig casco ben je al gauw tussen de 450 en 800 euro kwijt.

Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen WA

Premie

€ 180,- tot € 300,- per jaar

Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen WA + volledig casco

Premie

€ 450,- tot € 800,- per jaar

Voor motorfietsen en bromfietsen geldt er een vergelijkbare verzekering.

4.2.3 Diversen

Hieronder vallen onder meer de reisverzekering, de annuleringsverzekering, de rechtsbijstandsverzekering en de caravanverzekering.

(Doorlopende) Reisverzekering

De reisverzekering is er om de financiële risico’s af te dekken van de schade verbonden aan gebeurtenissen tijdens de reis, die je niet zelf wilt afdekken. Te denken valt hierbij aan de kosten verbonden aan medische behandelingen en repatriëring van familieleden in het geval deze in het buitenland overlijden.

Bij het afsluiten van een reisverzekering moet je goed nagaan voor welke risico’s je al verzekerd bent en welke risico’s je bereid bent te dragen. Kijk ook goed naar de uitsluitingen, d.w.z. de risico’s waar je niet voor verzekerd bent. Diefstal uit auto’s is meestal niet meeverzekerd. Wanneer diefstal uit de auto is meeverzekerd, moet de bagage uit het zicht zijn opgeborgen en moet er sprake zijn van braakschade; waardevolle spullen (zoals digitale camera’s) zijn niet meeverzekerd. Bij een reisverzekering moet je goed op je spullen letten. In het geval van diefstal moet je deze aangeven bij de politie danwel een verklaring zien te krijgen van de eventuele reisleider. De bagage is meestal tot een maximum verzekerd.

Bij het afsluiten van een online reisverzekering moet je een aantal gegevens doorgeven. In onderstaand voorbeeld is uitgegaan van een gezin van een man (31) en een vrouw (31) met twee jonge kinderen. Het dekkingsgebied is Europa. Annuleringskosten zijn deels meegerekend. Gevaarlijke sporten en onderwatersport zijn niet meeverzekerd. De waarde van de bagage bedraagt in totaal 2000 euro.

De goedkoopste premie bedraagt ter indicatie ca. 100 euro per jaar (bij een eigen risico van 100 euro) en de duurste premie bedraagt ca. 400 euro per jaar (zonder eigen risico).

Reisverzekering

Premie

€ 100,- tot € 400,- per jaar

Annuleringsverzekering

De annuleringsverzekering is een verzekering die de kosten van een reis vergoed, wanneer deze onverhoopt niet kan doorgaan. Let hierbij goed op de uitsluitingen en de overige voorwaarden. Hoe dichter de annuleringsdatum ligt bij de vertrekdatum, hoe lager de uitkering in de regel is. Als stelregel kan gelden dat hoe duurder de reis is, hoe aantrekkelijker een annuleringsverzekering is. Ook hierbij geldt weer welk financieel risico je wilt dragen wanneer een reis niet door kan gaan.

De premie is een percentage van de reissom.

Rechtsbijstandsverzekering

Deze verzekering biedt juridische hulp bij een aantal geschillen. Voor geschillen op het terrein van personen- en familierecht, erfrecht en geschillen met de overheid kun je je niet verzekeren. Er zijn diverse ‘modules’ voor geschillen rondom overeenkomsten, verhaalsrecht, strafzaken en burenrecht; kies de modules die voor jou belangrijk zijn:

Wonen Aankoop van producten en/of diensten Werken en sociale verzekeringen Verkeer en reizen Fiscaal, Vermogen en Pensioenen

Soms kun je je ook voor mediation (echtscheidingsbemiddeling) verzekeren.

De premies voor een rechtsbijstandverzekering voor de modules consument, wonen, inkomen en verkeer bedraagt tussen de 130 en 240 euro per jaar.

Rechtsbijstandverzekering consument/wonen/inkomen/verkeer

Premie

€ 130,- tot € 240,- per jaar

Caravanverzekering

Deze verzekering vergoedt schade aan of verlies van de caravan. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal explosie en verkeersongelukken of een andere plotseling en onvoorziene gebeurtenis die van buiten komt. Hagelschade kan worden meeverzekerd. Naast de basisdekking voor de caravan kan de verzekerde ook kiezen voor allerlei aanvullende dekkingen voor de accessoires, inboedel, nieuwwaarde (gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld 10 jaar) en zaken als een voortent en een luifel. Ook kan de caravan voor een bepaalde periode verzekerd zijn tegen constructie- en materiaalfouten.

De premie voor de basisdekking (inclusief aanrijdingen) bedraagt voor een nieuwe caravan met een aanschafwaarde van 20.000 euro tussen de 200 en ruim 300 euro per jaar.

Caravanverzekering

Premie

€ 200,- tot € 300,- per jaar

Uitvaartverzekering

Deze verzekering kan uitgekeerd worden in geld of in natura. Onderstaand voorbeeld gaat uit van een uitgebreide uitvaartverzekering van 9.000 euro, die dit kapitaal uitkeert. Uitgebreid in die zin dat er sprake is van rouwbrieven, een overlijdensadvertentie, uitvaartkosten, dragers, één volgauto, bloemenarrengement, koffie met cake voor 100 genodigden, dankbetuigingen en een eenvoudige kist.

Aanvrager in het premievoorbeeld is een 30-jarige man. De premie bedraagt dan tussen grofweg tussen de 156 en 288 euro per maand. Hij moet hier dan in het merendeel van de gevallen levenslang voor betalen.

