Bijverdienen bij je pensioen: hoeveel en gevolgen

Pensioen en bijverdienen

Tot op vandaag kun je in sommige gevallen op 58 jaar met pensioen. Althans als je genoeg werkjaren hebt. Het gaat hier even om de theorie. Om financiële reden of gewoon uit verveling wil je nog wat bijverdienen. Dit vervroegd pensioen is immers geen vetpot. Dan moet je wel heel goed rekenen dat je de bijverdiengrens niet overschrijdt want dan heb je wat aan je fiets!

 

Soorten Belgische pensioenen

belgie1. Brugpensioen

Geen pensioen in de echte betekenis van het woord, maar een bijzonder statuut van werkloosheidsuitkeringen, verhoogd met een aanvullende vergoeding en bedoeld voor mensen die na een bepaalde leeftijd worden ontslagen.

2. Overlevingspensioen

Ook Weduwenpensioen genoemd. De uitkering die onder bepaalde voorwaarden wordt toegekend aan de langstlevende echtgenoot op grond van de beroepsactiviteit van de overledene (een al dan niet gepensioneerd ambtenaar, werknemer of zelfstandige).

3. Rustpensioen

De uitkering die werknemers, zelfstandigen en ambtenaren kunnen krijgen vanaf een bepaalde leeftijd. In België is die leeftijd normaal 65 jaar, maar voor sommige categorieën ligt die lager. Ook: wettelijk pensioen of ouderdomspensioen.

4. Vervroegd pensioen

Het rustpensioen waarop u aanspraak kunt maken vóór het bereiken van de wettelijk vastgestelde pensioenleeftijd.

5. Brugpensioen

Het conventioneel brugpensioen is een regeling die sommige oudere werknemers, in geval van ontslag, het voordeel biedt om, naast de gewone werkloosheidsuitkering, een aanvullende vergoeding te genieten ten laste van de werkgever of van een in de plaats tredend fonds. Het conventioneel brugpensioen is geen vervroegd pensioen. Het brugpensioen heeft enkel betrekking op werknemers in de privésector. Het halftijds brugpensioen heeft enkel betrekking op de voltijdse werknemers van de ondernemingen uit de privé-sector die hun prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.

Een andere voorwaarde voor brugpensionering is dat je ontslagen wordt (belangrijk!). Dit artikel zou te ingewikkeld worden om de details van alle Belgische pensioenvormen uit te leggen. Daarom alleen maar deze korte opsomming. Wil je meer weten, ga dan eens naar de site van RVA en RVP (Rijksdienst voor Pensioenen): link onderaan dit artikel.

Toegelaten arbeid: belangrijk!

Het is niet allemaal kommer en kwel maar toch: in de wetgeving is de mogelijkheid ‘Toegelaten arbeid’ voorzien. Hiermee wordt dus het bedrag aangegeven (jaarlijks geïndexeerd) dat je als gepensioneerde onder voorwaarden en binnen de toegelaten grenzen MAG bijverdienen.

spaarvarkenDramatische gevolgen

Als je namelijk te veel bijverdient, zit de kans er dik in dat je je pensioen kwijtraakt, erger nog: terug moet betalen. Dat zijn van die onaangename verrassingen waar je uiteraard niet op zit te wachten! Wat kun je eraan doen?

In loondienst… bij je pensioen

Stel je gaat als werknemer in loondienst werken bij een groothandel om enkele dagen per week bestellingen af te leveren. Of je gaat werken bij een tuincentrum in piektijden. Of je rijdt één keer per week op en neer naar Spanje met een koelwagen vol tomaten? In die gevallen (werknemer in loondienst) wordt er gekeken naar hetgeen je bruto (bij)verdient. Wat wil dat zeggen? Dat is jouw loon voordat de inhoudingen er af zijn zoals sociale zekerheid en (inkomsten)belasting. En je vakantiegeld en eindejaarspremie moet je hier ook bijtellen. Voor de totale som van deze bruto inkomsten zijn grensbedragen vastgesteld. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. Bedrage voor 2010:

  • 7.421,57 euro als je jonger bent dan 65 jaar en zonder kinderlast;
  • 11.132,37 euro als je jonger bent dan 65 jaar met kinderlast;
  • 21.436,5 euro als je ouder bent dan 65 jaar zonder kinderlast;
  • 26.075 euro als je ouder bent dan 65 jaar met kinderlast.

