Hoe regel ik een zo hoog mogelijke Gouden Handdruk

Bij het beëindigen van uw dienstverband kan de werkgever u een schadeloosstelling meegeven. Hoe weet u waar u recht op hebt? Wat kunt u daarna het beste doen met dit bedrag? Hieronder staan voor u de mogelijkheden in het kort op een rij gezet.

U stopt met werken en hebt nog allerlei plannen. De gouden handdruk die u meekreeg, kan helpen deze te realiseren. Het is dan wel verstandig u eerst goed te verdiepen in de fiscale regels. Een ontslagvergoeding van uw werkgever kunt u op verschillende manieren aanwenden. U zult in ieder geval moeten beslissen of u:

 1. de gouden handdruk in een bedrag ineens laat uitkeren.
 1. een periodieke uitkering in de vorm van een stamrecht bedingt.

Hieronder wordt uitgelegd hoe u dit het beste kan aanpakken.

Stappen om de ontslagvergoeding te ontvangen

Er zijn verschillende mogelijkheden om de gouden handdruk fiscaal vriendelijk te ontvangen of te geven.

Uitkering ineens

De gouden handdruk wordt uitgekeerd als eenmalig bedrag. U betaalt dan inkomstenbelasting (box 1, progressief tarief) over het totale uitgekeerde bedrag. Het bedrag dat vrijkomt na de belastingheffing kunt u vrij besteden. Wel gaat het netto kapitaal meetellen voor de vermogens rendement heffing in box 3. Dit betekent dat u 1,2% belasting bent verschuldigd over het gemiddelde vermogen, voor zover dit niet is vrijgesteld. Voordeel: Na belastingheffing kunt u het bedrag vrij besteden.

Omzetten Goudenhanddruk in periodieke uitkering (stamrecht)

In plaats van direct af te rekenen met de fiscus, kunt u de gouden handdruk ook omzetten in een recht op periodieke uitkering. Dit wordt stamrecht genoemd. Het voordeel is dat u pas belasting betaalt zodra u uitkeringen gaat ontvangen. Daarbij zijn alleen de uitkeringen belast en niet de waarde van het stamrecht. Het stamrecht valt dan ook niet onder uw vermogen in box 3, extra fiscaal vriendelijk dus. De periodieke uitkeringen kunt u direct laten ingaan of uitstellen tot een later tijdstip.

Het uitgestelde stamrecht

Als u de gouden handdruk uitstelt, dan wordt deze aangewend als koopsom voor een uitgestelde stamrechtverzekering. Het kapitaal rendeert voor u tot de einddatum die u zelf kiest. Pas vanaf dat moment beginnen de periodieke uitkeringen. Voorwaarde is wel dat de uitkeringen uiterlijk beginnen in het jaar dat u 65 wordt. De hoogte van de uitkeringen hangt onder meer af van het totale kapitaal dat vrijkomt uit de stamrecht verzekering. Bij onverhoopt overlijden van uzelf vóór de einddatum ontvangen uw nabestaanden het kapitaal om een periodieke uitkering te kopen. Voordeel: De waarde van de stamrecht verzekering valt niet onder uw vermogen in box 3. De periodieke uitkeringen daarna vormen inkomen in box 1.

Het stamrecht dat direct ingaat

Misschien hebt u direct behoefte aan aanvullend inkomen, bijvoorbeeld als aanvulling op de WW. In dat geval wendt u de gouden handdruk (deels) aan als koopsom voor een stamrechtverzekering die direct ingaat. De periodieke uitkeringen beginnen dan meteen. Voordeel: De uitkeringen blijven progressief belast in box 1, maar de waarde van het stamrecht zelf is niet belast, ook niet als vermogen in box 3.

Tips

De belastingdienst heeft een aantal spelregels geformuleerd waaraan zowel werkgever als werknemer zich dienen te houden om te kunnen spreken van een gouden handdruk of ontslagvergoeding. Wanneer één van de partijen zich onttrekt aan deze regels bestaat de mogelijkheid dat de Belastingdienst de gekozen constructie niet beschouwt als een stamrecht. In dat geval gelden uiteraard niet de voor het stamrecht geldende fiscaal vriendelijke faciliteiten.

Ingangsdatum en looptijd van de uitkering

In de beschrijving van de vormen van een stamrecht is duidelijk onderscheid gemaakt tussen een direct ingaand en een uitgesteld stamrecht. In principe stelt de fiscus geen zware eisen aan de aard van een periodieke uitkering. In alle gevallen gelden de volgende regels:

 • De periodieke uitkering moet uiterlijk ingaan op de 65-jarige leeftijd van de werknemer;
 • Te allen tijde moet een uitkering voldoen aan het 1%-sterftecriterium;
 • Er moet een keuze worden gemaakt tussen een levenslange uitkering, een tijdelijke uitkering of een combinatie van deze twee.

De bovenstaande punten zijn harde voorwaarden, daarnaast zijn er ook nog twee andere criteria:

 • Een stamrechtuitkering moet bestaan uit tenminste drie opeenvolgende periodieke uitkeringen, bijvoorbeeld drie maanden, drie kwartalen of drie jaren;
 • De periodieke uitkeringen kunnen gedurende de looptijd onderling in hoogte verschillen. De hoogste uitkering mag echter nooit meer bedragen dan 5 maal de laagste uitkering.

Flexibiliteit

Afhankelijk van de gekozen verzekeringsmaatschappij bestaat, fiscaal gezien, wél de mogelijkheid om een eenmaal ingegane periodieke uitkering tijdelijk te staken. In geval van een uitgesteld stamrecht kan indien gewenst de periodieke uitkering eerder ingaan dan het moment dat oorspronkelijk met de verzekeringsmaatschappij was overeengekomen.

Uitkeringsgerechtigden

Om in aanmerking te komen voor een onbelaste aanwending van de gouden handdruk of ontslagvergoeding, dienen de periodieke uitkeringen uit het stamrecht toe te komen aan:

 • de werknemer en dienen uiterlijk op 65 jarige leeftijd in te gaan;
 • de (gewezen) partner van de werknemer;
 • de (stief-/pleeg)kinderen van de werknemer die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt.

Belastingheffing

 • Eenmalige uitkering

o Progressieve heffing in box 1 (maximaal 52%); o Netto gouden handdruk wordt (eventueel) belast als bezitting in box 3 (1,2%)

 • Lijfrente

o Recht op periodieke uitkeringen wordt niet in de heffing van box 3 betrokken; o Uitkeringen worden in het jaar van ontvangst progressief belast in box 1 (maximaal 52%); o Netto uitkeringen worden (eventueel) belast als bezitting in box 3 (1,2%).

Handige links en tips

Bron: www.belastingdienst.nl

http://www.advocaatvoorarbeidsrecht.nl/ontslagvergoeding@@ontslagvergoeding

http://www.werk-en-inkomen.com/Uitkering@@Uitkering