Hoe koop ik een huis op een veiling

De aankoop en verkoop van huizen, bedrijfsgebouwen en agrarische objecten vindt veelal ‘onderhands’ plaats, dat wil zeggen: koper en verkoper bereiken –al dan niet met hulp van een makelaar– onderling overeenstemming over het object en de voorwaarden (waaronder de prijs) waarvoor gekocht of verkocht wordt. Een verkoop via een veiling (ook wel aangeduid als: openbare verkoop) wijkt drastisch af van de gangbare regels, reden om u vooraf goed te oriënteren. Op deze webpagina zullen wij proberen een beeld te schetsen van de gang van zaken op een veiling en de voorbereidingen die daarvoor (moeten) worden getroffen. Tevens zullen de verschillende termen die op een veiling gebruikt worden nader worden uitgelegd.

Stappen bij huizen veiling

Een veiling kan vrijwillig zijn, maar zal vaak plaatsvinden op last van ‘de bank’. Als de bank van oordeel is dat een cliënt niet langer aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan zij opdracht geven aan een notaris om tot openbare verkoop over te gaan van het huis, bedrijfspand of schip of de (agrarische) grond, waarop een recht van hypotheek is gevestigd (zie voor een nadere uiteenzetting over het recht van hypotheek het onderdeel: financiering van een aankoop). Er wordt in dat geval ook wel gezegd dat de bank ‘tot executie overgaat’, vandaar de term ‘executoriale verkoop’.

Uit de hand kopen

Met 'Uit de hand kopen' wordt bedoeld een aankoop van woonhuis zonder immo makelaar. Het onderscheid tussen vrijwillige of executoriale veiling is onder andere van belang voor de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Een vrijwillige verkoop zal nagenoeg altijd plaatsvinden onder de Algemene Veiling voorwaarden Registergoed 1993. Deze voorwaarden zijn opgesteld door het notariaat en kunnen eventueel ook gebruikt worden voor een executoriale veiling, al gebeurt dit laatste betrekkelijk weinig.

Een executoriale veiling

Een executoriale veiling die plaatsvindt op verzoek van een bank of andere financiële instelling zal doorgaans beheerst worden door de Algemene Veiling voorwaarden voor 1993. Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt door de hypotheekbanken.

Tips bij huizen kopen op een veiling

Het onderscheid is ook van belang om een andere reden. Bij een executoriale veiling bestaat doorgaans de mogelijkheid om voor een bepaalde datum (die wordt vermeld in de aankondiging van de veiling) onderhands een bod uit te brengen. Geïnteresseerden kunnen dan vóór de veiling een (schriftelijk) bod uitbrengen aan de notaris die de betreffende veiling behandelt. Deze zal het bod doorgeleiden naar de schuldeiser (de bank) en de schuldenaar. Elk van beiden kan vervolgens verlangen dat het bod ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de president van de rechtbank. De rechtbank zal dan beoordelen of acceptatie van het bod ten goede komt aan alle schuldeisers (het is immers mogelijk dat er naast de bank nog andere schuldeisers zijn) en de schuldenaar. Het bod wordt natuurlijk afgewezen, indien de verwachting bestaat dat het te veilen object op de veiling zelf meer zal opleveren. Keurt de president van de rechtbank het bod goed, dan wordt de openbare veiling afgelast en zal de veiling onderhands worden afgewikkeld.

Betalen

Zorg dat je vantevoren een bankgarantie hebt afgegeven, zodat het duidelijk is dat je daadwerkelijk instaat bent om te kopen. Voor internationale betalingen geldt: Zorg dat je internationale transacties kan uitvoeren, door het Iban nummer (International Bank Account Number) voor internationale betalingen) bij de hand te hebben.

Handige links

Meer info staat ook op www.veilingnotaris.nl