Inzicht in marketingcommunicatie

Inzicht in marketingcommunicatie

In de praktijk worden de termen promotie en marketingcommunicatie door elkaar gebruikt. Onder promotie of marketingcommunicatie verstaan we de combinatie van alle middelen die een bedrijf inzet om zijn doelgroepen te informeren en beïnvloeden zodat ze een bepaald idee accepteren gebruik maken van een dienst of een product kopen.

De communicatiemix

Publiciteit

Reclame is niet hetzelfde als publiciteit. Dat is namelijk een vorm van communicatie die ontstaat doordat een bedrijf bepaalde informatie aan de media verstrekt in de hoop dat de essentie ervan wordt gepubliceerd of uitgezonden. Het verkrijgen van positieve redactionele aandacht in de media is een belangrijk streven van de afdeling public relations. Het doel van public relations is namelijk het bevorderen van wederzijds begrip tussen de organisatie en haar doelgroepen. Pr-mensen proberen met diverse belangengroepen goede relaties op te bouwen, onder meer door een positief imago van de organisatie te creëren. Dit doen ze via publiciteit, maar soms ook door middel van een ander instrument, namelijk sponsoring.

Sponsoring

Sponsoring is het verlenen van (vaak financiële) steun aan een persoon of organisatie die een sportieve, artistieke of andere interessante prestatie verricht, in de hoop op commerciële publiciteit om zo de naamsbekendheid van de onderneming en haar merken te vergroten of meer goodwill te verwerven.

Persoonlijke verkoop

Reclame is ook iets heel anders dan persoonlijke verkoop. Bij reclame is er geen persoonlijk contact tussen de adverteerder en het publiek. Bij persoonlijke verkoop daarentegen houdt een vertegenwoordiger van het bedrijf een mondelinge presentatie voor een potentiële afnemer met als uiteindelijk doel iets te verkopen.

Sales promotion

Het stimuleren van de van de verkoop is ook de opzet van sales promotion. Dit marketinginstrument zorgt voor een tijdelijke verbetering van de prijs-waardeverhouding van een product, bijvoorbeeld door een korting op de prijs of verhoging van de waarde (bijvoorbeeld tijdelijk extra inhoud). Ook middelen als displays, spaaracties, prijsvragen en gratis monsters die de verkoop van het product bevorderen of de effectiviteit van de tussenhandel ten goede komen, vallen onder sales promotion.

Direct marketing

Onder direct marketing verstaan we het opbouwen en onderhouden van een directe duurzame relatie met klanten om transacties te creëren waarmee beide partijen hun doel bereiken. De daarbij gebruikte communicatiemiddelen zijn vaak gericht op het verkrijgen van respons. Maar nieuwsbrieven, relatietijdschriften en andere media worden echter ook tot direct marketing gerekend.

Andere marketingmixvariabelen

We moeten overigens niet vergeten dat andere marketingmixvariabelen eveneens een communicatieve functie hebben. Zo straat de prijs van een product een bepaalde boodschap uit, evenals de vorm of de kleur van de verpakking. In feite moet de marketingmix zo worden ontworpen dat deze een maximaal communicatief effect heeft. We spreken van geïntegreerde marketingcommunicatie als de gelijktijdig ingezette elementen van de communicatiemix en media zodanig geïntegreerd worden gebruikt, dat de communicatie uitingen elkaar versterken. Voor managers blijft het een grote uitdaging om dit daadwerkelijk te realiseren.

Vergelijking van persoonlijke communicatie en massacommunicatie

Communicatie kan het best gezien worden als de overdracht of de uitwisseling van informatie tussen organisaties en personen, vaak in een poging heb te beïnvloeden. Deze informatieoverdracht kan plaatsvinden via twee soorten kanalen. Het ene kanaal bestaat uit mensen en het andere uit massamedia.

Persoonlijke communicatie

Communicatie van persoon tot persoon vindt vrijwel uitsluitend plaats via public relations en persoonlijke verkoop, zodat de andere vormen van promotie als massacommunicatie kunnen worden bestempeld. Met name bij dure aankopen wordt persoonlijke communicatie ingezet zodat de boodschap dieper kan gaan en precies op de ontvanger wordt afgestemd.

Massacommunicatie

Via de massamedia kan men het grote publiek snel en relatief goedkoop bereiken. Dit wordt met name ingezet bij relatief laagdrempelige en goedkope producten.

Lees ook

Wat wil je weten over public relations