Wat wil je weten over public relations

Public relations

Public relations wordt een steeds belangrijker onderdeel van de communicatiemix in het bedrijfsleven. Velen beschouwen public relations echter niet als een marketingfunctie. Dat komt omdat sommige pr-functionarissen rechtstreeks rapporteren aan de directie en niet aan het hoofd van de marketingafdeling. Ook zijn veel public relations activiteiten gericht op andere groepen dan de klant.

Marketing en public relations

Corporate public relations zich vooral bezig met het image building. Daarbij probeert men door middel van marketingcommunicatie een goede indruk op allerlei publieksgroepen over te dragen en de belangen van het gehele bedrijf te verdedigen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de directie. Daarentegen staan bij marketing-pr op een wat lager organisatieniveau de merken van de onderneming centraal. Daarvoor is de marketing- of productmanager verantwoordelijk. Hij probeert bijvoorbeeld gratis publiciteit voor zijn product in de media te krijgen. Op dit gebied overlappen marketing en public relationa elkaar sterk.

Taken van public relations

Public relations omvat een scala van marketingcommunicatieactiviteiten om planmatig een goede relatie met diverse publieksgroepen op te bouwen, onder andere door een positief imago te creëren van de organisatie en haar beleid. Door de planmatige aanpak van de public relations taken worden dit routinezaken en kunnen zelfs onverwachte gebeurtenissen zoals een product recall (het terughalen van defecte of bedorven producten naar de leverancier) worden afgewerkt volgens een blauwdruk voor actie, ook wel crisis public relations genoemd.

Een goede onderlinge relatie tussen de organisatie en haar publieksgroepen is alleen mogelijk bij tweerichtingsverkeer in de communicatie. Zo verstrekken pr-mensen niet alleen informatie, maar houden ze ook relevante maatschappelijke ontwikkelingen en standpunten van de ondernemingsraad, de overheid en actiegroepen in het oog om er slagvaardig op te kunnen reageren.

Pr-activiteiten wen zowel gericht op doelgroepen binnen als buiten de organisatie. In dat licht maken we een onderscheid tussen interne en externe publieksgroepen.

Interne publieksgroepen

De interne publieksgroep omvat het personeel, maar ook de gezinnen van personeelsleden, oud-werknemers en de raad commissarissen. Zij worden o.a. op de hoogte gehouden van interessante activiteiten om de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Populaire interne communicatiemedia zijn personeelsbladen, huisorganen, nieuwsbrieven, e-mail, prikborden en posters. Ook maakt men gebruik van bedrijfsrondleidingen, videopresentaties, tentoonstellingen, klachtencommissies en informele borrels met de directie.

Externe publieksgroepen

De externe publieksgroepen waar pr zich op richt, zijn o.a. de afnemers, tussenhandel, leveranciers, brancheorganisaties en aandeelhouders. Zij zijn belangrijk voor het voortbestaan en welzijn van de onderneming.

Andere doelgroepen buiten de organisatie zijn consumentenorganisaties, actiegroepen, vakbonden en sollicitanten. Populaire externe communicatiemedia zijn o.a. massamedia, websites, doelgerichte correspondentie , brochures, presentaties en jaarverslagen.

Public relations beleidvorming

  1. Om een slagvaardig pr-beleid te kunnen ontwikkelen, begint men met een grondige doorlichting van de status quo. Er wordt onderzocht hoe de onderneming bij de verschillende publieksgroepen bekend staat en waardoor er eventueel een negatief beeld is ontstaan.
  2. In de tweede fase wordt bepaald hoe het bedrijf graag wil worden gezien, of dat haalbaar is en hoe het bereikt gaat worden.
  3. In de derde fase draait alles om de uitvoering van de strategie. Er wordt vooral gelet op het effect van de geplande acties op de klanten en andere betrokkenen. Als blijkt dat de doelgroepen niet reageren zoals werd verwacht, wordt de tactiek bijgestuurd.

Gerelateerd artikel

Inzicht in marketingcommunicatie