Zelfstandig worden … bij je pensioen

De mogelijkheden: je begint een zaak als zelfstandige, je wordt helper van een zelfstandige of je gaat je echtgeno(o)t(e) helpen in zijn/haar zaak. In dat geval zijn de grensbedragen van je netto beroepsinkomsten als volgt bepaald (aanslag 2011/inkomsten 2010):

  • 5.937,26 euro als je jonger bent dan 65 jaar zonder kinderlast;
  • 8.905,89 euro als je jonger bent dan 65 jaar met kinderlast,
  • 17.149,19 euro als je ouder bent dan 65 jaar zonder kinderlast;
  • 20.859,98 euro als je ouder bent dan 65 jaar met kinderlast.

Let wel: het gaat hier om netto beroepsinkomsten!

De onaangename gevolgen

geldAls je een zogenaamd rustpensioen ontvangt en je verdient meer bij dan de toegelaten grensbedragen dan wordt je ‘gestraft’. De sanctie is afhankelijk van de mate van overschrijding. Twee mogelijkheden:

1) Je beroepsinkomsten voor een bepaald jaar (voorbeeld 2010) zitten onder de 15% van het toegelaten maximumbedrag: in dat geval heb je nog enig geluk: voor dat jaar wordt de pensioensom met een bepaald percentage verminderd. Dat percentage is gelijk aan het percentage van de toegelaten overschrijding. Met andere woorden: zit je er 10% boven dan wordt jouw uw pensioen voor dat jaar met 10% verminderd.

2) Zit je bijverdienste 15% erboven en meer dan heb je een dik probleem: de betaling van je pensioen wordt voor dat volledige kalenderjaar opgeschort. In de praktijk: je krijgt een jaar lang GEEN pensioen en, nog erger, de ten onrechte ontvangen pensioenbedragen moet je terugbetalen.

Conclusie

wetIk heb voor dit artikel uren op internet gezocht en gelezen. Er is maar één conclusie: de materie is 'TE'  ingewikkeld voor een gewone sterveling om te behappen. De basisregel is eenvoudig: als je ergens geld mee verdient, moet je dat aangeven. De wettekst: Elke activiteit die in België of in het buitenland wordt uitgeoefend en een belastbaar inkomen oplevert, moet worden aangegeven. Of het nu gewoon bij de Belastingdienst is (als je in loondienst bent), bij de RVA (als je een of andere vorm van werkeloosheid ontvangt) of bij de zelfstandigenkas (enige vorm van pensioen + zelfstandige arbeid). Dat is logisch. Maar om precies te weten hoeveel je mag bijverdienen, welke formulieren je daarvoor al of niet moet hebben, hoe het zit met vrijwilligerswerk, al of niet kinderen ten laste enzovoort, enzovoort kun je 2 dingen doen: of ga naar de vakbond of richt je rechtstreeks tot de RVA of RVP (hebben ook regionale kantoren). Daar zitten deskundigen die weten van de hoed en de rand! Als het goed is, kom je dan niet voor onaangename verrassingen te staan!

Update voor 2013

2013Voor 2013 heeft Di Rupo & Co een pensioenhervorming aangekondigd. Die zou er op neerkomen dat gepensioneerden onbeperkt mochten bijverdienen vanaf 2013. Wat is er van terecht gekomen?

In het algemeen is een kleine versoepeling ingevoerd. Die bestaat hier in dat gepensioneerden van 65 jaar die bovendien een loopbaan van 42 jaar hebben, onbeperkt bij mogen verdienen. Zij hebben niet langer last van de inkomensgrenzen. Let wel: deze afspraak is wel gemaakt maar de wet is nog niet aangepast. Komt de wet er niet voor 1 januari 2013 dan geldt de oude wetgeving.

Aan deze wet zou ook nog een fiscale maatregel worden gekoppeld. Daardoor zou u op uw bijverdienste 'mogelijk' minder belasting moeten betalen vanaf 2013 (aangifte 2014). Wordt vervolgd....

Voor jongere gepensioneerden of mensen met een kortere loopbaan blijven de inkomensgrenzen bestaan. Wel zou de straf minder zwaar worden voor wie meer dan toegelaten bijverdient. De sanctie zal in verhouding staan tot de overschrijding. Het onderscheid tussen een overschrijding met meer of minder dan 15% zou dus verdwijnen.