Hoe overdragen van onderneming aan medeondernemer of werknemer

Inleiding

Een ondernemer kan onder bepaalde voorwaarden zijn onderneming overdragen aan een mede-ondernemer of aan een medewerker, zonder belastingheffing over de aanwezige meerwaarden.

Hoe overdragen van onderneming aan medeondernemer of werknemer

Het gaat hier om een geruisloze overgang van de onderneming op een ander persoon. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, kan een onderneming zonder belastingheffing overgedragen worden aan de mede-ondernemer of aan één van de medewerkers:

  • De overnemer moet minimaal 36 maanden (3 jaar) werkzaam zijn geweest in de over te nemen onderneming of hebben deelgenomen in een samenwerkingsverband.
  • Er dient verzocht te worden voor het gebruik maken van deze geruisloze faciliteit.

Plaatsvervanging

Door deze geruisloze overgang wordt de nieuwe ondernemer geacht fiscaal in plaats te zijn getreden van zijn voorganger. Dit betekent dat de overnemer de boekwaarden van de overdrager voortzet. Over de eventuele aanwezige stille reserves hoeft dan ook niet afgerekend te worden.

Overnameprijs

De overnemende partij moet de onderneming dus voortzetten tegen de boekwaarden. De afschrijvingen zullen dan ook tegen de boekwaarden gaan. De overnemende partij zal echter wel een prijs moeten betalen voor de werkelijke waarde van het bedrijf. Wat hier wel van belang is, is dat er rekening gehouden wordt met de toekomstige belastingclaim in verband met de aanwezige stille reserves. Wordt hier geen rekening mee gehouden dan is er sprake van een schenking!

Oudedagsreserve

De oudedagsreserve is persoonsgebonden en kan niet overgaan op de overnemende partij. Uitzondering hierop is als de partner de plaatsvervanger is. De oudedagsreserve zal vrij vallen en belast worden in box1 met het progressieve tarief van maximaal 52%. Natuurlijk heeft verkopende partij nog wel de mogelijkheid om de vrijgevallen oudedagsreserve om te zetten in een lijfrente.