Uitvaartverzekering

Premie

€156,- tot € 288,- per jaar

Overige verzekeringen

Naast de genoemde verzekeringen zijn er nog diverse andere verzekeringen die soms een verbijzondering zijn van bijvoorbeeld de inboedelverzekering of de motorrijtuigenverzekering. Zonder de pretentie volledig te zijn, volgt hieronder een opsomming van een aantal nog niet behandelde verzekeringen: oldtimerverzekering, cabrioletverzekering, kampeerautoverzekering motorverzekering, bromfietsverzekering, fietsverzekering, kostbaarhedenverzekering, sieradenverzekering, buitenlandverzekering, huisdierenverzekering, bootverzekering, bruiloftsverzekering, paardenverzekering, skateverzekering, hobbyverzekering, voogdijverzekering.

5. Sommenverzekeringen

Tot de sommenverzekeringen behoren onder andere de levensverzekeringen, lijfrente en de pensioenverzekeringen. Deze verzekeringen hebben tot doel de verzekerde te voorzien van een uitkering om hiermee te kunnen voldoen aan toekomstige financiële verplichtingen. Pensioenen zijn een aanvulling op de met de AOW of ANW gegarandeerde basisvoorziening.

5.1 Levensverzekeringen

Levensverzekeringen kunnen een spaarfunctie vervullen of het overlijdensrisico afdekken. Acceptatie is mede afhankelijk van de gezondheidsverklaring en/of de medische keuring. Er zijn kapitaalverzekeringen (die een kapitaal uitkeren indien aan de voorwaarden is voldaan) en renteverzekeringen (deze keren periodiek een uitkering uit). Er kan sprake zijn van een:

Uitkering bij leven - kapitaalverzekering bij leven (voor einddatum overleden: geen uitkering) - lijfrente: uitgestelde lijfrente (betaling door middel van premie of koopsom) of een direct ingaande lijfrente (betaling door middel van koopsom). De lijfrente start op de einddatum of gaat direct en eindigen bij het overlijden van de verzekerde (de lijfrente is dus een uitkering bij leven). Een koopsom is het bedrag dat betaald moeten worden om alle verschuldigde premies in één keer te voldoen bij het afsluiten van de verzekering.

Uitkering bij overlijden - tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden (uitkering direct bij overlijden voor een bepaalde einddatum) - levenslange kapitaalverzekering bij overlijden (begrafenispolis) - risicotermijnverzekering (risicoverzekering op lange termijn): kapitaaluitkering op de einddatum, indien de verzekerde voor die datum is overleden - erfrente: periodieke uitkering na overlijden, die doorloopt tot de einddatum

Daarnaast zijn er gemengde verzekeringen (met een zekere uitkering bij overlijden voor de einddatum; komt veel voor ter financiering van hypotheken), kapitaalverzekering bij leven met restitutie van betaalde premie of koopsom bij overlijden voor de einddatum, verzekering op vaste termijn (met een uitkering op de einddatum) en een ideaalverzekering (met een kapitaalverzekering bij leven, een risicotermijnverzekering en een erfrente op de einddatum, van een bepaald percentage van de verzekerde som).

De premie is, naast de gekozen dekking, afhankelijk van de looptijd van de polis, de sterftekans (bepaald aan de hand van de sterftetabel), de rekenrente, de kostenopslag (poliskosten, opslagen) en winst van de verzekeraar (in het geval van winstdeling).

Raadpleeg een adviseur, bijvoorbeeld een onafhankelijk financieel planner of een assurantieadviseur, voor een passende levensverzekering.

5.2 Pensioenverzekering

Een pensioen is een periodieke uitkering tot ten hoogste 70% van het laatst verdiende inkomen of gemiddelde inkomen (middelloon) bij ouderdom, invaliditeit of overlijden. Het pensioen is daarmee gebaseerd op het inkomen van de rechthebbende. Het ouderdomspensioen wordt opgebouwd in (nu nog) 40 dienstjaren: vanaf het 25e tot het 65e levensjaar. Het opgebouwde pensioen wordt berekend over het loon, verminderd met de AOW-franchise (bij de ouderdomspensioenregelingen maakt de AOW deel uit van het pensioen). In het geval van pensioenbreuk, te weinig dienstjaren, een te lage pensioengrondslag is het mogelijk dat een aanvulling op het pensioen nodig is. Dat kan bijvoorbeeld door middel van levensverzekeringen. Er zijn bedrijfspensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en pensioenverzekeraars (levensverzekeraars). De pensioenregelingen moeten voldoen aan de eisen van de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Sommige werkgevers hanteren een premievrij pensioen.

Raadpleeg een onafhankelijk adviseur die je precies kan voorrekenen in hoeverre het opgebouwde pensioen toereikend zal zijn.

6. Verzekeraars

Binnen Nederland is een groot aantal verzekeraars actief. Kijk voor meer informatie op de sites van deze verzekeraars.

SNS Bank, Unigarant, Centraal Beheer Achmea, HDI Gerlings, Nationaal Spaarfonds, Ineas Allianz, Proteq, Aegon, Europeesche Verzekeringen, Truien, Fortis Bank, ZLM, InShared, TVM Verzekeringen, Interpolis, Kruidvat, ASR Verzekeringen, ERGO Life, OHRA, ANWB, ABN Amro, De Zeeuwse, VVAA, Generali, Friesland Bank, Klaverblad, RVS, Bouwfonds, Delta Lloyd, iZio, Noordhollandse van 1816, FBTO, Avero Achmea, Erasmus Verzekeringen, London Verzekeringen, Polis Direct, ING, Nationale Nederlanden, De Goudse Verzekeringen, Reaal, AIG Europe

Links

www.opzijnbest.nl/informatie-over-verzekering